ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*co-worker*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น co-worker, -co-worker-

*co-worker* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
co-worker (n.) เพื่อนร่วมงาน Syn. associate, partner
English-Thai: HOPE Dictionary
co-worker(โค'เวิร์คเคอะ) n. ผู้ร่วมงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Her co-workers must've given her a hard time.เพื่อนร่วมงานคงจะ ไม่กล้าที่จะคบกับอึนโซนะสิ
I won't even be home till late. It's a co-worker's birthdayจะกลับกี่โมงยังไม่รู้เลยแม่ วันนี้วันเกิดเพื่อน
All my co-workers were scratching their heads,เพื่อนร่วมงานของฉัน เอาแต่เกาหัว
And I have a co-worker in a cage.และฉันมีเพื่อนร่วมงานอยู่ในกรง
That not one of Oren's co-workers is gonna hearเพื่อนร่วมงานของโอเรนจะไม่มาได้ยิน
From what I've, uh, heard about him from his other co-workers, that doesn't sound too likely.จากที่ผมได้ยินจาก เพื่อนร่วมงานคนอื่น ไม่ค่อยมีเรื่องแบบนั้นนะ
My co-workers and I will relieve you of any communication devicesข้ากับผู้ร่วมงานจะได้ ปลดเครื่องมือสื่อสารของพวกท่านออก
Sgt. batista and I are co-workers and friends.จ่าบาติสต้ากับฉัน เป็นเพื่อนร่วมงานและเพื่อนกัน
Her co-worker sees her leaving the scene, the victim's blood is on her clothes, her fingerprints are on the murder weapon.เพื่อนร่วมงานเห็นเธอขับรถออกมา เลือดผู้ตายติดอยู่ที่เสื้อเธอ - อาวุธก็มีรอยนิ้วมือเธอ
I used to play with a co-worker friend of mine.ฉันเคยเล่นกับ เพื่อนร่วมงานของฉัน
They were co-workers, partners.พวกมันมีเพื่อนร่วมงาน หุ้นส่วน
What would it take for you or one of your co-workers to go home with a customer?มีอะไรที่จะทำให้คุณ หรือเืพื่อนร่วมงานของคุณ กลับบ้้านกับลูกค้ามั้ย

*co-worker* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合作者[hé zuò zhě, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, 合作者] co-worker; collaborator; also collaborator with the enemy
同事[tóng shì, ㄊㄨㄥˊ ㄕˋ, 同事] colleague; co-worker

*co-worker* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
同僚[どうりょう, douryou] (n) coworker; co-worker; colleague; associate; (P)
職場結婚[しょくばけっこん, shokubakekkon] (n) marriage between co-workers

*co-worker* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพื่อนร่วมงาน[n. exp.] (pheūoen rua) EN: colleague ; co-worker ; associate ; fellow worker ; workmate FR: collègue [m] ; collègue de travail [m] ; associé [m] ; confrère [m]

*co-worker* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Honorarmitarbeiter {m}honorary co-worker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *co-worker*
Back to top