ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pauperized

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pauperized*, -pauperized-

pauperized ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pauperized (adj.) ยากแค้น See also: ลำบาก, ยากจน, จน Syn. poor Ops. rich

pauperized ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless FR: indigent ; nécessiteux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pauperized
Back to top