ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incredulous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incredulous*, -incredulous-

incredulous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incredulous (adj.) ซึ่งเหลือเชื่อ See also: ซึ่งไม่น่าเชื่อ, ที่ไม่อยากจะเชื่อ Syn. skeptical, unbelieving Ops. credulous
English-Thai: HOPE Dictionary
incredulous(อินเครด' ดูเลิส) adj. ไม่เชื่อ, กังขา, สงสัย., See also: incredulously adv. incredulousness n., Syn. skeptical
English-Thai: Nontri Dictionary
incredulous(adj) ยังไม่เชื่อ,ยังไม่เลื่อมใส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You admit if you were in our position you would be as incredulous and skeptical as we?คุณยอมรับว่าถ้าคุณอยู่ ในตำแหน่งของเรา คุณจะเป็นไม่เชื่อและ ไม่เชื่อที่เรา?

incredulous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh!
半信半疑[はんしんはんぎ, hanshinhangi] (n,adj-no) half in doubt; half-convinced; dubious; incredulous
聞いてあきれる;聞いて呆れる[きいてあきれる, kiiteakireru] (v1,vi) (See が聞いてあきれる) to be astonished to hear; to be incredulous about; to express disbelief
疑い深い[うたがいぶかい, utagaibukai] (adj-i) doubting; distrustful; incredulous; suspicious

incredulous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัศจรรย์ใจ[adj.] (atsajan jai) EN: amazed ; impressed ; astonished ; astounded ; incredulous FR: émerveillé ; les bras lui en sont tombés

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incredulous
Back to top