ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

illimitability

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *illimitability*, -illimitability-

illimitability ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
illimitability (n.) ความไม่มีที่สิ้นสุด Syn. infinitude, boundlessness Ops. limitedness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า illimitability
Back to top