ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commute*, -commute-

commute ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commute (vi.) ชดเชย See also: ทดแทน Syn. compensate, make up
commute (vt.) แลกเปลี่ยน Syn. exchange, change, interchange
commute (vi.) แลกเปลี่ยน
commute between (phrv.) เดินทางระหว่าง (ในแต่ละวัน)
commute for (phrv.) แลกเปลี่ยนเพื่อ See also: สับเปลี่ยน
commute from (phrv.) เดินทางจาก (จากบ้านในแต่ละวัน) Syn. commute into
commute into (phrv.) เดินทางไปมา (จากบ้านไปยังอีกสถานที่ในแต่ละวัน) Syn. commute from
commute into (phrv.) ลดโทษ (รุนแรงให้น้อยลง)
commute to (phrv.) เดินทางไปมา (จากบ้านไปยังอีกสถานที่ในแต่ละวัน)
commute to (phrv.) ลดโทษ (รุนแรงให้น้อยลง) Syn. commute from
commuter (n.) คนที่อาศัยอยู่ย่านชานเมือง Syn. resident
English-Thai: HOPE Dictionary
commute(คะมิวทฺ') {commuted,commuting,commutes} vt. เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น,แลกเปลี่ยน,สับเปลี่ยน,เปลี่ยนเป็นนักโทษที่เบากว่า vi. เปลี่ยนแทน,ไป ๆ มา ๆ เสมอ, See also: commuter n., Syn. exchange,alter
English-Thai: Nontri Dictionary
commute(vt) แลกเปลี่ยน,สับเปลี่ยน,เปลี่ยน,ลดโทษ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
commuteไปกลับเป็นประจำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commuter ผู้ไปกลับเป็นประจำ บุคคลที่เดินทางจากสถานที่อยู่อาศัย ไปยังสถานที่ทำงานเป็นประจำ [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because I got to knock off work to come here and the commute is killin' me.ผมมาแต่เช้าแถมไกลก็ไกลกว่าจะมาถึงนี่
Well, that's an awful long commute to get dinner on the table by 5:00.มันไกลนะครับ เธอคงเตรียมมื้อเย็นไม่ทันแน่
First of all, I know getting here was the commute from hell.แรกของทุก ฉันรู้ว่าได้รับที่นี่ คือการเดินทางจากนรก
I told them to let me commute from Aunt Katsushika's place, but... they told me I couldn't do it until I was older...ฉันบอกพ่อกับแม่ให้ฉันย้ายไปอยู่ที่บ้านป้าคัทสึชิกะ แต่... พ่อกับแม่บอกว่าไม่ยอมจนกว่าฉันจะโตกว่านี้
And her round-trip commute to work... averaged 18.4 double takes per day.และการเดินทางไป-กลับที่ทำงานของเธอ ได้สร้างความประหลาดใจให้ผู้คนโดยเฉลี่ย 18.4 ครั้งต่อวัน
For andrew to commute five hours to his job.สำหรับที่จะชดเชยให้แอนดรูว์ \ 5 ชั่วโมงที่เขาต้องทำงาน
Are you sure you're gonna want to make the commute to fort mead every day?คุณแน่ใจเหรอว่าคุณจะเดินทางไปกลับฟอร์ท มีดทุกวันไหว
I could commute from here and...ฉันสามารถโอนย้ายจากที่นี่ได้และ...
I tried to commute while I got settled in.ฉันพยายามติดต่อ ระหว่างฉันได้ไปอยู่
C- commute from Tibet to j.F.K.?ต ติดต่อ จากทิเบตมาj.F.Kอะนะ?
She can go somewhere she can commute from here.ทำไมลูกอยากไปมหาลัยมี่พ่อไม่รู้จัก
I hereby commute your sentence,ข้าจึงขอพิจารณา โทษเจ้า

commute ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
改判[gǎi pàn, ㄍㄞˇ ㄆㄢˋ, 改判] to commute (a death sentence)
交换[jiāo huàn, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ, 交换 / 交換] to exchange; to swap; (telecom) to switch; (math.) to commute; (math.) commutative
减刑[jiǎn xíng, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, 减刑 / 減刑] reduce penalty; shortened or commuted (judicial) sentence

commute ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コミューター[, komyu-ta-] (n) commuter
コミューターサービス[, komyu-ta-sa-bisu] (n) commuter service
コミューターマリッジ[, komyu-ta-marijji] (n) commuter marriage
コミューター航空[コミューターこうくう, komyu-ta-koukuu] (n) commuter aviation
ツーキニスト[, tsu-kinisuto] (n) (abbr) (See 自転車ツーキニスト) bike-commuter
パスケース[, pasuke-su] (n) (See 定期券) commuter pass (wasei
定期乗車券[ていきじょうしゃけん, teikijoushaken] (n) season ticket; commutation (commuter) ticket
帰宅困難者[きたくこんなんしゃ, kitakukonnansha] (n) travellers (e.g. commuters, students, etc.) who have difficulty returning home, esp. after a large-scale earthquake
押し屋[おしや, oshiya] (n) commuter train packer
自転車ツーキニスト[じてんしゃツーキニスト, jitensha tsu-kinisuto] (n) (See 通勤) bike-commuter
通う[かよう, kayou] (v5u,vi) (1) to go back and forth; to ply between; (2) to commute; to attend (school, church, etc.); (P)

commute ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้เดินทาง[n.] (phūdoēnthān) EN: traveler ; traveller ; voyager ; passenger ; commuter FR: voyageur [m] ; navetteur [m] (Belg.)
ผู้เดินทางโดยรถไฟใต้ดิน[n. exp.] (phūdoēnthān) EN: subway commuters FR:

commute ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grenzgänger {m}frontier commuter
Einzugsgebiet {n}commuter belt
Pendelverkehr {m}commuter traffic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commute
Back to top