ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*canoe*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น canoe, -canoe-

*canoe* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
canoe (n.) เรือชนิดหนึ่งทรงเรียวแหลม Syn. kayak, dugout
English-Thai: HOPE Dictionary
canoe(คะนู') {canoed,canoeing,canoes} n. เรือบด,เรือพายเดี่ยว v. พายเรือบด,ล่องไปด้วยเรือบด. vt. ขนส่งด้วยเรือบด, See also: canoeist n. ดู canoe
canoewood(คะนู'วูด) n. ต้นทิวลิพ
English-Thai: Nontri Dictionary
canoe(n) เรือบด,เรือแจว,เรือแคนนู
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canoes and canoeingเรือแคนูและการพายเรือแคนู [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One morning, I cleaned out my volcanoes, took one last look for baobabs and put my planet in order.เช้าวันหนึ่ง ผมทำความสะอาดภูเขาไฟของผม ดูต้นขนมปังลิงของผมครั้งสุดท้าย แล้วก็จัดดาวของผมให้เรียบร้อย
A common rose and three volcanoes that came up to my knees.ดอกกุหลาบธรรมดา ๆ กับภูเขาไฟ 3 ลูกที่สูงแค่หัวเข่าฉัน
And then, you're lying in the canoe in your bikini, just waiting like bait.และจากนั้น คุณกำลัง นอนอยู่ใน เรือแคนูใน บิกินี่ ของคุณ เพียงรอ
That's why the White Canoe Has not been sent.เพราะงี้เองเรือแคนูขาวจึงไม่มาสักที...
Then one day he got in one of my canoes Sailed overใช่เขาชนะแล้ววันหนึ่งเขาลงเรือแคนูของข้า
I've always been better at figuring out volcanoes than people and politics.ฉันได้รับเสมอที่ดีกว่าในการหา ภูเขาไฟกว่าคนและการเมือง
She loved volcanoes. Fascinated by them.เธอรักภูเขาไฟ โดยพวกเขาหลงใหล
Raging torrents, volcanoes... the stuff for a true book!สิ่งต่างๆสำหรับนวนิยายที่แท้จริง!
Hey, I'm just trying to ride this canoe or whatever, okay?เฮ้ ผมกำลัง จะขึ่ แคนุ หรืออะไรเนี่ยแหละ โอเคไหม
Kazan wo bakuhatsu saseru And makes one of its volcanoes explode!Kazan wo bakuhatsu saseru
I'm talking about a road trip, or a canoe trip, even.ฉันหมายถึงขับรถเที่ยว หรือ ล่องแคนู หรือแม้แต่ ปั่นจักรยาน
And even today, new volcanoes continue to sculpt our landscapes.แม้แต่ทุกวันนี้, ภูเขาไฟลูกใหม่ยังคงสลักเสลาภูมิประเทศของเรา

*canoe* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国家火山公园[guó jiā huǒ shān gōng yuán, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ, 国家火山公园 / 國家火山公園] Volcanoes national park, Hawaii
火山公园[huǒ shān gōng yuán, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ, 火山公园 / 火山公園] Volcanoes national park, Hawaii
独木舟[dú mù zhōu, ㄉㄨˊ ㄇㄨˋ ㄓㄡ, 独木舟 / 獨木舟] canoe
皮划艇[pí huá tǐng, ㄆㄧˊ ㄏㄨㄚˊ ㄊㄧㄥˇ, 皮划艇 / 皮劃艇] canoeing

*canoe* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カナディアンカヌー[, kanadeiankanu-] (n) Canadian canoe
カヌー[, kanu-] (n) (See カヤック,カナディアンカヌー) canoe; (P)
カヌーイスト[, kanu-isuto] (n) canoeist
カヌーイング[, kanu-ingu] (n) canoeing
カヌー競技[カヌーきょうぎ, kanu-kyougi] (n) canoeing
シーストローク[, shi-sutoro-ku] (n,vs) C-stroke (canoeing)
ジェーストローク[, jie-sutoro-ku] (n,vs) J-stroke (canoeing)
ピローグ[, piro-gu] (n) pirogue (dugout canoe)
丸太船;丸太舟[まるたぶね, marutabune] (n) (1) (See 丸子船) wooden transport ship used on Lake Biwa; (2) vessel made from logs, e.g. large dugout canoe
丸木舟;丸木船;独木舟[まるきぶね, marukibune] (n) dugout canoe
引きストローク[ひきストローク, hiki sutoro-ku] (n,vs) draw stroke (canoeing)

*canoe* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แคนู[n.] (khaēnū) EN: canoe FR: canoë [m]
กล้อ[n.] (klø) EN: dugout canoe ; dugout FR:
เรือบด[n. exp.] (reūa bot) EN: canoe ; clinker-built canoe ; small boat FR: petite barque [f] ; canoë [m] ; petite embarcation [f]
เรือโบต[n. exp.] (reūa bōt) EN: clinker-built canoe FR: canot [m]
เรือโกลน[n.] (reūaklōn) EN: dugout canoe ; dugout FR:

*canoe* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kanadier {m} (Boot)Canadian (canoe)
Kanu {n} | Kanu fahren; paddelncanoe | to canoe
Faltboot {n}folding canoe; faltboat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *canoe*
Back to top