ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

detract

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *detract*, -detract-

detract ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
detract (vt.) ทำให้เบี่ยนเบน See also: ทำให้หันเห
detract (vi.) ลดค่า See also: ลดความสำคัญ, เสื่อมเสีย Syn. degrade, derograte Ops. appreciate
detract from (phrv.) ทำให้ลดลง (คุณค่า, ความสำคัญ, ผลกระทบ) Syn. take away from, take from
detraction (n.) การลดค่า See also: การลดความสำคัญ, การเสื่อมเสีย Ops. compliment, praise
detractor (n.) ผู้กล่าวร้าย
English-Thai: HOPE Dictionary
detract(ดิแทรคทฺ') vt.,vi. หันเห,เคลื่อนย้าย,เอาออก,เลิกล้ม,ทำลาย,ลดค่า, See also: detractingly adv. detractor n.
detraction(ดิแทรค'เชิน) n. การหันเห,การเคลื่อนย้าย,การเอาออก,การลดต่ำ,การทำให้เสื่อมเกียรติ., See also: detractive adj. ดูdetraction
English-Thai: Nontri Dictionary
detract(vi) ลดค่า,เอาออก
detraction(n) การเคลื่อนย้าย,การเลิกล้ม,การหันเห,การลดค่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now I realize that this may be a disappointment to you but I would ask you to remember that it is just a measurement and in no way should detract from the beauty of, or indeed your affection for this...ผมรู้ดีว่าพวกคุณอาจจะผิดหวังกันมาก ผมอยากจะให้คุณจำไว้ นี่เป็นเพียงการวัด และมันจะไม่ทำให้ความงามลดลง
I'd encourage to look at this with a little more detraction, Girouxพวกคุณให้ผมพิจารณาเรื่องนี้ /n ด้วยการทิ้งงานอื่น,Giroux

detract ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
天涯比隣[てんがいひりん, tengaihirin] (exp) a great distance does not detract from the feeling (relationship) of endearment; feeling as though a dear one faraway were living in one's close neighborhood
雑味[ざつみ, zatsumi] (n) bitterness or other unpleasant taste (that detracts from the flavour of a drink)

detract ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beeinträchtigung {f}detraction; detracting
Herabsetzung {f}detraction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า detract
Back to top