ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

barbarity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *barbarity*, -barbarity-

barbarity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
barbarity (n.) อนารยธรรม See also: ความป่าเถื่อน, ความโหดเหี้ยม, ความไม่มีวัฒนธรรม Syn. atrocity
English-Thai: HOPE Dictionary
barbarity(บาร์แบร์'ริที) n. ความโหดร้าย,การกระทำที่โหดร้าย,ความทารุณ,ความหยาบ, Syn. savagery
English-Thai: Nontri Dictionary
barbarity(n) ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความทารุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a barbarity that clarity is a rarity.มันคือความโหดเหี้ยมไร้วัฒนธรรม ที่มีความชัดแจ้งและหาได้ยากยิ่ง
But when you've seen the barbarity of man and been treated to personal doses...แต่เมื่อเราได้เห็นความป่าเถื่อนของคน และได้เจอประสบการณ์ด้วยตัวเอง
To survive such barbarity...เอาชีวิตรอดจากความโหดร้ายเช่นนั้นได้

barbarity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不道[ふどう, fudou] (n) (1) (arch) (See 無道) immorality; inhumanity; (2) (See 八虐) (the crime of) barbarity (such as killing three people in one family, or dismembering a corpse)
蛮行[ばんこう, bankou] (n) act of barbarity; brutality; barbarism; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า barbarity
Back to top