ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-bunch-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bunch, *bunch*,

-bunch- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A fine bunch of water lilies you turned out to be.พวงดี ของน้ำดอกบัวคุณจะกลายเป็น
You lousy bunch of bleeding' hearts.You lousy bunch of bleedin' hearts.
I hired you people to try to get a little track laid not to jump around like a bunch of Kansas City faggots!ฉันจ้างมาวางรางรถไฟนะ ...ไม่ใช่มาเต้นเหยงๆ ยังกับม้า
We got a bunch of calls about that karate school.มีคนโทรมาเรื่อง โรงเรียนคาราเต้นั่นเยอะเลย
Chief, Polly sent me to tell you that there's a bunch of Boy Scouts out in Avril Bay doing the mile swim for their merit badges.สารวัตร พอลลี่ส่งผมมาบอกคุณว่า มีพวกลูกเรืออยู่ในอ่าวเอฟริล... กําลังว่ายนํ้าเพื่อติดบังกั้น
Hey, listen. There's gonna be a bunch more broads, huh?เฮ้ ฟัง มี จะเป็นพวง บรอด มาก ขึ้น ฮะ
First thing you know we got a whole bunch of guys like you in this town.สิ่งแรกที่คุณรู้ว่าเราได้ทั้งกลุ่ม
Buried in a hole by a bunch of goddamned weekend warriors!ฝังอยู่ในหลุมโดยพวงนักรบวันหยุดสุดสัปดาห์
Yeah. A bunch of real estate for sale at closeout prices, man.เจอสิ บ้านร้าง ขายแบบหั่นราคาเต็มไปหมด
All this way to see a bunch of stiffs.มาทางนี้ ดูที่หินนี่สิ
With the chilliest bunch in the landแค่ทำตัวสบายๆ ในดินแดนแห่งนี้
We showed him. Thought we were a bunch of pussies.เราแสดงให้เขาเห็น เหมือนเราเป็นไอ้ขี้ขลาด

-bunch- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
穴播[xué bō, ㄒㄩㄝˊ ㄅㄛ, 穴播] bunch planting
花簇[huā cù, ㄏㄨㄚ ㄘㄨˋ, 花簇] bunch of flowers; bouquet

-bunch- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一房[ひとふさ, hitofusa] (n) (See 房・ふさ・2,房・ふさ・3) bunch (of grapes); section (of an orange)
一把[いちわ, ichiwa] (n) bundle; bunch
一纏;一纏め[ひとまとめ, hitomatome] (n) bundle; pack; bunch
千生り;千成り[せんなり, sennari] (n) cluster; bunch
花房[はなぶさ, hanabusa] (n) bunch of flowers
花束[はなたば, hanataba] (n) bunch of flowers; bouquet; (P)
鍵束[かぎたば, kagitaba] (n) bunch of keys

-bunch- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่อ[n.] (chø) EN: cluster ; bunch ; bouquet ; bud ; sprig ; corsage ; spray FR: bouquet [m] ; gerbe [f] ; botte [f]
จุก[n.] (juk) EN: bunch ; turf FR:
กำ[n.] (kam) EN: handful ; bunch FR: poignée [f] ; bouquet [m]
ขยอง[n.] (khayøng) EN: bunch ; crowd ; flock ; horde ; swarm FR:
เครือกล้วย[n. exp.] (khreūa klūa) EN: bunch of bananas ; stem of bananas FR:
เครือเถา[n.] (khreūathao) EN: bunch of vine FR:
กลุ่ม[n.] (klum) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; batch ; assemblage ; covey ; bevy ; bunch FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; ribambelle [f] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
กระจุก[n.] (krajuk) EN: tuft ; cluster ; clump ; bunch ; pinch FR: écheveau [m] ; touffe [f] ; grappe [f] ; botte [f] ; groupe [m] ; amas [m]
กระจุกตัว[v. exp.] (krajuk tūa) EN: crowd (at/around) ; bunch up (at/in) FR:
พวง[n.] (phūang) EN: cluster ; bunch FR: grappe [f]
พวงกุญแจ [n. exp.] (phūang kunj) EN: key ring ; bunch of keys FR: trousseau de clefs [m]
ทะลาย[n.] (thalāi) EN: coconut cluster ; coconut bunch FR:
ทั้งนั้น[adv.] (thang-nan) EN: all of it ; all ; every ; the whole bunch ; altogether ; the whole lot ; everything FR: tout ; tous ; tous sans exception

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -bunch-
Back to top