ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dropping

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dropping*, -dropping-

dropping ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dropping (n.) การเคลื่อนลงมา See also: การตกลงมา Syn. falling Ops. rise, ascent
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติ๋ง (adv.) onomatopoeia from the sound of dropping water See also: sound of dropping water Syn. ติ๋งๆ
ติ๋งๆ (adv.) onomatopoeia from the sound of dropping water See also: sound of dropping water
การหยอด (n.) dropping
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I didn't mean to be eavesdroppingฉันไม่ได้ตั้งใจที่แอบฟัง

dropping ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
接送[jiē sòng, ㄐㄧㄝ ㄙㄨㄥˋ, 接送] picking up and dropping off; greeting and sending off; shuttle (transport service)

dropping ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キスアンドライド[, kisuandoraido] (n) kiss-and-ride; dropping family member off at a station
ずぶ焼き入れ[ずぶやきいれ, zubuyakiire] (n) immersion quenching (hardening by dropping heated metal into water or oil)
ぱらり[, parari] (adv-to,adv) sprinkling; dropping in small light bits
寄り道[よりみち, yorimichi] (n,vs) dropping in on the way; breaking one's journey; making a stopover; going out of one's way; (P)
激減[げきげん, gekigen] (n,vs) dropping sharply; decreasing rapidly; (P)
脱落[だつらく, datsuraku] (n,vs) (1) loss; dropping out; falling by the wayside; (2) omission; lacuna; gap; hiatus; (3) desertion; defection; (4) apostasy; (P)
逆落し;逆落とし[さかおとし, sakaotoshi] (n) plunging or dropping an object headfirst (down a precipice)
あいた口が塞がらぬ;開いた口が塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp,adj-f) (See 開いた口も塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping
あいた口も塞がらぬ;開いた口も塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp,adj-f) (See あいた口が塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping
下ろし;降ろし;卸し;卸(io)[おろし, oroshi] (n-suf,n) (1) dropping; unloading; removing; (n) (2) grated vegetables, fruit, etc.; (3) (abbr) (See おろし金) grater; (4) using new tools (or clothes, etc.); new tools (or clothes, etc.)
投下[とうか, touka] (n,vs) (1) throwing down; dropping; airdrop; (2) investment; (P)
盗み聞き[ぬすみぎき, nusumigiki] (n,vs) eavesdropping; tapping
立ち聞き[たちぎき, tachigiki] (n,vs) eavesdropping
落とし;落し[おとし, otoshi] (n) (1) (abbr) dropping; losing; (2) missing item; something one forgot to write down; (3) trap; (4) wooden protrusion from a Japanese door frame that fits a hole in the threshold, acting as a lock when closed; (5) conclusion (of a speech, etc.); (6) (See 落とし掛け) metallic bowl used to hold the charcoal in a wooden hibachi
開いた口が塞がらない[あいたくちがふさがらない, aitakuchigafusagaranai] (exp) to be surprising; to be shocking; to be jaw-dropping
鶏糞[けいふん, keifun] (n) poultry manure; chicken droppings

dropping ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้ม้า[n. exp.] (khī mā) EN: horse droppings FR: crottin de cheval [m] ; caca de cheval [m]
ขี้นก[n. exp.] (khī nok) EN: guano ; bird droppings FR: guano [m] ; fientes d'oiseaux [fpl] ; chiures d'oiseaux [fpl]
ขี้หนู[n. exp.] (khī nū) EN: mouse droppings FR:
ขี้ไถ[n.] (khīthai) EN: animal droppings FR: déjection animale [f]
มูล[n.] (mūn) EN: excrement ; dung ; ferces ; guano ; droppings FR: excrément [m] ; guano [f] ; chiure [f] ; bouse [f]
มูลฝอย[n.] (mūnføi) EN: waste ; rubbish ; garbage ; trash ; refuse ; corpse ; remains ; dung ; droppings FR: déchet [m] ; ordures (ménagères) [fpl] ; immondices [fpl] ; détritus [m]
มูลโค[n.] (mūnkhō) EN: cow dung ; droppings ; guano ; feces ; excrement ; rubbish ; waste ; dung ; trash FR:

dropping ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vogeldreck {m}bird droppings
Pferdeäpfel {pl}horse droppings
Mist {m}droppings

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dropping
Back to top