ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-enchanting-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น enchanting, *enchanting*,

-enchanting- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What a delightful surprise, encountering such an enchanting countryman.What a delightful surprise, encountering such an enchanting countryman.
You see that enchanting lady in green?เห็นผู้หญิงชุดสีเขียวที่น่าลุ่มหลงคนนั้นไหม?
An enchanting oasis of tranquility in a quiet English hamlet just 40 minutes from exciting London.""โอเอซิสอันมีมนต์ขลัง ในหมู่บ้านเล็กๆ เงียบสงบ" "ห่างจากแสงสีนครลอนดอนแค่ 40 นาที"
But even if you wore a sack, you'd be the most enchanting one there.แต่ถึงคุณจะสวมกระสอบ คุณก้ยังเปนคนที่สวยที่สุดอ

-enchanting- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一笑千金[いっしょうせんきん, isshousenkin] (exp) A smile of a beautiful woman is worth a thousand pieces of gold; enchanting smile of a glamorous woman
妙なる[たえなる, taenaru] (adj-pn) (See 妙なる調べ・たえなるしらべ) exquisite (e.g. melody); melodious; delicate; enchanting
妙なる調べ[たえなるしらべ, taenarushirabe] (n) enchanting melody; sweet tune
濃艶[のうえん, nouen] (adj-na,n) charming; bewitching; enchanting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -enchanting-
Back to top