ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

falling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *falling*, -falling-

falling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
falling (n.) ความล้มเหลว See also: การพังพินาศ, ความล่มจม
falling sickness (n.) โรคลมบ้าหมู
falling star (n.) ลูกอุกกาบาต See also: อุกกาบาต, ผีพุ่งใต้, ดาวตก Syn. meteor
falling stone (n.) สะเก็ดดาว Syn. meteorite, shooting star
English-Thai: HOPE Dictionary
falling sicknessn. โรคลมบ้าหมู
falling starn. ลูกอุกกาบาต,ดาวตก,ผีพุ่งใต้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
falling action; dénouement; resolutionการแก้ปม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
falling sickness; epilepsyโรคลมชัก, โรคลมบ้าหมู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Falling Drop Testการทดสอบความหนืด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต๋อม (adv.) sound of falling stone in the water
ต๋อม (adv.) sound of falling stone in the water
ตึง (adv.) sound of a heavy thing falling on the floor or ground
สายฝน (n.) falling rain
เสียงเอก (n.) falling tone
เผละ (adv.) onomatopoeia from the sound when soft substance falling
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You are falling asleep againคุณกำลังจะหลับอีกแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because the Bible tells us that God knows the falling of a sparrow and the depth of a pocket, and that is what I'm talking about!เพราะว่า... คัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้ารู้ว่า ใครเป็นคนที่มีความมัธยัสถ์ และความลึกของกระเป๋า และนั่นคือสิ่งที่ผมพูดอยู่
We were friends, but had a bit of a falling out, I'm afraid....ความเป็นเพื่อนล้มเหลว, ผมคิดว่าอย่างนั้น.
Yeah, right, I'm not falling for that one, Lachance.ใช่ ฉันไม่หลงกลนายหรอก ลาแชนซ์
This place here, it's falling apart.ที่นี่กำลังจะถูกทุบทิ้งแล้ว
Look here, Barbara. I don't need you falling apart on me.เอาละ บาบาร่า ผมไม่อยากให้คุณสติแตกตอนนี้
Like the city's falling apart.เช่นเดียวกับเมืองที่ล้มกัน
I don't want you falling over me everywhere I go.อย่าติดฉันเป็นเงาตามตัว
My work is falling apart, and you decide to leave me.งานผมล่ม ส่วนคุณก็เลือกจะหนีผมไป
Junior, quit falling down.ไม่ จูเนียร์ เลิกล้มซะทีสิ
This is an absolute shock in the making. Yesterday, they were falling down at the start. - Yes!ช็อคมากเลยครับ เมื่อวานพวกเขาสตาร์ทไม่ดีมาก
Leon, I think I'm kinda falling in love with you.ลีออง ฉันคิดว่า ฉันคงตกหลุมรักคุณแล้วล่ะ
There are those who do not believe that a single soul... born in heaven... can split into twin spirits and shoot, like falling stars to earth,ไมมีใครเชื่อ ว่าวิญญาณดวงเดียว กำเนิดในสวรรค์ จะสามารถแบ่งเป็นสองจิตใจ

falling ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不符合[bù fú hě, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄏㄜˇ, 不符合] discrepant; falling short (of expectations); not matching up; not conforming; (figures) disagree; unbecoming
上声[shàng shēng, ㄕㄤˋ ㄕㄥ, 上声 / 上聲] falling and rising tone, the third tone of putonghua
去声[qù shēng, ㄑㄩˋ ㄕㄥ, 去声 / 去聲] falling tone, the fourth tone of putonghua
跌风[diē fēng, ㄉㄧㄝ ㄈㄥ, 跌风 / 跌風] falling prices; bear market
飘零[piāo líng, ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, 飘零 / 飄零] falling (like autumn leaves); fig. drifting and homeless
纷飞[fēn fēi, ㄈㄣ ㄈㄟ, 纷飞 / 紛飛] to swirl in the air (of thickly falling snowflakes, flower petals etc); to flutter about
陨星[yǔn xīng, ㄩㄣˇ ㄒㄧㄥ, 陨星 / 隕星] meteorite; falling star
抑扬[yì yáng, ㄧˋ ㄧㄤˊ, 抑扬 / 抑揚] modulation (rising and falling pitch); intonation; a cadence; to rise and fall (of a body floating in water)
摔伤[shuāi shāng, ㄕㄨㄞ ㄕㄤ, 摔伤 / 摔傷] bump; bruise; child's injury from falling
跌打损伤[diē dǎ sǔn shāng, ㄉㄧㄝ ㄉㄚˇ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, 跌打损伤 / 跌打損傷] injury such as contusion, sprain or fracture from falling, blow etc
抑扬顿挫[yì yáng dùn cuò, ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄉㄨㄣˋ ㄘㄨㄛˋ, 抑扬顿挫 / 抑揚頓挫] pattern or falling, remaining even and rising in pitch and rythm; inflection; intonation; cadence

