ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

godhead

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *godhead*, -godhead-

godhead ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
godhead (n.) พระเจ้า Syn. deity, holiness
English-Thai: Nontri Dictionary
Godhead(n) พระเป็นเจ้า,พระเจ้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
godhead๑. เทวภาพ๒. พระเป็นเจ้า [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What is Godhead anyway?คือพระเจ้าอยู่แล้วเหรอ?
So you can camp out for Godhead but not your old man?งั้นแคมป์ลูกออกพระเป็นเจ้า\แต่ไม่ใช่พ่อของลูกใช่ไหม?
Godhead tickets are going on sale and a bunch of us are gonna go camp out in line.ตั๋วพระเจ้ากำลังจะถูกขาย. และพวงของrพวกเรา\จะเป็นแคมป์ที่อยู่ในเส้น.

godhead ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神格[shén gé, ㄕㄣˊ ㄍㄜˊ, 神格] Godhead
神祖[shén zǔ, ㄕㄣˊ ㄗㄨˇ, 神祖] Godhead
神体[shén tǐ, ㄕㄣˊ ㄊㄧˇ, 神体 / 神體] Godhead

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า godhead
Back to top