ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

canoe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *canoe*, -canoe-

canoe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
canoe (n.) เรือชนิดหนึ่งทรงเรียวแหลม Syn. kayak, dugout
English-Thai: HOPE Dictionary
canoe(คะนู') {canoed,canoeing,canoes} n. เรือบด,เรือพายเดี่ยว v. พายเรือบด,ล่องไปด้วยเรือบด. vt. ขนส่งด้วยเรือบด, See also: canoeist n. ดู canoe
canoewood(คะนู'วูด) n. ต้นทิวลิพ
English-Thai: Nontri Dictionary
canoe(n) เรือบด,เรือแจว,เรือแคนนู
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canoes and canoeingเรือแคนูและการพายเรือแคนู [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then, you're lying in the canoe in your bikini, just waiting like bait.และจากนั้น คุณกำลัง นอนอยู่ใน เรือแคนูใน บิกินี่ ของคุณ เพียงรอ
That's why the White Canoe Has not been sent.เพราะงี้เองเรือแคนูขาวจึงไม่มาสักที...
Hey, I'm just trying to ride this canoe or whatever, okay?เฮ้ ผมกำลัง จะขึ่ แคนุ หรืออะไรเนี่ยแหละ โอเคไหม
I'm talking about a road trip, or a canoe trip, even.ฉันหมายถึงขับรถเที่ยว หรือ ล่องแคนู หรือแม้แต่ ปั่นจักรยาน
It's his canoe and gear.เน€เธžเธฃเธฒเธฐ เน€เธฃเธทเธญเธเธฑเธšเน€เธšเน‡เธ” เธ‚เธญเธ‡เน€เธ‚เธฒ
If the canoe goes straight, it shows her that you can compromise, work together, find a rhythm, move forward in the same direction.ถ้าพายเรือตรง ก็แสดงให้เธอเห็นว่า คุณเป็นคนประนีประนอม อยู่ด้วยกันได้ มีจังหวะ
Got in her canoe and rode all the way there.เธอเตรียมเรือแคนนูแล้วก็นั่งมาตลอดทาง
For the return trip, he borrowed the canoe from Joe Harper, naturally without telling Joe.สำหรับการเดินทางกลับเขายืมเรือ แคนู จากโจอาร์ตมันน์ ตามธรรมชาติโดยไม่บอกโจ
One morning, I cleaned out my volcanoes, took one last look for baobabs and put my planet in order.เช้าวันหนึ่ง ผมทำความสะอาดภูเขาไฟของผม ดูต้นขนมปังลิงของผมครั้งสุดท้าย แล้วก็จัดดาวของผมให้เรียบร้อย
A common rose and three volcanoes that came up to my knees.ดอกกุหลาบธรรมดา ๆ กับภูเขาไฟ 3 ลูกที่สูงแค่หัวเข่าฉัน
Then one day he got in one of my canoes Sailed overใช่เขาชนะแล้ววันหนึ่งเขาลงเรือแคนูของข้า
White Canoe.มันอยู่ไหนนะเรือแคนูขาว

canoe ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
独木舟[dú mù zhōu, ㄉㄨˊ ㄇㄨˋ ㄓㄡ, 独木舟 / 獨木舟] canoe
皮划艇[pí huá tǐng, ㄆㄧˊ ㄏㄨㄚˊ ㄊㄧㄥˇ, 皮划艇 / 皮劃艇] canoeing
国家火山公园[guó jiā huǒ shān gōng yuán, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ, 国家火山公园 / 國家火山公園] Volcanoes national park, Hawaii
火山公园[huǒ shān gōng yuán, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ, 火山公园 / 火山公園] Volcanoes national park, Hawaii

canoe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カナディアンカヌー[, kanadeiankanu-] (n) Canadian canoe
丸太船;丸太舟[まるたぶね, marutabune] (n) (1) (See 丸子船) wooden transport ship used on Lake Biwa; (2) vessel made from logs, e.g. large dugout canoe
丸木舟;丸木船;独木舟[まるきぶね, marukibune] (n) dugout canoe
カヌー[, kanu-] (n) (See カヤック,カナディアンカヌー) canoe; (P)
カヌーイスト[, kanu-isuto] (n) canoeist
カヌーイング[, kanu-ingu] (n) canoeing
カヌー競技[カヌーきょうぎ, kanu-kyougi] (n) canoeing
シーストローク[, shi-sutoro-ku] (n,vs) C-stroke (canoeing)
ジェーストローク[, jie-sutoro-ku] (n,vs) J-stroke (canoeing)
ピローグ[, piro-gu] (n) pirogue (dugout canoe)
引きストローク[ひきストローク, hiki sutoro-ku] (n,vs) draw stroke (canoeing)

canoe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แคนู[n.] (khaēnū) EN: canoe FR: canoë [m]
กล้อ[n.] (klø) EN: dugout canoe ; dugout FR:
เรือบด[n. exp.] (reūa bot) EN: canoe ; clinker-built canoe ; small boat FR: petite barque [f] ; canoë [m] ; petite embarcation [f]
เรือโบต[n. exp.] (reūa bōt) EN: clinker-built canoe FR: canot [m]
เรือโกลน[n.] (reūaklōn) EN: dugout canoe ; dugout FR:

canoe ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kanu {n} | Kanu fahren; paddelncanoe | to canoe
Kanadier {m} (Boot)Canadian (canoe)
Faltboot {n}folding canoe; faltboat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า canoe
Back to top