ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

like-minded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *like-minded*, -like-minded-

like-minded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
like-minded (adj.) มีความคิดเหมือนกัน See also: มีใจเดียวกัน, มีจุดประสงค์เดียวกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
like-minded(ไลคฺ'ไม'ดิด) adj. มีใจเดียวกัน,มีจุดประสงค์เดียวกัน., See also: like-mindedness n. ดูlike-minded
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The company was formed 30 years ago with a group of like-minded individuals, ordinary men and women who were gifted with extraordinary powers.องค์กรก่อตั้งเมื่อ 30 ปีก่อนนี้ โดยกลุ่มคน ซึ่งมีความคิดเหมือนๆกัน จากหุ้นส่วนสามัญ ชาย หญิง ที่มีพรสวรรค์
See how like-minded you and Miguel really are.ดูซิว่าลูกกับมิเกลใจเดียวกันแค่ไหน
When he does, he'll wanna rethink the like-minded thing.เขาเข้าใจเมื่อไหร่ เขาจะคิดเรื่อง ใจเดียวกันนั่นใหม่อีกครั้ง
It'll be amazing to finally be amongst like-minded people.คงวิเศษที่ได้อยู่ท่ามกลางคนที่คิดเหมือนๆ กัน
I chose this news station for good reason-- a like-minded voice, a conscience, a green agenda, a network I watch with some interest.ผมเลือกสถานี่นี้เพราะมีเหตุผลที่ดี แบบมีอิทธิพล มีมโนธรรม รณรงค์โลกร้อน
And if he met someone like-minded at that time, there'd be no stopping them.แต่ถ้าหากเขาพบใคร ที่มีความคิดเหมือนเขาในขณะนั้น มันคงไม่มี ทางหยุดพวกเขาได้
I founded 'The Empty Hearse' so like-minded people could meet, discuss theories!ผมตั้งชมรม "โลงศพเปล่า" ขึ้นเพื่อให้คนมาถกเถียง ถึงทฤษฎีความเป็นไปได้!
You find some strong, like-minded comrades and you stay stuck together like wet on water.นายหาเพื่อนร่วมทางที่แข็งแกร่งใจแข็ง และนายเกาะกลุ่มกันไว้ให้เหนียวแน่น
A kindred mind! A completely like-minded!ช่างชอบอะไรเหมือนๆกัน สมบูรณ์แบบ!
It's such a bummer, too, because one of the things I love about first class is the opportunity to really socialize and rub elbows with people that are, you know, like-minded, and not the rabble.มันก็น่าผิดหวังเหมือนกันนะ เพราะว่าอย่างนึงที่ผมชอบ เกี่ยวกับเฟิร์สคลาส คือโอกาสที่จะได้เจอคนสังคมเดียวกัน

like-minded ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同道者[tóng dào zhě, ㄊㄨㄥˊ ㄉㄠˋ ㄓㄜˇ, 同道者] fellow-traveler; like-minded person
志同道合[zhì tóng dào hé, ㄓˋ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄠˋ ㄏㄜˊ, 志同道合] like-minded; fellow enthusiast; kindred spirit

like-minded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
同好会[どうこうかい, doukoukai] (n) association of like-minded people

like-minded ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คอเดียวกัน[adv.] (khø dīokan) EN: of the same taste ; having similar tastes ; like-minded FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า like-minded
Back to top