ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-droplet-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น droplet, *droplet*,

-droplet- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It could have been a microscopic droplet for all we know.มันอาจจะหยดมาเป็นหยดเล็กๆ เท่าที่ฉัีนรู้นะ

-droplet- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飞沫传染[fēi mò chuán rǎn, ㄈㄟ ㄇㄛˋ ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ, 飞沫传染 / 飛沫傳染] droplet infection (disease transmission from sneezing, coughing etc)

-droplet- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
脂肪滴[しぼうてき, shibouteki] (n) lipid droplet
飛沫感染[ひまつかんせん, himatsukansen] (n) droplet infection

-droplet- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หยาดน้ำ[n. exp.] (yāt nām) EN: drop (of water) ; droplet FR: goutte d'eau [f]
หยดน้ำฝน[n. exp.] (yot nām fon) EN: rain droplet FR: goutte de pluie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -droplet-
Back to top