ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-engineer-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น engineer, *engineer*,

-engineer- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An engineer must have designed the human body.วิศวกรต้องเป็นคนออกแบบร่างมนุษย์แน่ๆ
Each applicant was custom designed and an engineer had to personally configure it.เครื่องตอกบัตรแต่ละเครื่องต้องจัดทำตามออเดอร์ และวิศวกรต้องออกแบบเครื่องด้วยตัวเอง
It's that engineer from the power company.คนนั้นเป็นวิศวกร ที่ทำงานให้กับโรงไฟฟ้านี่
You should never ask an engineer to explain a thing because he will!เธอไม่ควรถามวิศวกรให้อธิบาย บางสิ่ง เพราะเค้าจะร่ายยาว!
I could use an engineer such as yourself at the house.พ่ออยากจะใช้วิศวกรอย่างลูกไปที่บ้าน
I knew the guy was an engineer or whatever, but man, his skill as an artist was unbelievable.ฉันรู้ว่าเขาเป็นวิศวกร หรืออะไรก็ตามเถอะ แต่ความสามารถเรื่องวาดรูปของเขา สุดๆ ไปเลยล่ะ
Naval engineer for the port of miami,วิศวกรการเดินเรือ ให้ท่าเรือไมอามี่
Okay, so your husband is an engineer and a secret crime fighter.โอเค งั้นสามีคุณเป็นวิศวะกร และต่อสู้อาชญากรอย่างลับๆ
We'll send an engineer right up.เราจะส่งช่างขึ้นไปเลยนะคะ
I'm the hydroelectrical engineer supervising the building... of the new dam in this province, and I have money!ผมเป็นวิศวกรไฟฟ้าจากพลังน้ำ เป็นที่ปรึกษาและผู้ควบคุมการก่อสร้าง เขื่อนใหม่ในจังหวัดนี้ และผมก็มีเงิน
He's an engineer at Winthrop-Keller Aeronautics, has clearance to extremely sensitive plans for future weapons technology.เขาเป็นวิศวกร ที่สถาบันอากาศยาน วินทรอบ เคลเลอ เขา สำหรับเทคโนโลยีอาวุธในอนาคต
This prize will be presented by none other than Mr. Morimoto, CEO and chief engineer at Atari games.รางวัลทั้งหมดนี้สนับสนุน โดยเป็นใครไม่ได้นอกจาก คุณโมริโมโต้, ประธานกรรมการบริหาร และหัวหน้าวิศวกร ที่บริษัทอะตาริเกม

-engineer- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谋士[móu shì, ㄇㄡˊ ㄕˋ, 谋士 / 謀士] skilled manipulator; sb who can engineer and see through a project; adviser

-engineer- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプリケーションエンジニア[, apurike-shon'enjinia] (n) {comp} application systems engineer
カスタマーエンジニア[, kasutama-enjinia] (n) {comp} customer engineer
コンサルタントエンジニア[, konsarutantoenjinia] (n) consultant engineer
フライトエンジニア[, furaitoenjinia] (n) flight engineer
土木工学者[どぼくこうがくしゃ, dobokukougakusha] (n) civil engineer
技術士[ぎじゅつし, gijutsushi] (n) consulting engineer
機械馬鹿[きかいばか, kikaibaka] (n) skilled engineer (mechanic) who is clumsy in all other matters; person who gets a great kick out of tinkering with anything mechanical
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エンジニア[えんじにあ, enjinia] engineer
カスタマエンジニア[かすたまえんじにあ, kasutamaenjinia] customer engineer (CE)
システムエンジニア[しすてむえんじにあ, shisutemuenjinia] system engineer
フィールドエンジニア[ふぃーるどえんじにあ, fi-rudoenjinia] field engineer (FE)

