ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dolt-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dolt, *dolt*,

-dolt- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If that dolt of a cousin of yours, Dudley, gives you any grief you could always threaten him with a nice pair of ears to go with his tail.ถ้าลูกพี่ลูกน้องจอมเซ่อของเธอ ดัดลีย์ รังแกอีกละก้อ ขอให้เธอจง ขู่เขาว่าจะเสกหูแหลม ๆ ให้เข้าคู่กับหางของเขา

-dolt- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーパー[, a-pa-] (n) (sl) stupid person; dummy; dolt
鈍い男[にぶいおとこ, nibuiotoko] (n) dullard; dolt

-dolt- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เล่อล่า[adv.] (loēlā) EN: foolishly ; stupidly ; like a dolt FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dolt-
Back to top