ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*courageous*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น courageous, -courageous-

*courageous* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
courageous (adj.) กล้าหาญ See also: เก่งกล้าสามารถ Syn. brave
courageously (adv.) อย่างกล้าหาญ Syn. bravely
courageousness (n.) ความกล้าหาญ Syn. bravery
English-Thai: HOPE Dictionary
courageous(คะเร'เจิส) adj. กล้า,กล้าหาญ,มีความกล้า, See also: courageousness n. ดูcourageous
English-Thai: Nontri Dictionary
courageous(adj) กล้าหาญ,ใจป้ำ,ใจกล้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยงยุทธ์ (v.) fight courageously See also: fight bravely Syn. ต่อสู้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our speaker this evening has been a lone courageous voice.ปาฐกเราวันนี้ได้ต่อสู้มาอย่างกล้าหาญ
The very courageous stewardess told me my boy had gotten out.ผมได้ทำประมาณการคร่าวๆแล้วว่าเท่าไหร่ที่เราต้องการ
So when the snooty cat and the courageous dog with the celebrity voices first meet,... ..that's when you'll catch a flash of Tyler's contribution to the film.ผมไม่เคยชกต่อยหรอก, คุณล่ะ? ไม่เคย แต่มันก็ดีแล้วนี่ ไม่เห็นได้เรื่องเลย
He was a courageous soldier, ma'am.He was a courageous soldier, ma'am.
We mourn the loss of a spirited leader whose courageous order to evacuate....เราไม่มีความเป็นผู้นำที่ดี...
'They will not be cowards, 'they will be courageous in the face of danger.'เธกเธฑเธ™เธ„เธ‡เนƒเธŠเน‰เน€เธงเธฅเธฒเน€เธ›เน‡เธ™เธ›เธตเน† เน€เธฅเธขเธชเธด เธเน‡เธˆเธฃเธดเธ‡ เนเธ•เนˆเน€เธงเธฅเธฒเธ™เนˆเธฐเธ‰เธฑเธ™เธกเธต
Be courageous, enslaved people, this dance is goingอย่างกล้าหาญ ทำให้ฝูงชนเป็นทาส การร่ายรำกำลังดำเนินสู่
I will fight courageously until the end, in the spirit of Yamato.ข้าจะรบอย่างกล้าหาญจนสิ้นลมปราณ พลีชีพ และจิตวิญญาณแห่ง ยามาโมโต
Arrogant brat stopped there is courageous. Harry Potter, the boy who stopped the dark lordแฮร์รี่ พอตเตอร์ เด็กชายผู้สยบเจ้าแห่งศาสตร์มืด
After a courageous battle with liver cancer.หลังจากต่อสู้มานานกับ มะเร็งที่ตับ
That is very courageous of you, Senator, but far too dangerous.นับว่าท่านกล้าหาญยิ่งนัก ท่านวุฒิฯ แต่ว่าเป็นอันตรายเกินไป
I do believe "courageous," "courteous," or "chivalrous"นอบน้อมหรือหุนหัน, มันเหมาะกับการ

*courageous* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 僩] courageous; valiant
果敢[guǒ gǎn, ㄍㄨㄛˇ ㄍㄢˇ, 果敢] courageous; resolute and daring
义勇[yì yǒng, ㄧˋ ㄩㄥˇ, 义勇 / 義勇] courageous; righteous and courageous
好汉做事,好汉当[hǎo hàn zuò shì, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, hao3 han4 dang1, 好汉做事,好汉当 / 好漢做事,好漢當] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here
敢做敢当[gǎn zuò gǎn dāng, ㄍㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, 敢做敢当 / 敢做敢當] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here
好汉[hǎo hàn, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ, 好汉 / 好漢] hero; strong and courageous person
骨气[gǔ qì, ㄍㄨˇ ㄑㄧˋ, 骨气 / 骨氣] unyielding character; courageous spirit; integrity; moral backbone
有胆量[yǒu dǎn liàng, ㄧㄡˇ ㄉㄢˇ ㄌㄧㄤˋ, 有胆量 / 有膽量] courageous
昂藏[áng cáng, ㄤˊ ㄘㄤˊ, 昂藏] tall and strongly built; stalwart; courageous

*courageous* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
勇ましい[いさましい, isamashii] (adj-i) (1) brave; valiant; gallant; courageous; (2) stirring; vigorous; rousing; (P)
勇邁[ゆうまい, yuumai] (adj-na) heroic; courageous
大胆至極[だいたんしごく, daitanshigoku] (n,adj-na) the height of daring; very courageous (reckless), extremely audacious
恐れ気もなく[おそれげもなく, osoregemonaku] (adv) courageously; fearlessly; defiantly; boldly
猛勢[もうせい;もうぜい, mousei ; mouzei] (n) (1) (arch) (usu. もうせい) great strength; (2) (arch) courageous army; valiant troops
猛将[もうしょう, moushou] (n) brave general; brave warrior; courageous general
窮鼠猫を噛む[きゅうそねこをかむ, kyuusonekowokamu] (exp) (id) a cornered rat will bite a cat; despair turns cowards courageous
胆大心小[たんだいしんしょう, tandaishinshou] (exp) being bold and courageous, but also careful and meticulous
蟷螂の斧[とうろうのおの, tourounoono] (n) courageous but doomed resistance

*courageous* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจ[adj.] (āt) EN: brave ; courageous ; bold ; daring ; audacious FR: brave ; courageux ; audacieux
อาจหาญ[adj.] (āt-hān) EN: bold ; audacious ; valiant ; intrepid ; daring ; courageous ; fearless FR: audacieux ; courageux
ชาตรี[adj.] (chātrī) EN: brave ; valiant ; courageous ; doughty FR: brave ; vaillant ; preux
หาญ[adj.] (hān) EN: brave ; courageous ; valiant ; bold FR: courageux ; audacieux ; vaillant
เหิมหาญ[adj.] (hoēmhān) EN: brave ; courageous FR: courageux
ใจกล้า[adj.] (jaiklā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome FR:
กล้า[adj.] (klā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; enterprising ; courageous ; valiant ; gallant ; valorous ; audacious FR: courageux ; brave ; vaillant ; audacieux ; entreprenant ; volontaire
กล้าได้กล้าเสีย[adj.] (klādāiklāsī) EN: sporting ; enterprising ; venturesome ; courageous ; easy come easy go FR: risqué
แกล้วกล้า[adj.] (klaeo klā) EN: brave ; courageous ; bold ; audacious ; daring FR:
กล้าหาญ[adj.] (klā hān) EN: courageous ; bold ; brave ; brave and bold ; audacious FR: courageux ; audacieux ; brave ; hardi
องอาจ[adj.] (ong-āt) EN: valiant ; brave ; bold ; courageous FR: courageux ; brave ; vaillant ; gaillard
สูร[adj.] (sūn = sūra) EN: brave ; courageous FR:
วีรชน[n.] (wīrachon) EN: hero ; heroic person ; heroes ; courageous people ; brave people FR: héros [mpl]
ยง[adj.] (yong) EN: valiant ; courageous FR:

*courageous* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mutig; couragiert {adj} | mutiger | am mutigstencourageous | more courageous | most courageous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *courageous*
Back to top