-engineer- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างอากาศ[n. exp.] (chang ākāt) EN: aircraft mechanic ; aeronautical engineer FR: technicien en aéronautique [m]
ช่างเครื่อง[n.] (changkhreūa) EN: mechanic ; fitter ; engineer FR: mécanicien [m] ; ajusteur [m] ; ingénieur technicien [m]
ช่างเครื่องจักร[n. exp.] (chang khreū) EN: engineer FR:
ช่างกล[n. exp.] (chang kon) EN: mechanic ; engineer FR: mécanicien [m] ; ingénieur mécanicien [m]
ช่างยนต์[n. exp.] (chang yon) EN: mechanic ; machinist ; mechanical engineer ; automotive technician FR: mécanicien [m] ; mécano [m] (fam.) ; machiniste [m]
หัวหน้าช่างกล[n. exp.] (hūanā chang) EN: chief engineer FR:
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาวุโส[n. exp.] (jaonāthī dū) EN: senior system engineer FR:
นายช่าง[n.] (nāi chāng) EN: chief mechanic ; supervising engineer ; engineer ; chief FR: mécanicien en chef [m] ; ingénieur superviseur [m] ; chef d'équipe [m]
ทหารช่าง[n. exp.] (thahān chān) EN: military engineer FR: ingénieur militaire [m]
ต้นกล[n.] (tonkon) EN: chief engineer FR: ingénieur en chef [m]
วิศวกร[n.] (witsawakøn) EN: engineer ; mechanic FR: ingénieur [m]
วิศวกรช่างกล[n. exp.] (witsawakøn ) EN: mechanical engineer FR: ingénieur mécanicien [m] ; ingénieur en mécanique [m]
วิศวกรชลประทาน[n. exp.] (witsawakøn ) EN: irrigation engineer FR:
วิศวกรไฟฟ้า[n. exp.] (witsawakøn ) EN: electrical engineer FR: ingénieur électricien [m] ; ingénieur en électricité [m]
วิศวกรจราจร[n. exp.] (witsawakøn ) EN: traffic engineer FR:
วิศวกรการเกษตร[n. exp.] (witsawakøn ) EN: agricultural engineer FR: ingénieur agronome [m]
วิศวกรเคมี[n. exp.] (witsawakøn ) EN: chemical engineer FR: ingénieur chimiste [m]
วิศวกรเครื่องกล[n. exp.] (witsawakøn ) EN: mechanical engineer FR: ingénieur mécanicien [m] ; ingénieur en mécanique [m]
วิศวกรโครงการ[n. exp.] (witsawakøn ) EN: project engineer FR:
วิศวกรโครงสร้าง[n. exp.] (witsawakøn ) EN: structural engineer FR:
วิศวกรคุณภาพ[n. exp.] (witsawakøn ) EN: quality engineer FR:
วิศวกรความปลอดภัย[n. exp.] (witsawakøn ) EN: safety engineer FR:
วิศวกรโลหการ[n. exp.] (witsawakøn ) EN: metallurgical engineer FR:
วิศวกรเหมืองแร่[n. exp.] (witsawakøn ) EN: mining engineer FR:
วิศวกรนิวเคลียร์[n. exp.] (witsawakøn ) EN: nuclear engineer FR:
วิศวกรปิโตรเลียม[n. exp.] (witsawakøn ) EN: petroleum engineer FR:
วิศวกรประปา[n. exp.] (witsawakøn ) EN: plumbing engineer FR:
วิศวกรรังวัด[n. exp.] (witsawakøn ) EN: survey engineer FR:
วิศวกรรถไฟ[n. exp.] (witsawakøn ) EN: railway engineer FR:
วิศวกรสื่อสาร[n. exp.] (witsawakøn ) EN: communication engineer FR:
วิศวกรอุตสาหการ[n. exp.] (witsawakøn ) EN: industrial engineer FR: ingénieur industriel [m]
วิศวกรยานยนต์[n. exp.] (witsawakøn ) EN: automotive engineer FR: ingénieur automobile
วิศวกรโยธา[n. exp.] (witsawakøn ) EN: civil engineer FR: ingénieur civil [m]

-engineer- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entwicklungsingenieur {m}designing engineer
Diplomingenieur {m}graduate engineer
Ausgrabungsingenieur {m}excavation engineer
Außendiensttechniker {m}field engineer
Wasserbauingenieur {m}hydraulic engineer
Laboringenieur {m}laboratory engineer
Projektingenieur {m}project engineer
Versuchsingenieur {m}research engineer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -engineer-
Back to top