ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

derisive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *derisive*, -derisive-

derisive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
derisive (adj.) เกี่ยวกับการเยาะเย้ย See also: เกี่ยวกับการดูถูก Syn. ridiculous
derisively (adv.) อย่างเยาะเย้ย Syn. ridiculously
English-Thai: HOPE Dictionary
derisive(ดิไร'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการเยาะเย้ย,เกี่ยวกับการดูถูก, See also: derisiveness n., Syn. derisory
English-Thai: Nontri Dictionary
derisive(adj) เป็นที่เย้ยหยัน,เป็นที่ดูถูก,เป็นขี้ปาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've ever seen in the classroom. [laughing derisively] [claps hands] oh, my god. Look at him over there.ที่ฉันเคยเห็นในห้องเรียนนี้เลย ดูนั่นสิ
I don't see why you get to snort derisively and point that out.ไม่เข้าใจว่าทำไมเธอต้อง เน้นน้ำเสียงดูถูกเรื่องนี้ด้วย

derisive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冷笑[れいしょう, reishou] (n,vs) derision; derisive laughter; scornful laugh; (P)
冷笑的[れいしょうてき, reishouteki] (adj-na) sarcastic; derisive
点取り虫[てんとりむし, tentorimushi] (n) derisive term for a diligent student
フッ[, futsu] (int) (1) hah (derisively); pooh; (adv-to) (2) (on-mim) pfft (of something disappearing); poof; (3) (on-mim) huff; puff

derisive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิงเยาะเย้ย[adj.] (choēng yǿyo) EN: ironic ; derisive FR:
เสียดสี[adj.] (sīetsī) EN: sarcastic ; derisive ; biting ; satirical ; invidious FR:
เย้ยหยัน[adv.] (yoēiyan) EN: mockingly ; ridiculously ; derisively FR:

derisive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spottgelächter {n}derisive laughter
Spottname {m}derisive nickname

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า derisive
Back to top