ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mutiny

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mutiny*, -mutiny-

mutiny ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mutiny (n.) การขัดขืนคำสั่ง See also: การฝ่าฝืนคำสั่ง
mutiny (vi.) ก่อการจลาจล See also: ก่อการกบฏ, ต่อต้านอำนาจ
mutiny (vi.) ขัดขืนคำสั่ง See also: กำแหง, กำเริบ, กระด้างกระเดื่อง, ฝ่าฝืน
mutiny (n.) การจลาจล See also: การกบฏ, การลุกฮือขึ้นต่อต้านอำนาจ Syn. uprising, overthrow
mutiny against (phrv.) ไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของ See also: ขัดขืนคำสั่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
mutiny(มิว'ทะนี) n. การกบฏ,การขัดขืน vi. ก่อการกบฏ,ขัดขืน, Syn. rebellion
English-Thai: Nontri Dictionary
mutiny(n) การกบฏ,การก่อการจลาจล,การแข็งข้อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mutinyการก่อการกำเริบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mutinyการยึดอำนาจ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำเริบ (v.) mutiny See also: be insolent, be intense Syn. กำแหง, บังอาจ, โอหัง, เหิมเกริม, อหังการ, ผยอง, ลามปาม, โอหัง
กำเริบเสิบสาน (v.) mutiny See also: be insolent, be intense, run wild Syn. กำแหง, กำเริบ, โอหัง, เหิมเกริม, ผยอง, เหิมใจ
บังอาจ (v.) mutiny See also: be insolent, be intense Syn. กำแหง, โอหัง, เหิมเกริม, อหังการ, ผยอง, ลามปาม, โอหัง
เหิมใจ (v.) mutiny See also: be insolent, be intense, run wild Syn. กำแหง, กำเริบ, โอหัง, เหิมเกริม, ผยอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It seems the British never forget the Mutiny of 1857.ดูเหมือนว่าอังกฤษไม่มีวันลืมกบฏ 1857
Guess you got a mutiny on your hands.คิดว่าคุณคงได้อำนาจอยู่ในมือแล้ว
I'm sorry for the part I played in the mutiny against you, Jack.ขอโทษเรื่องที่ฉันต้องแกล้ง ทำตัวขัดขวางนายเมื่อก่อนนะ แจ็ค
Aye, the perfidious rotter led a mutiny against us!มันเป็นภาระที่ข้าต้องแบก
I cannot afford a mutiny on my ship.ผมจะไม่ยอมให้ใครมาขว้างผมหรอน่า
You've been here five minutes and I've already got a mutiny on my hands.นายรู้วิธีใช้มันใช่มั้ย?
Correction. Since the day the two of you led a mutiny to take it over.ผิดแล้ว ตั้วแต่คุณทั้งสองพยายามยึดยาน
A weak government will always spawn mutiny and rebellion.รัฐบาลที่อ่อนแอ ผู้คนมักไม่ตามคำสั่ง และมักเกิดการก่อจลาจล
That knife will serve you no better than the mutiny you devised.มีดนั่นก็ไม่ทำให้เจ้าดีขึ้น กว่าตอนยึดเรือหรอกนะ
This mutiny isn't your fault, it's mine.การกบฎครั้งนี้ ไม่ใช่ความผิดพวกนาย เป็นความผิดฉันเอง
I start telling people that you're putting their lives in danger to protect your own interests, you'll have a mutiny on your hands.ข้าจะบอกผู้คนว่าเจ้ากำลังทำให้ชีวิตของเขา ตกอยู่ในอันตรายเพื่อปกป้องคนที่เจ้าสนใจ การลุกลาม(ประท้วง)อยู่ในมือเจ้า
I've had enough mutiny for one day.ข้าเจอคนแข็งข้อมากไปแล้ววันนี้

mutiny ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兵变[bīng biàn, ㄅㄧㄥ ㄅㄧㄢˋ, 兵变 / 兵變] mutiny
哗变[huá biàn, ㄏㄨㄚˊ ㄅㄧㄢˋ, 哗变 / 嘩變] mutiny; rebellion

mutiny ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
セポイの反乱;セポイの叛乱[セポイのはんらん, sepoi nohanran] (n) (See インド大反乱) Sepoy Mutiny (1857-1858)
反乱(P);叛乱[はんらん, hanran] (n,vs,adj-no) insurrection; mutiny; rebellion; revolt; uprising; (P)
反逆(P);叛逆[はんぎゃく, hangyaku] (n,vs) treason; treachery; mutiny; rebellion; insurrection; (P)

mutiny ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition ; mutiny FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m] ; mutinerie [f]
กบฏ[v.] (kabot) EN: revolt ; rebel ; mutiny ; overthrow ; stage a coup ; stage a putsch FR:
กำแหง[v.] (kamhaēng) EN: dare ; have the effrontery ; have the nerve ; mutiny ; be insolent ; be intense ; show off ; boast ; put on airs ; think a lot of oneself FR: oser ; avoir l'audace ; prendre des airs supérieurs
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident ; revolt FR: s'enhardir
กำเริบเสิบสาน[v.] (kamroēpsoēp) EN: mutiny FR:
การปฏิวัติ[n.] (kān patiwat) EN: revolt ; revolution ; mutiny ; rebellion FR: révolte [f] ; révolution [f] ; insurrection [f] ; soulèvement [m] ; émeute [f]
ขบถ[v.] (khabot) EN: rebel ; revolt ; mutiny ; betray FR: se révolter ; se rebeller ; s'insurger ; se soulever
ก่อการกำเริบ[v. exp.] (køkān kamro) EN: mutiny FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mutiny
Back to top