ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*brutality*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น brutality, -brutality-

*brutality* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brutality (n.) ความโหด See also: ความเหี้ยมโหด, ความอำมหิต, ความทารุณ Syn. cruelty, barbarity Ops. kindness
English-Thai: HOPE Dictionary
brutality(บรูแทล'ลิที) n. ความโหดร้าย,ความทารุณ,การกระทำที่โหดร้าย,การกระทำที่ทารุณ, Syn. cruelty
English-Thai: Nontri Dictionary
brutality(n) ความทารุณ,ความโหดร้าย,ความโหดเหี้ยม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความป่าเถื่อน (n.) brutality See also: cruelty, barbarism, ferocity, inhumanity, ruthlessness, savagery, atrocity Syn. ความโหดเหี้ยม, ความรุนแรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But when a great power like that strikes defenseless people it shows its brutality its own weakness.แต่เมื่ออำนาจที่ยิ่งใหญ่เยี่ยงนั้น ทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้ มันแสดงให้เห็นความป่าเถื่อน
My clients contend that they were forced to confess... through brutality and intimidation.ลูกค้าของผมเห็นว่า พวกเขาถูกบังคับให้สารภาพ ... ผ่านความโหดร้าย และการข่มขู่
The brutality of it.ความโหดร้ายทีเกิดขึ้น
Kidnapping brutality abuse.ลักพาตัว ทำร้ายร่างกาย
I'm thinking this brutality was meant for Opie.ฉันคิดว่าความอำมหิตนี้ มันหมายถึงชีวิตของโอปี้
Do you like how brutality feels, Mark?คุณต้องการรักษาเขาด้วยความโหดเหี้ยมเหรอ
Do you like how brutality feels, Mark?คุณต้องรักษาเขาด้วยความโหดเหี้ยม
All I'm saying is this level of brutality is almost like a challenge from the unsubs, trying to drag everyone down to their level.ทั้งหมดที่ผมจะพูดคือ นี่เป็นระดับของความอำมหิต มันเกือบเหมือนกับการท้าทาย จากกลุ่มฆาตกร พยายามจะลากทุกคน ลงไปอยู่ระดับเดียวกับเขา
These humans' brutality is, uh... is extraordinary.ความโหดร้ายของมนุษย์เหล่านี้ มัน เอ่อ ผิดปกติมาก
There is no state with a record that approaches that of Mississippi in inhumanity, murder, brutality and racial hatred.ไม่มีรัฐไหนที่มีประวัติ เหมือนมิสซิสซิปปี้ ในความไร้มนุษยธรรม การฆาตกรรม ทารุณกรรม และความเกลียดชังเชื้อชาติ
I'll sue his ass for police brutality, harassment, assault, and 16 other things.ฉันมั่นใจว่าเขาคงจะวิ่งแจ้น ไปหาตำรวจทันที พังประตูบ้าน บุกจู่โจม และอื่นๆอีกนานับประการ
Extreme brutality to this degree is what's known as an obliteration attack.ความรุนแรงสุดขั้วในระดับนี้ เป็นที่รู้จักกันว่าการโจมตีแบบไม่เหลือซาก

*brutality* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惨绝人寰[cǎn jué rén huán, ㄘㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, 惨绝人寰 / 慘絕人寰] extremely tragic (成语 saw); with unprecedented brutality

*brutality* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凶悪性[きょうあくせい, kyouakusei] (n) extreme brutality; atrocity; heinousness; heinous nature
強暴[きょうぼう, kyoubou] (adj-na,n) brutality
惨酷[ざんこく, zankoku] (adj-na,n) atrocity; cruelty; brutality
残忍[ざんにん, zannin] (adj-na,n) cruelty; atrocity; brutality; (P)
残虐[ざんぎゃく, zangyaku] (adj-na,n) cruelty; brutality; (P)
没義道;無義道[もぎどう;ぼつぎどう(没義道)(ik), mogidou ; botsugidou ( botsu gi michi )(ik)] (n,adj-na) brutality; inhumanity
獣性[じゅうせい, juusei] (n) brutality; animal nature
蛮行[ばんこう, bankou] (n) act of barbarity; brutality; barbarism; (P)

*brutality* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความโหด[n.] (khwām hōt) EN: ruthlessness ; savage ; brutality ; cruelness FR:

*brutality* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brutalität {f}brutality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *brutality*
Back to top