ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dough

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dough*, -dough-

dough ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dough (n.) ส่วนผสมของแป้ง น้ำ และอื่นๆ เช่น ยีสต์, น้ำมัน, เนย, น้ำตาล (เพื่อนำไปอบขนมปัง) See also: ส่วนผสมขนมปัง Syn. paste, batter
doughnut (n.) ขนมโดนัท Syn. cruller, bismarck
doughnut (sl.) คนโง่
doughtily (adv.) อย่างกล้าหาญ See also: อย่างเด็ดเดี่ยว
doughty (adj.) กล้าหาญ See also: เด็ดเดี่ยว
doughy (adj.) นิ่มและเหนียวหนืดคล้ายกับแป้งผสมสำหรับอบขนมปัง Syn. impressible, waxy, pasty
English-Thai: HOPE Dictionary
dough(โด) n. แป้งผสมน้ำ,ขนมเค้ก,แป้งผสมของเหลว,แป้งต้ม,เงิน
doughnut(โด'นัท) n. ขนมโดนัท,ขนมแป้งหมี่ทอดด้วยน้ำมันที่เป็นรูปกลมหนา,สิ่งที่เป็นรูปกลมหนา, Syn. donut
dought(ดอท) v. อดีตกาลของdow
doughy(โด'อี) adj. เหมือนก้อนแป้งหมี่ (อ่อนเปียก,นิ่ม,ซีด), See also: doughiness n. ดูdoughy
English-Thai: Nontri Dictionary
doughty(adj) แข็งแรง,อาจหาญ,เก่งกล้า,เด็จเดี่ยว,กล้าหาญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
doughnut couplingคู่ต่อประกบวงแหวน, ชุดต่อประกบวงแหวน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Doughโด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปาท่องโก๋ (n.) deep-fried dough stick See also: a kind of Chinese flour sweetmeat
โดนัท (n.) doughnut
ขนมปาท่องโก๋ (n.) deep-fried doughstick
ปาท่องโก๋ (n.) deep-fried doughstick Syn. ขนมปาท่องโก๋
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How many pieces of dough we got here?ฉันกําลังยุ่งสุด ๆเลย
There's rocky road and cookie dough and bing cherry vanilla.ร็อคกี้โร้ด และคุกกี้โดว์ และก็ปิ๊ง เชอรี่วานิลา
I'm pulling down some dough these days!l'm pulling down some dough these days!
We filled his pail with raw dough this morning, full of yeast.เราเต็มถังของเขากับแป้งดิบ ในเช้าวันนี้เต็มไปด้วยยีสต์
Then we start up our agitator. This stirs up the dough inside.จากนั้นเราก็เริ่มต้นขึ้นปั่นของเรา นี้ขยับขึ้นมาแป้งที่อยู่ภายใน
I MIGHT HAVE THOSE DOUGH HOOKS SOMEWHERE.ชั้นอาจจะมีที่เกี่ยวแป้งโดอยู่ที่ไหนซักแห่งนี่แหละ
Think so. Been feeding his Pillsbury dough girl fetish for years.ได้สิ ฉันจ่ายเงินค่าจิ๋มให้เขามาหลายปีแล้ว
Where the 2 pounds of cookie dough went.คุกกี้โดนัทสองปอนด์หายไปไหน
With these goodies you can make a lot of dough (money), especially the police in your pocket.เพราะว่าของพวกนี้ คุณสามารถทำเงินกับมันได้เยอะ โดยเฉพาะเงินตำรวจ ที่จะเข้ามาในกระเป๋าคุณ
Roll out some dough and show me where the basil is.นวดแป้งซะและไปหาใบโหระพาให้ที
This takes about three hours, and it allows the dough to rise.ใช้เวลานาน 3 ชั่วโมง ก่อนที่นำแป้งที่ได้ไปอบ
Well, maybe that dead pile of cookie dough in the next room will refresh your memory.คุณหมายความว่าไง ห้องข้างๆไม่มีอะไร

dough ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发酵[fā jiào, ㄈㄚ ㄐㄧㄠˋ, 发酵 / 發酵] ferment; leavening (to make bread dough rise)
油炸圈饼[yóu zhá quān bǐng, ㄧㄡˊ ㄓㄚˊ ㄑㄩㄢ ㄅㄧㄥˇ, 油炸圈饼 / 油炸圈餅] doughnut
生面团[shēng miàn tuán, ㄕㄥ ㄇㄧㄢˋ ㄊㄨㄢˊ, 生面团 / 生麵糰] dough
面团[miàn tuán, ㄇㄧㄢˋ ㄊㄨㄢˊ, 面团 / 麵糰] dough
发面[fā miàn, ㄈㄚ ㄇㄧㄢˋ, 发面 / 發面] to leaven dough; to make bread