falling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うとうと(P);うとっと[, utouto (P); utotto] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) falling in a doze; dozing; (P)
オノコロ島;オノゴロ島;磤馭慮島(oK)[オノコロじま(オノコロ島);オノゴロじま(オノゴロ島);おのころじま(磤馭慮島);おのごろじま(磤馭慮島), onokoro jima ( onokoro shima ); onogoro jima ( onogoro shima ); onokorojima ( ketsu] (n) (1) (arch) (See 天の瓊矛) Onokoro Island (in Japanese mythology, the island formed by drops of water falling from the heavenly jeweled spear); Onogoro Island; (2) Japan
ころり[, korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling)
すってんころり;すってんころりん[, suttenkorori ; suttenkororin] (adv,adv-to) falling plump; falling down flat
どうと;どうど(ok)[, douto ; doudo (ok)] (adv) (on-mim) crash; smash; bang; sound of a large, heavy object falling
どかり[, dokari] (adv-to,adv) (on-mim) falling heavily
どしり[, doshiri] (adv-to,adv) (See どしん) sound of an heavy object falling
パラパラ[, parapara] (adj-na,adv,adv-to) (on-mim) falling in (large) drops; sprinkle; pattering; clattering; flipping through a book; (P)
ハラハラ(P);はらはら[, harahara (P); harahara] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) heart going pit-a-pat; falling rapidly in big drops; fluttering down; (2) keeping on tenterhooks; suspense; (3) exciting; thrilling; (P)
ぼたり;ぼったり[, botari ; bottari] (adv,adv-to) (ぼったり is more emphatic) falling with a splat; oozing; dripping
ぽつり;ぽつん;ぽっつり[, potsuri ; potsun ; pottsuri] (adv-to,adv) (1) (on-mim) (ぽっつり is emphatic) isolated; standing alone; (2) falling in drops (e.g. rain); (3) sighing (when saying something)
ほろほろ[, horohoro] (adv) (1) (on-mim) by ones and twos; (2) (See はらはら,ぼろぼろ) tears or flower petals falling quietly; (3) gurgling bird sound; (4) falling apart; crumbling; melting (in one's mouth)
ぽろり[, porori] (adv) (1) crying; (2) falling off; falling down; (3) inadvertently coming to the surface
メロメロ[, meromero] (adj-na,n,adv) (1) (on-mim) madly in love; (2) falling down drunk
下降調[かこうちょう, kakouchou] (n) falling intonation; falling tone
九天直下[きゅうてんちょっか, kyuutenchokka] (n) falling headlong; plummeting; sudden crash
人口減少[じんこうげんしょう, jinkougenshou] (n) depopulation; falling population; decrease in population; population decline
今一歩;いま一歩[いまいっぽ, imaippo] (n,adv) (1) (See 今一つ) one more; another; the other; not quite; (2) close run; just falling short of success
仲間割れ[なかまわれ, nakamaware] (n,vs) split among friends; falling out; internal discord
停滞[ていたい, teitai] (n,vs) stagnation; tie-up; congestion; retention; accumulation; falling into arrears; (P)
共倒れ[ともだおれ, tomodaore] (n,vs) falling together; mutual destruction; joint bankruptcy; (P)
右肩下がり[みぎかたさがり, migikatasagari] (exp) decreasing (graph falling to the right); shrinking; declining
四つん這い;四つんばい[よっつんばい;よつんばい, yottsunbai ; yotsunbai] (n) (crawl) on all fours; on one's hands and feet; falling flat
堕獄[だごく, dagoku] (n) going to hell; falling into hell
寝際[ねぎわ, negiwa] (n) on the verge of sleep; just after falling asleep
少子化対策[しょうしかたいさく, shoushikataisaku] (n) countermeasures to the falling birthrate
尻下がり[しりさがり, shirisagari] (n) (1) falling intonation; (2) downward trend
尻餠;尻餅[しりもち, shirimochi] (n) (See 尻餅をつく) falling on one's backside (behind, bottom)
居眠り運転[いねむりうんてん, inemuriunten] (n) falling asleep at the wheel
平伏[へいふく, heifuku] (n,vs,adj-no) falling prostrate
拮抗;頡頏[きっこう;けっこう(頡頏), kikkou ; kekkou ( ketsu kou )] (n,vs) (1) rivalry; competition; antagonism; struggle for supremacy; (2) (けっこう only) rising and falling (of a bird)
散華[さんげ, sange] (n,vs) falling as flowers do; dying a glorious death
斃仆[へいふ, heifu] (n,vs) (obsc) falling dead; perishing; dying
斃死[へいし, heishi] (n,vs) falling dead; perishing; dying
桐一葉[きりひとは, kirihitoha] (n) falling paulownia leaf signaling the beginning of autumn (fall)
桜散る;サクラ散る[さくらちる(桜散る);サクラちる(サクラ散る), sakurachiru ( sakura chiru ); sakura chiru ( sakura chiru )] (exp) (1) (id) (See 桜咲く) exam failure; (2) cherry blossom blooming; cherry blossom falling
横倒し[よこだおし, yokodaoshi] (n) falling over; toppling sideways
流星[りゅうせい, ryuusei] (n) meteor; falling star
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.)
火の玉[ひのたま, hinotama] (n) falling star; fireball

