ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

needlework

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *needlework*, -needlework-

needlework ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
needlework (n.) งานเย็บปักถักร้อย Syn. needlecraft, stichery
English-Thai: HOPE Dictionary
needlework(นีด'เดิลเวิร์ค) n. งานเย็บปักถักร้อย., Syn. needlecraft
English-Thai: Nontri Dictionary
needlework(n) งานเย็บปักถักร้อย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Needleworkการประดิษฐ์ด้วยเข็ม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเย็บปักถักร้อย (n.) needlework
งานเย็บปักถักร้อย (n.) needlework Syn. การเย็บปักถักร้อย
เย็บปักถักร้อย (v.) do needlework See also: do embroidery, embroider Syn. เย็บผ้า
เย็บผ้า (v.) do needlework See also: do embroidery, embroider

needlework ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, 三从四德 / 三從四德] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework
女红[nǚ hóng, ㄋㄩˇ ㄏㄨㄥˊ, 女红 / 女紅] needlework
缝缝连连[féng féng lián lián, ㄈㄥˊ ㄈㄥˊ ㄌㄧㄢˊ ㄌㄧㄢˊ, 缝缝连连 / 縫縫連連] needlework; sewing and mending
缝衣工人[féng yī gōng rén, ㄈㄥˊ ㄧ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, 缝衣工人 / 縫衣工人] needleworker
针线[zhēn xiàn, ㄓㄣ ㄒㄧㄢˋ, 针线 / 針線] needle and thread; needlework
女功[nǚ gōng, ㄋㄩˇ ㄍㄨㄥ, 女功] working woman; needlework
女工[nǚ gōng, ㄋㄩˇ ㄍㄨㄥ, 女工] working woman; needlework

needlework ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お針;御針[おはり, ohari] (n) (1) needlework; sewing; (2) (See 御針子) seamstress
仕付け[しつけ, shitsuke] (n) (1) tacking (in needlework); basting; (2) planting (esp. rice seedlings); (3) (See 躾) discipline; training; teaching manners
仕付ける;為付ける[しつける, shitsukeru] (v1,vt) (1) to be used to; to get accustomed to; to be in the habit of doing; (2) (See 躾ける) to train; to discipline; to teach manners; (3) to tack (in needlework); to baste; (4) to plant (esp. rice seedlings)
針(P);鉤;鈎[はり(P);ち(鉤;鈎)(ok), hari (P); chi ( kou ; kagi )(ok)] (n) (1) (See 鍼・1) needle; pin; (2) (See 鉤・かぎ・1,釣り針・つりばり) hook; (3) stinger; thorn; (4) hand (e.g. clock, etc.); pointer; (5) staple (for a stapler); (6) (See 御針・1) needlework; sewing; (7) malice; (ctr,n-suf) (8) counter for stitches; (P)

needlework ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเย็บปักถักร้อย[n. exp.] (kān yep pak) EN: embroidery ; needlework FR:
งานเย็บปักถักร้อย[n. exp.] (ngān yep pa) EN: embroidery ; needlework FR:
เย็บปักถักร้อย[n. exp.] (yep pak tha) EN: embroidery ; needlework ; sewing FR:
เย็บปักถักร้อย[v. exp.] (yep pak tha) EN: do needlework ; do embroidery ; embroider FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า needlework
Back to top