ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*droplet*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น droplet, -droplet-

*droplet* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
droplet (n.) หยดเหงื่อ Syn. blob
droplet (n.) หยดน้ำค้าง Syn. drop
droplet (n.) หยดเล็กๆ Syn. driblet
English-Thai: HOPE Dictionary
droplet(ดรอพ'ลิท) n. หยดน้อย ๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
droplet infectionการติดเชื้อจากละอองเสมหะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dropletsละออง,เป็นหยด,หยดเล็กๆ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Before, she gave me droplets and was so kindเมื่อก่อน ให้ลูกอมหนู แล้วก็ใจดีมากเลย
Seita-kun put Se-cchan's little bones into the can of droplets and left, never to return to Yokohanaเซตตะคุงใส่อัฐิของเซตจังไว้ในกระปุกลูกอม แล้วจาำกไป และไม่กลับไป โยโคฮานะ อีกเลย
Her saliva mixed with the blood, creating these droplets, eventually leading to full esophogeal blockage.น้ำลายปนกับเลือด ทำให้เกิดหยดเล็ก ๆ จนเต็มไปหมด
It could have been a microscopic droplet for all we know.มันอาจจะหยดมาเป็นหยดเล็กๆ เท่าที่ฉัีนรู้นะ
You see these droplets of ink clingingคุณเห็นหยดหมึกที่เกาะกลุ่มกัน
We're each divine beings that incorporate one energy in the universe like uh... droplets of water in a vast ocean.เราเป็นเพียงมนุษย์ ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มพลังงานหนึ่งเดียวในจักรวาล เหมือนกับ
Well, now, it says here that there were water droplets and a half-filled flower vase on top of the chest of drawers, but no flowers.เอาล่ะ,ตอนนี้,มันบอกในนี้ว่า มีรอยหยดน้ำ และแจกันที่มีน้ำเพียงครึ่งเดียว ตั้งอยู่ชั้นบนของตู้
What's this? A can of droplets?นี่อะไรนี่ กระป๋องลูกอม
Congee with egg and... dropletsข้าวต้มกับไข่ แล้วก็... ลูกอม
I got better after having a droplet!หนูรู้สึกดีขึ้น หลังจากได้กินลูกอม!

*droplet* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飞沫传染[fēi mò chuán rǎn, ㄈㄟ ㄇㄛˋ ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ, 飞沫传染 / 飛沫傳染] droplet infection (disease transmission from sneezing, coughing etc)
点子[diǎn zi, ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙, 点子 / 點子] spot; point; dot; speck; drop (of liquid); droplet; point (of argument); idea; crux; indication; pointer

*droplet* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉,珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉,珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n,n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P)
脂肪滴[しぼうてき, shibouteki] (n) lipid droplet
飛沫感染[ひまつかんせん, himatsukansen] (n) droplet infection

*droplet* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝอย[n.] (føi) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff FR: particule [f] ; gouttelette [f]
ละออง[n.] (la-øng) EN: droplets FR: gouttelette [f]
ละอองฝน[n. exp.] (la-øng fon) EN: drizzle ; mist ; droplets of water ; fine raindrops; FR: gouttelette d'eau [f]
ทองหยอด[n.] (thøngyøt) EN: thong yot ; golden drop ; golden balls ; golden droplets ; eggdrop sweet FR: thong yot ; gouttes d'or [fpl]
หยาดน้ำ[n. exp.] (yāt nām) EN: drop (of water) ; droplet FR: goutte d'eau [f]
หยดน้ำฝน[n. exp.] (yot nām fon) EN: rain droplet FR: goutte de pluie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *droplet*
Back to top