falling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาวตก[n. exp.] (dāotok) EN: shooting star ; falling star ; meteor ; meteorite FR: étoile filante [f] ; météorite [f] ; météore [m]
เข้าไต้เข้าไฟ[adv.] (khaotaikhao) EN: at dusk ; twilight ; dusk in falling FR:
กลัวตก[v. exp.] (klūa tok) EN: be afraid of falling FR: avoir peur de tomber ; craindre la chute
ลมตก[n. exp.] (lom tok) EN: the wind is falling FR: le vent faiblit
เปื่อย[adj.] (peūay) EN: desintegrated ; falling apart FR:
ผิดใจ[v.] (phitjai) EN: have a difference ; be discordant ; be estranged ; have a grudge (against) ; be on bad terms ; be on the outs (with s.o.) ; be at loggerheads ; be sore (at) ; have a falling out ; estrange ; displease ; split up FR: être en désaccord ; se trouver en désaccord
ผุพัง[adj.] (phu phang) EN: dilapidated ; falling to pieces ; crumbling ; in a state of decay ; in ruins ; run-down ; decomposed FR: en ruine
โรคกลัวการตกหลุมรัก[n. exp.] (rōk klūa kā) EN: philophobia ; fear of being in love and falling in love FR:
โรคกลัวความรัก[n. exp.] (rōk klūa kh) EN: philophobia ; fear of falling in love FR:
สายฝน[n.] (sāi fon) EN: falling rain ; rainfall ; rain FR: chute de pluie [f] ; pluie [f]
สายฝน[TM] (Sāi Fon ) EN: Sai Fon ; Falling Rain FR:
เสียงโท[n. exp.] (sīeng-thō) EN: falling tone ; tone 3 FR: ton descendant [m] ; ton 3 [m]
แตกคอ[v.] (taēkkhø) EN: split ; break up ; splinter ; have a falling out ; quarrel FR: n'être pas d'accord ; s'opposer
ตายขาน[v.] (tāikhān) EN: be dead in lines ; die without falling down FR:
ต๋อม[interj.] (tǿm) EN: plop ; [sound of falling stone in the water] FR: plouf
อวนครอบ[n. exp.] (uan khrøp) EN: falling net FR:
ฉ่า[onomat.] (chā) EN: [sound of sizzling, frying or water falling] FR:
โครม[onomat.] (khrōm) EN: smashing sound ; [sound of something heavy falling] FR:

falling ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fallen | fallend | gefallen | du fällst | er/sie fällt | ich/er/sie fiel | er/sie ist/war gefallen | ich/er/sie fieleto fall {fell; fallen} | falling | fallen | you fall | he/she falls | I/he/she fell | he/she has/had fallen | I/he/she would fall
Steinschlag {m}rockfall; rock fall; falling rock
Fallgewicht {n}falling weight
Fallrückzieher {m} [sport]falling overhead kick
Fallsucht {f}falling sickness
Produktionsrückgang {m}falling off in production

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า falling
Back to top