ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

parti-colored

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *parti-colored*, -parti-colored-

parti-colored ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
parti-colored (adj.) ซึ่งมีหลากหลายสี
English-Thai: HOPE Dictionary
parti-coloredadj. หลากสี,หลากหลาย หลายแบบ

parti-colored ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lán, ㄌㄢˊ, 斓 / 斕] variegated; parti-colored

parti-colored ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สลับสี[adj.] (salap sī) EN: multicolored ; various-colored ; variegated ; parti-colored FR: bigarré

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า parti-colored
Back to top