ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eradication

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eradication*, -eradication-

eradication ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eradication (n.) การทำลาย See also: ภาวะที่ถูกทำลาย Syn. annihilation Ops. creation, generation

eradication ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
根絶[こんぜつ, konzetsu] (n,vs) eradication; extermination; (P)
根絶やし[ねだやし, nedayashi] (n) eradication; extermination
退治(P);対治[たいじ, taiji] (n,vs) (1) extermination (e.g. of pests, demons, bandits); elimination; eradication; suppression; (2) {Buddh} making someone renounce worldly desires in order to concentrate on Buddha's teachings; (3) curing illness; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eradication
Back to top