ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

arrogantly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *arrogantly*, -arrogantly-

arrogantly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
arrogantly (adv.) อย่างยโส See also: อย่างวางท่า, อย่างถือตัว Syn. condescending, snobbisharrogant, condescendingly, snobbishly Ops. humbly, modestly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วางมาด (adv.) arrogantly See also: haughtily Syn. วางท่า, เต๊ะจุ๊ย, เต๊ะท่า, แอ๊ก
เต๊ะ (adv.) arrogantly See also: haughtily Syn. วางท่า, วางมาด, เต๊ะจุ๊ย, เต๊ะท่า, แอ๊ก

arrogantly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
虎の威を借る狐[とらのいをかるきつね, toranoiwokarukitsune] (exp) (id) person who swaggers about under borrowed authority; small man acting arrogantly through borrowed authority; a fox that borrows the authority of a tiger

arrogantly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อหังการ[v.] (ahangkān) EN: be arrogant ; behave arrogantly ; behave egotistically FR: agir avec arrogance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า arrogantly
Back to top