ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

waxy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *waxy*, -waxy-

waxy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
waxy (adj.) คล้ายขี้ผึ้ง Syn. waxen
waxy (adj.) เคลือบด้วยขี้ผึ้ง See also: ทำด้วยขี้ผึ้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
waxy(แวค'ซี) adj. คล้ายขี้ผึ้ง,ทำด้วยขี้ผึ้ง,โกรธ, See also: waxily adv. waxiness n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I found evidence of a homogenous mixture of oily and waxy long-chain, which are non-polar hydrocarbons in, uh, this fracture of the skull.ผมเจอหลักฐาน ของผสมเนื้อเดียว ของน้ำมันและแว๊กที่มัน ไม่ทำให้เกิดการติดขั้ว ของไฮโดรคาร์บอน ใน เออ ในรอยของ หัวกระโหลก
Kind of waxy and brown?เป็นขี้ผึ้งและมีสีน้ำตาล
You've got that, uh, waxy, heroin-chic look going on.หน้านายดูซีดๆ เหมือนคนติดเฮโรอีนน่ะ

waxy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鯨蝋;鯨ろう[げいろう;くじらろう, geirou ; kujirarou] (n) spermaceti (waxy substance found in the head cavities of sperm whales)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า waxy
Back to top