ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

concurrently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *concurrently*, -concurrently-

concurrently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
concurrently (adv.) โดยเกิดขึ้นพร้อมกัน See also: ในเวลาเดียวกัน Syn. at the same time
concurrently (adv.) พร้อมกับคนอื่น See also: ร่วมกัน Syn. at the same time
concurrently (adv.) อย่างเต็มใจ See also: อย่างยินยอมพร้อมใจ Syn. cooperatively
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ควบกัน (adv.) concurrently See also: together, at the same time Syn. พร้อมกัน, ควบคู่กัน
ควบคู่กัน (adv.) concurrently See also: together, at the same time Syn. พร้อมกัน

concurrently ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
兼学[けんがく, kengaku] (n,vs) concurrently studying the teachings of two or more different schools or sects
掛け持ち;掛持ち;かけ持ち[かけもち, kakemochi] (n,vs) holding two or more positions concurrently
掛け持つ[かけもつ, kakemotsu] (v5t) (See 掛持ち,兼任・2) to hold two or more positions concurrently
[けん, ken] (conj,n) and; in addition; concurrently; (P)
兼任[けんにん, kennin] (n) (1) concurrent post; (vs) (2) to hold two posts concurrently; (P)
兼務[けんむ, kenmu] (n,vs) holding two posts concurrently; (P)

concurrently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พร้อม[adv.] (phrøm) EN: at the same time ; simultaneously ; concurrently ; meanwhile ; together with ; including FR: en même temps
ระคนกัน[adv.] (rakhon kan) EN: simultaneously ; concurrently FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า concurrently
Back to top