ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

degenerate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *degenerate*, -degenerate-

degenerate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
degenerate (vi.) เสื่อมลง See also: ทำให้แย่ลง Syn. deteriorate
degenerate (adj.) เสื่อมลง See also: แย่ลง Syn. corupt, deteriorated, ruined
degenerate into (phrv.) ปล่อยให้ตกต่ำลง See also: ทำให้แย่ลง
English-Thai: HOPE Dictionary
degenerate(ดิเจน'เนอเรท) vi.,adj. เสื่อม n. คนทราม,คนเลว., See also: degeneracy n. ดูdegenerate degenerateness n. ดูdegenerate, Syn. deteriorate
English-Thai: Nontri Dictionary
degenerate(adj) เลวลง,เสื่อมโทรม,เสื่อมทราม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
degenerateเสื่อม, เสื่อมสภาพ, -ลักษณะเสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Degenerate, Doublyทั้ง2มีพลังงานเท่ากัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสียคน (v.) degenerate See also: deteriorate Syn. เสื่อมเสีย
เสื่อมทราม (v.) degenerate See also: deteriorate Syn. เสื่อม Ops. เจริญ
เสื่อมโทรม (v.) degenerate See also: deteriorate, worsen, decline, be decadent Syn. เสีย, ชำรุด, ชำรุดทรุดโทรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's challenge degenerate Western art!พวกเราขอท้าทายศิลปโสมมของพวกตะวันตก
Scared of you sick, degenerate convicts.กลัวพวกนาย นักโทษโรคจิตกากมนุษย์
The greatest mother four degenerate bastards ever had.แม่ที่ดีเยี่ยมที่สุด เท่าที่เด็กเหลือขอ 4 คนจะมีได้
Brian is a cowardly degenerate who gallantly seeks to place the blame on sweet Elizabethไบรอันมันขี้ขลาดลงเรื่อย ๆ แต่ก็กล้าพอที่จะลงโทษ หวานใจตัวเอง เอลิซาเบธ
You're a degenerate creature of darkness.นายนี่มันตัวอันตรายจริงๆ \ สัตว์ของอสูรร้าย..
That degenerate snorts anything he gets his hands on.สูดเข้าทางจมูกออกฤทธิ์ร้ายแรง อะไรก็ตามที่ตกไปอยู่ในมือของเขา
It's some lowlife degenerate versus you...มันแค่คนชั่วช้าสาวเลวบางคน เมื่อเทียบกับคุณ...
But, no matter how degenerate their son is, letting him live in a place like this is too much, isn't it?แม้ว่าฉันเจ็บปวดที่ต้องผลักไสคุณไป
Others talk of the degenerate capitalist system that has released a military virus to stimulate the economy.Others talk of the degenerate capitalist system that has released a military virus to stimulate the economy.
When I could stomach eating with a bunch of degenerate psychos...ฉันอาจทำให้กระเพาะได้รับ ของที่ทำให้ท้องใส้ปันป่วน...
But it ought to make a Skitter-killing degenerate like you happy.เธ‚เนˆเธฒเธงเธฃเน‰เธฒเธขเธชเธณเธซเธฃเธฑเธšเน€เธฃเธฒ เนเธ•เนˆเธกเธฑเธ™เธ„เธงเธฃเธˆเธฐเธ—เธณเนƒเธซเน‰
I'm not some low-life degenerate addict-loser.หนูไม่ใช่พวกติดยาขี้แพ้ชั้นต่ำ

degenerate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淫乐[yín lè, ˊ ㄌㄜˋ, 淫乐 / 淫樂] vice; degenerate pleasures
[duò, ㄉㄨㄛˋ, 堕 / 墮] degenerate; fall
退步[tuì bù, ㄊㄨㄟˋ ㄅㄨˋ, 退步] degenerate; regress
腐朽[fǔ xiǔ, ㄈㄨˇ ㄒㄧㄡˇ, 腐朽] rotten; decayed; decadent; degenerate
败类[bài lèi, ㄅㄞˋ ㄌㄟˋ, 败类 / 敗類] scum of a community; degenerate

degenerate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
変性[へんせい, hensei] (n,vs,adj-no) denature; degenerate
学生崩れ[がくせいくずれ, gakuseikuzure] (n) degenerate ex-student
澆季[ぎょうき, gyouki] (n) frivolous age; degenerate period in history; decadent age
濁世[だくせ;だくせい;じょくせ, dakuse ; dakusei ; jokuse] (n) {Buddh} this corrupt or degenerate world; this world or life; the world of mankind
退歩[たいほ, taiho] (n,vs) degenerate
堕す[だす, dasu] (v5s,vi) (See 堕する) to degenerate; to lapse into
堕する[だする, dasuru] (vs-s,vi) to degenerate; to lapse into
変質者[へんしつしゃ, henshitsusha] (n) (a) degenerate; pervert; deviate
腐る[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)
落つ;墜つ;堕つ[おつ, otsu] (v5t,vi) (1) (See 落ちる・1,落ちる・2,落ちる・3,落ちる・4) to fall down; to drop; (2) to fail (e.g. exam); (3) to crash; to degenerate; to degrade
退廃的[たいはいてき, taihaiteki] (adj-na) degenerate; decadent; (P)

degenerate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภาคตัดกรวยลดรูป[n. exp.] (phāktatkrūa) EN: degenerate conic ; reducible conic FR:
เสื่อม[v.] (seūam) EN: degenerate ; deteriorate ; worsen ; decline ; be decadent ; slowly disappear ; weaken ; wane ; wear out FR: dégénérer ; décliner ; se déprécier ; se détériorer
เสื่อมคุณภาพ[v. exp.] (seūam khunn) EN: deteriorate ; degenerate ; worsen ; get worse in quality FR: perdre en qualité
เสื่อมทราม[v.] (seūamsām) EN: degenerate ; deteriorate FR: se dénaturer ; s'altérer
เสื่อมโทรม[v.] (seūamsōm) EN: degenerate ; depreciate ; deteriorate ; decline FR: se délabrer ; dépérir
โทรม[v.] (sōm) EN: worsen ; deteriorate ; be in a state of disrepair ; degenerate FR: dépérir ; se délabrer
ภาคตัดกรวยปรกติ[n. exp.] (phāktatkrūa) EN: regular conic ; non-degenerate conic FR:
เสียคน[v.] (sīakhon) EN: go bad ; go to ruin ; become a wreck ; degenerate; deteriorate ; go down the drain FR: partir en ruines ; devenir une épave

degenerate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
degeneriert {adv}degenerately
Entartung {f}degenerateness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า degenerate
Back to top