ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-co-worker-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น co-worker, *co-worker*,

-co-worker- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I have a co-worker in a cage.และฉันมีเพื่อนร่วมงานอยู่ในกรง
Her co-worker sees her leaving the scene, the victim's blood is on her clothes, her fingerprints are on the murder weapon.เพื่อนร่วมงานเห็นเธอขับรถออกมา เลือดผู้ตายติดอยู่ที่เสื้อเธอ - อาวุธก็มีรอยนิ้วมือเธอ
I used to play with a co-worker friend of mine.ฉันเคยเล่นกับ เพื่อนร่วมงานของฉัน
But I did confirm that Mary has a co-worker named Angela Branson who flew in with her.แต่ฉันได้รับการยืยันว่า แมรี่มีเพื่อนร่วมงาน ชื่อแอนเจล่า แบรนสัน มาพร้อมกัน
So your cousin fled Chicago 8 years ago because a co-worker was stalking her?ดังนั้น ญาติคุณหนีจาก ชิคาโกเมื่อ 8 ปีก่อน นั่นเพราะเพื่อนร่วมงาน คอยแอบตามเธอ
A co-worker says she didn't eat anything unless she grew it herself.เธอไม่ยอมกินอะไรเลย เว้นแต่เธอจะปลูกมันเอง
A co-worker called it in.เพื่อนร่วมงานเลยแ้จ้งเ้ข้ามา
I am so sorry. I had to help a co-worker with a thing.ฉันขอโทษ ฉันต้องช่วยเพื่อนร่วมงานก่อนนะ

-co-worker- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพื่อนร่วมงาน[n. exp.] (pheūoen rua) EN: colleague ; co-worker ; associate ; fellow worker ; workmate FR: collègue [m] ; collègue de travail [m] ; associé [m] ; confrère [m]

-co-worker- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Honorarmitarbeiter {m}honorary co-worker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -co-worker-
Back to top