ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-destruction-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น destruction, *destruction*,

-destruction- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I cannot watch the destruction of all that I've lived for.ผมไม่อาจดูความเสื่อมสลาย ของสิ่งที่สร้างมาได้
We know how sensitive he is to mission objectives and now you're telling me to program him for the destruction of the Discovery as well as his own destruction.เรารู้วิธีการที่สำคัญเขาเป็นคนที่ จะปฏิบัติภารกิจ วัตถุประสงค์และตอนนี้คุณ กำลังบอกฉัน ในการเขียนโปรแกรมเขา สำหรับการทำลายของ
Sac-com confirms destruction of the inbound.SAC-Com ยืนยันการทำลายตัวเอง
They're roaches, and total destruction is the only way to deal with them.ไอ้พวกนี้น่าฆ่าล้างโคตรให้หมด
But if I drop this fucking thing, you got me on destruction of property, too."แต่ถ้าผมลดลงสิ่งที่เป็นร่วมเพศนี้คุณมีฉันในการทำลายทรัพย์สินด้วย ".
Leads to the destruction of his father, who he replaces.จนนำไปสู่การทำลายชีวิตพ่อตัวเอง
We will engage the second stage of the plan and proceed with the destruction of the target.เราจะจัดการตามแผนสอง และจะทำลายโครงสร้างของเป้าหมาย.
"After three long years of witnessing so much destruction and suffering."หลังจากสามปีแห่งการทรมาน และสูญเสียอันยาวนาน..
I mean, demons, they don't want anything, just death and destruction for their own sake.ปีศาจไม่เคยต้องการอะไร นอกจากความตาย และการทำลายล้างเพื่อตัวมันเอง
Damn, J-dawg, that's destruction of state property.เฮ้ย จูเนียร์ นายทำลายสมบัติสาธารณะนะ
Your son's got two priors for reckless driving, willful destruction of property.ลูกชายคุณมีคดีขับรถด้วยความประมาท สองคดี ทำลายทรัพย์สิน
Well, because if I was building a weapon of mass destruction you wouldn't be able to find it.ก็เพราะว่าถ้าผมกำลังสร้าง อาวุธอานุภาพทำลายสูงอยู่ ...คุณไม่มีทางหามันเจอแน่

-destruction- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保证破坏战略[bǎo zhèng pò huài zhàn, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ ㄆㄛˋ ㄏㄨㄞˋ ㄓㄢˋlu:e4, 保证破坏战略 / 保證破壞戰略] assured destruction strategy
埃尔金[Āi ěr jīn, ㄞ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, 埃尔金 / 埃爾金] James Bruce, 8th Earl of Elgin (1811-1863), British High Commissioner to China who ordered the looting and destruction of the Old Winter Palace Yuanmingyuan 圓明園|圆明园 in 1860; Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin (1766-1841), who stole the Parthenon Marbles in 1
额尔金[É ěr jīn, ㄜˊ ㄦˇ ㄐㄧㄣ, 额尔金 / 額爾金] James Bruce, 8th Earl of Elgin (1811-1863), British High Commissioner to China who ordered the looting and destruction of the Old Winter Palace Yuanmingyuan 圓明園|圆明园 in 1860; Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin (1766-1841), who stole the Parthenon Marbles in 1
不破不立[bù pò bù lì, ㄅㄨˋ ㄆㄛˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, 不破不立] without destruction there can be no construction

-destruction- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
価格崩壊[かかくほうかい, kakakuhoukai] (n) price destruction
壊劫[えこう, ekou] (n) {Buddh} (See 四劫) the kalpa of destruction (the third aeon of the universe)
応天門の変[おうてんもんのへん, outenmonnohen] (n) (arch) Otenmon conspiracy (political incident in 866CE centered around the destruction by fire of the main gate of the imperial palace)
是生滅法[ぜしょうめっぽう, zeshoumeppou] (exp) {Buddh} the law of arising and ceasing; the law of creation and destruction
死滅[しめつ, shimetsu] (n,vs) extinction; annihilation; destruction
殺生;せっ生[せっしょう, sesshou] (n,vs) (1) killing; destruction of life; (adj-na) (2) barbarous; callous; brutal; cruel
湮滅[いんめつ, inmetsu] (n,vs) extinction; destruction
灰燼[かいじん, kaijin] (n) ash; embers; complete destruction
炎上[えんじょう, enjou] (n,vs) (1) blazing up; (2) destruction of a large building by fire; (3) flood of comments to a blog, exceeding what the blog's owner can answer; (P)
環境破壊[かんきょうはかい, kankyouhakai] (n) environmental destruction
相互確証破壊[そうごかくしょうはかい, sougokakushouhakai] (n) mutual assured destruction
細胞崩壊[さいぼうほうかい, saibouhoukai] (n) cytolysis; breakdown of cells by the destruction of their outer membrane

-destruction- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อบาย[n.] (abāi) EN: place of suffering ; ruin ; destruction FR:
อบาย-[adj.] (abāiya-) EN: ruin ; destruction FR:
บรรลัย[n.] (banlai) EN: disaster ; calamity ; destruction ; annihilation FR:
การทำลาย[n.] (kān thamlāi) EN: demolition ; destruction FR: annihilation [f] ; destruction [f]
การทำลายป่า[n. exp.] (kān thamlāi) EN: deforestation FR: déforestation ]f] ; déforestage [m] ; destruction de la forêt [f]
การถูกทำลาย[n. exp.] (kān thūk th) EN: destruction FR:
ฆาต[n.] (khāt) EN: death ; killing ; destroying ; end FR: mort [f] ; tuerie [f] ; destruction [f] ; fin [f]
ภังคะ[n.] (phangkha) EN: destruction FR:
ภังค-[pref.] (phangkha-) EN: destruction FR:
ประลัย[n.] (pralai) EN: disaster ; calamity ; ruin ; destruction ; catastrophe FR:
ประลัยโลก[n. exp.] (pralai lōk) EN: FR: fin du monde [f] ; destruction du monde [f]
วิบัติ[n.] (wibat) EN: disaster ; destruction ; calamity ; catastrophe ; ruin ; misfortune FR: désastre [m] ; catastrophe [f]
วินาศ[n.] (wināt) EN: destruction ; ruin ; disaster ; calamity ; annihilation FR: destruction [f] ; ruine [f]
วินาศ-[pref.] (winātsa-) EN: destruction ; ruin ; disaster ; calamity ; annihilation FR: destruction [f] ; ruine [f]
วินาศกรรม[n.] (winātsakam) EN: sabotage ; destruction FR: sabotage [m]
วินิบาต[n.] (winibāt) EN: killing ; destruction FR: tuerie [f] ; destruction [f]

-destruction- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Massenvernichtungswaffen {pl} [mil.]weapons of wholesale destruction; weapons of mass destruction (WMD)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -destruction-
Back to top