ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

call out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *call out*, -call out-

call out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
call out (phrv.) ตะโกนเรียก Syn. cry out, roar out, shout out
call out (phrv.) เรียกให้มาช่วย See also: สั่งให้มาช่วย Syn. get out
call out (phrv.) ทำให้เห็น See also: ทำให้ได้ใช้ (บางสิ่ง) Syn. bring out
call out (phrv.) กระตุ้นให้ประท้วงหยุดงาน See also: ทำให้ประท้วงหยุดงาน Syn. bring out
call out (phrv.) เชิญให้ออกมาต่อสู้ Syn. call down
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาน (v.) call out See also: call Syn. เรียก, เรียกชื่อ, ขานชื่อ
เพรียก (v.) call out See also: cry, shout Syn. เรียก, เรียกหา, เพรียกหา
เพรียกพร้อง (v.) call out See also: chirp, cry, shout
เพรียกหา (v.) call out See also: cry, shout Syn. เรียก, เรียกหา
ขานตอบ (v.) call out in reply See also: give an answering call, answer, reply Syn. ขานรับ
ขานชื่อ (v.) call out names during a roll call See also: make a roll call, announce Syn. เรียกชื่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll never know where I got the courage to call out like that....ผมก็นึกไม่ออกว่า กล้าพูดออกไปได้ไง
(Man on radio) For those who are making decisions that affect our life we must call out to God to give them His wisdom...(เสียงในวิทยุ)สำหรับผู้ที่การตัดสินใจของเขากระทบกับชีวิตพวกเรา เราต้องเชื่อในพระเจ้า สวดอ้อนวอนต่อพระองค์
If her contractions occur any closer than three minutes apart, call out for me.ถ้าเธอมีกาหดตัวถี่ขึ้นมากกว่า3นาที เรียกผม
What should I call out next?ต่อไปจะเรียกอะไรออกมาอีกดีนะ?
I'm going to make her bleed, and cry, and call out your name.ฉันจะทำให้เธอทุรนทุราย และคร่ำครวญ และร้องเรียกแก
Hey. Just got a call out on a female vic in Coral Gables.เฮ้ เพิ่งรับโทรศัพท์ให้ออกไปตรวจ เหยื่อผู้หญิงในคารอล เกเบิ้ล
So when i call out your name, please stand.ดังนั้น เมื่อผมเรียกชื่อคุณ กรุณายืนขึ้น
He just got a call out at the Monte Carloเขาเพิ่งได้รับโทรศัพท์ ให้ออกไปที่มอนเตคาร์โล
All right, I'll call out an interagency alert.ตกลงๆ ผมจะแจ้งไปทุกหน่วยงาน
You call out for her, but she doesn't call back.เธอเรียกแม่ แต่แม่ไม่ได้ตอบ
As I'm about to call out to them they run away.ขณะที่ผมกำลังจะโทรออกไปพวกเขา ... ... พวกเขาวิ่งหนีไป
Make him call out for help.ทำให้เค้าร้องหาคนมาช่วย

call out ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiū, ㄒㄧㄡ, 咻] call out; jeer

call out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こら[, kora] (conj,int) (1) interjection meant to scold or reprove someone; hey!; (2) interjection to call out to someone; hey!
呼びかける(P);呼び掛ける(P);呼掛ける[よびかける, yobikakeru] (v1,vt) to call out to; to accost; to address (crowd); to appeal; (P)
呼び上げる[よびあげる, yobiageru] (v1,vt) to call out
呼び合う[よびあう, yobiau] (v5u) to call each other; to call out to one another
呼び回る[よびまわる, yobimawaru] (v5r,vt) to call out (for someone)
呼ぶ(P);喚ぶ[よぶ, yobu] (v5b,vt) (1) to call out (to); to call; to invoke; (2) to summon (a doctor, etc.); (3) to invite; (4) to designate; to name; to brand; (5) to garner (support, etc.); to gather; (6) (arch) (See 娶る) to take as one's wife; (P)
召し上げる;召上げる[めしあげる, meshiageru] (v1,vt) (1) to forfeit; to confiscate; (2) to call out; to summon
召し出す[めしだす, meshidasu] (v5s,vt) to call out; to summon
呼ばわる[よばわる, yobawaru] (v5r,vi) to call out; to shout
呼び立てる[よびたてる, yobitateru] (v1,vt) to call out; to ask someone to come

call out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขานชื่อ[v. exp.] (khān cheū) EN: take a roll call ; do a roll call ; call out someon's name FR:
กู่[v.] (kū) EN: call out ; shout out ; holler (Am.) FR:
เพรียก[v.] (phrīek) EN: screech ; call out FR:
เพรียกหา[v.] (phrīek-hā) EN: call out FR:
เพรียกพร้อง[v.] (phrīekphrǿn) EN: call out FR:
เรียกชื่อ[v.] (rīek cheū) EN: designate ; call ; call out names ; call the roll ; make a roll call FR: appeler ; désigner ; nommer ; faire l'appel
ตะโกน[v.] (takōn) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow FR: crier ; s'écrier ; gueuler (fam.) ; brailler
ตะโกนเรียก[v. exp.] (takōn rīek) EN: hail ; holler ; call out ; cry out ; call someone loudly ; shout for someone FR: crier ; s'écrier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า call out
Back to top