ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

consignor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *consignor*, -consignor-

consignor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consignor (n.) ผู้ส่ง Syn. consigner, sender, exporter
English-Thai: HOPE Dictionary
consignor(คันไซ'เนอะ) n. ผู้ส่งของ,บริษัทส่งของ., Syn. consigner
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consignorผู้ฝากขาย [การบัญชี]

consignor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
委託者[いたくしゃ, itakusha] (n) (See 受託者) consignor
荷送り人;荷送人[におくりにん, niokurinin] (n) consignor
送り人[おくりびと, okuribito] (n) sender; remitter; consignor

consignor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้ฝากขาย [n.] (phū fāk-khā) EN: consignor FR:
ผู้ตราส่ง[n. exp.] (phū trā son) EN: consignor FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า consignor
Back to top