dough ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かりん糖(ateji);花林糖(ateji)[かりんとう, karintou] (n) (uk) fried dough cake
パン生地[パンきじ, pan kiji] (n) bread dough
ビスケット生地[ビスケットきじ, bisuketto kiji] (n) cookie dough; biscuit dough
ベークオフ[, be-kuofu] (n) bake off (when a bakery bakes its wares from dough brought in from elsewhere)
天かす;天滓[てんかす, tenkasu] (n) (See 天ぷら) tenkasu (crunchy bits of deep-fried dough produced as a byproduct of cooking tempura)
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough
糝粉餅[しんこもち, shinkomochi] (n) rice flour dough
さーたーあんだぎー;サーターアンダキー[, sa-ta-andagi-; sa-ta-andaki-] (n) type of Okinawan doughnut (donut)
サワードウ[, sawa-dou] (n) sourdough
サワー種[サワーだね, sawa-dane] (n) (See サワードウ) sourdough
ドーナツ[, do-natsu] (n) doughnut; (P)
ドーナツ化現象[ドーナツかげんしょう, do-natsu kagenshou] (n) doughnut phenomenon; combination of urban sprawl and inner-city decay
ドーナツ現象[ドーナツげんしょう, do-natsu genshou] (n) doughnut phenomenon
メロンパン[, meronpan] (n) melon bread (sweet baked good with a bread-dough interior and a cookie-dough crust with ridges resembling a muskmelon) (wasei
伸ばす(P);延ばす(P)[のばす, nobasu] (v5s,vt) (1) (esp. 伸ばす) to grow long (beard, hair, etc.); (2) to lengthen; to extend; to stretch; (3) (esp. 伸ばす) to reach out; to hold out; (4) to straighten; to smooth out; (5) to spread evenly (dough, cream, etc.); (6) to dilute; to thin out; (7) (esp. 延ばす) to postpone; (8) to prolong; (9) to strengthen; to develop; to expand; (P)
生地(P);素地[きじ, kiji] (n) (1) cloth; material; texture; (2) one's true character; (3) unglazed pottery; (4) uncooked dough; batter; (P)
膨張剤;膨脹剤[ぼうちょうざい, bouchouzai] (n) leavening agent (such as sourdough, yeast, baking powder)

dough ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จีบ[n.] (jīp) EN: Chinese snacks ; rice or wheat dough enclosing minced meat and steamed FR: bouchée de porc à la vapeur [f]
ขนมจีบ[n. exp.] (khanom jīp) EN: Chinese snacks ; rice or wheat dough enclosing minced meat and steamed FR: bouchée de porc à la vapeur [f]
ขนมสอดไส้[n. exp.] (khanom søts) EN: sweet stuffed dough FR:
ขนมเทียน[n.] (khanomthīen) EN: stuffed dough pyramid dessert ; salted stuffed dough pyramid FR:
คลึงแป้ง[v. exp.] (khleung paē) EN: knead dough FR:
เงิน[n.] (ngoen) EN: money ; currency ; dash (inf.) ; readies (inf.) ; dough (inf.) FR: argent [m] ; monnaie [f] ; devise [f] ; blé (fam.) [m] ; pognon (fam.) [m] ; fric (fam.) [m] ; oseille [f] (fam.)
ปาท่องโก๋[n.] (pāthǿngkō) EN: deep-fried dough stick ; Chinese doughnuts ; Thai-Chinese style deep fried dough FR: beignet chinois [m]
บึกบึน[adj.] (beukbeun) EN: tough ; strong ; robust ; hefty ; doughty ; resolute FR: fort
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: doughty fighter ; skillful swordman ; blade ; warrior ; fighter FR:
ชาตรี[adj.] (chātrī) EN: brave ; valiant ; courageous ; doughty FR: brave ; vaillant ; preux
โดนัท[n.] (dōnat) EN: doughnut ; donut (Am.) FR: beignet [m] ; pet-de-nonne [m]
แก้วตาโบ๋[n.] (kaēotābō) EN: Chinese doughnut FR:
แข็งแรง[adj.] (khaengraēng) EN: strong ; healthy ; intrepid ; hard-boiled ; doughty ; robust ; sturdy ; sound ; in good condition FR: fort ; puissant ; robuste ; costaud ; en bonne condition
ขนมโดนัท[n. exp.] (khanom dōna) EN: doughnut ; donut (Am.) FR: beignet [m] ; pet-de-nonne [m]
ขนมปาท่องโก๋[n. exp.] (khanom pāth) EN: deep-fried doughstick FR:
แกร่ง[adj.] (kraeng) EN: unyielding ; tenacious ; doughty ; staunch ; vigourous ; strong ; robust ; firm ; solid FR: dur ; solide ; ferme
ทรหด[adj.] (thørahot) EN: fearlessly resolute ; determined ; doughty ; tenacious FR: acharné ; enragé ; têtu ; déterminé

dough ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knethaken {m}dough hook
Zaster {m}; Pinkepinke (Geld)dough [Am.] [slang]
teigig {adj} | teigiger | am teigigstendoughy | doughier | doughiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dough
Back to top