ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

entanglement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *entanglement*, -entanglement-

entanglement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
entanglement (n.) การพัวพัน See also: การยุ่งเกี่ยว Syn. involvement
entanglement (n.) สิ่งที่เป็นอุปสรรค Syn. barrier, bar, block, resistance
English-Thai: HOPE Dictionary
entanglementn. การทำให้พัวพัน,ภาวะที่ถูกพัวพัน,สิ่งพัวพัน,ขดลวดที่กีดขวาง,ความซับซ้อน, Syn. complex
English-Thai: Nontri Dictionary
entanglement(n) ความยุ่งเหยิง,ความพัวพัน,สิ่งพัวพัน,สิ่งกีดขวาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การคลี่คลาย (n.) disentanglement See also: moderation, mitigation, improvement
ความคลี่คลาย (n.) disentanglement See also: moderation, mitigation, improvement Syn. การคลี่คลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Given your recent entanglement with the church, there is a question I'd like to ask you first, here, in the office of His Holiness.ให้ล่าสุดของคุณแทรกซ้อน เกี่ยวกับโบสถ์ มีคำถาม ที่ฉันต้องการถามเจ้าเป็นครั้งแรก
Some sort of quantum entanglement device.เป็นพลังงานที่ซับซ้อน บางประเภท
But we were... building a quantum entanglement device.แต่เรากำลังสร้าง... อุปกรณ์ สร้างความพัวพันเชิงควอนตัม
A quantum entanglement device.เครื่องมือกลไกทางพลังงาน
This ring is a quantum entanglement device.แหวนวงนี้เป็นวงจรพัวพัน เชิงคลอนตัมขนาดจิ๋ว
And that's the way entanglement works.และนั่นคือวิธีการ ทำงานสิ่งกีดขวาง
A quantum entanglement of cause and effect where everything and everyone reflects on each other.ความซับซ้อนของควอนตัมที่เป็นสาเหตุและผลกระทบ ต่อทุกสิ่งทุกอย่างและทุกคน สะท้อนถึงกันและกัน
Maybe it's being alone in the universe that holds us all together keeps us needing one another in the smallest of ways creating a quantum entanglement of you of me, of us.อาจอยู่โดยลำพัง .. ในจักรวาล สิ่งนั้นได้หลอมรวมเราเข้าด้วยกัน
Any Romantic Entanglements Get In My Way.พัวพันกับเรื่องรัก ๆใคร่ ๆ กลับเข้าที่เข้าทาง
"No More Romantic Entanglements."เลิกมีเรื่องรักๆเข้ามาพัวพัน
Bioentanglement Physics. The interconnective life systems?ผู้เชี่ยวชาญในไบโอ quantum ฟิสิกส์, ระบบ interconnectivity สำคัญ.
But the microscopic components of a quantum computer are connected via a mysterious process called entanglement.แต่ส่วนประกอบกล้องจุลทรรศน์ของ คอมพิวเตอร์ควอนตัม มีการเชื่อมต่อผ่านทางกระบวนการ ลึกลับที่เรียกว่าพัวพัน

entanglement ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纠葛[jiū gé, ㄐㄧㄡ ㄍㄜˊ, 纠葛 / 糾葛] entanglement; dispute

entanglement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
絡まり[からまり, karamari] (n) entanglement
量子もつれ[りょうしもつれ, ryoushimotsure] (n) quantum entanglement
同坐;同座[どうざ, douza] (n,vs) sitting together; the same theater (theatre); involvement; entanglement; implication
絡み[からみ, karami] (n) linkage; entanglement; involvement; relationship; (P)
縺れ[もつれ, motsure] (n,adj-na) tangle; entanglement; snarl; difficulties; trouble; troubles; snag
纏綿[てんめん, tenmen] (n) entanglement; clinging affection; involvement
鉄条網[てつじょうもう, tetsujoumou] (n) (barbed) wire entanglements

entanglement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความพัวพัน[n.] (khwām phūap) EN: involvement ; entanglement FR:
ความพัวพันเชิงควอนตัม[n. exp.] (khwām phūap) EN: quantum entanglement FR:

entanglement ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Loslösung {f}disentanglement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า entanglement
Back to top