ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blitz

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blitz*, -blitz-

blitz ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blitz (n.) การโจมตีทางอากาศอย่างรวดเร็วและรุนแรง Syn. bombardment, attack
blitz (vt.) โจมตีทางอากาศอย่างรวดเร็วและรุนแรง See also: Syn. bombard
blitz (n.) ความพยายามอย่างมุ่งมั่นที่จะทำบางสิ่งให้สำเร็จ (ภาษาไม่เป็นทางการ)
blitz (vt.) พยายามที่จะครอบงำผู้อื่นเพื่อให้เห็นพ้อง
blitzkrieg (n.) การโจมตีทางทหารทันทีเพื่อเอาชนะอย่างรวดเร็ว
English-Thai: HOPE Dictionary
blitz(บลิทซ) {blitzed,blitzing,blitzs} n. การรบแบบสายฟ้าแลบ,การทิ้งลูกระเบิดอย่างดุเดือด,การโจมตีอย่างรวดเร็ว vt. โจมตีอย่างรวดเร็ว, Syn. attack
English-Thai: Nontri Dictionary
blitz(n) การโจมตีแบบสายฟ้าแลบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This should be an open-code blitz and you know it.นี้ควรจะเป็นแบบสายฟ้าแลบ เปิดรหัส
Put him on. I'm gonna blitz the son of a bitch.เอามาเลย ผมจะเล่นงานไอ้พวกเวนให้หมด
Daws said it's a blitz attack. It's a different M.O.ดอวส์บอกว่ามันเป็นการจู่โจมกระทันหัน เป็นการก่อเหตุแบบอื่น
He sneaks up on them. Gets them from behind. Blitz attacks.เขาเฝ้ามองพวกเธอ เข้าหาพวกเธอจากด้านหลัง โจมตีแบบไม่ให้ตั้งตัวทัน
There's no antemortem bruising. He doesn't use a blitz attack.ไม่มีร่องรอยฟกช้ำ เขาไม่ได้จู่โจมอย่างรุนแรง
There's enough of an obstruction here to park your car, blitz her from behind, and then push her into the vehicle.มันพอที่จะบังสายตาได้จากตรงนี้ เพื่อจอดรถ โจมตีเธอทางด้านหลัง
They then blitz them with overwhelming force...ด้วยอุบายสักอย่าง จากนั้นพวกเขา/Nก็โจมตีพวกเธออย่างแรง
May I remind you this is blitz chess,คุณควรจะจำว่าเกมที่คุณกำลังเล่นเรียกว่าหมากรุก
The media blitz I promised never came.พวกสื่อที่ฉันว่า ไม่โผล่มา
Witness reports indicate a blitz attack.พยานเล่าว่ามีการทำร้ายอย่างรุนแรง
The M.E. didn't see any signs of a blitz attack or struggle.เจ้าหน้าที่ชันสูตรไม่พบร่องรอย ของการโจมตีอย่างรวดเร็วและรุนแรงหรือการต่อสู้ขัดขืน
So the unsub drags Mark over here, then blitz attacks him from behind.งั๊นอันซับก็ลากเหยื่อมาตรงนี้ แล้วก็แล้วก็ลอบโจมตีเขาจากด้านหลัง

blitz ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闪电战[shǎn diàn zhàn, ㄕㄢˇ ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, 闪电战 / 閃電戰] Blitzkrieg; lightning war
闪击[shǎn jī, ㄕㄢˇ ㄐㄧ, 闪击 / 閃擊] lightning attack; Blitzkrieg
闪击战[shǎn jī zhàn, ㄕㄢˇ ㄐㄧ ㄓㄢˋ, 闪击战 / 閃擊戰] lightning war; Blitzkrieg

blitz ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大空襲[だいくうしゅう, daikuushuu] (n,n-suf) major air raid; blitz
早指しチェス[はやざしチェス, hayazashi chiesu] (n) speed chess; blitz chess
速戦即決[そくせんそっけつ, sokusensokketsu] (n) quick battle for a quick victory; blitzkrieg
電撃[でんげき, dengeki] (n) (1) electric shock; (n,adj-f) (2) blitz; lightning attack; (P)
電撃作戦[でんげきさくせん, dengekisakusen] (n) blitzkrieg tactics

blitz ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blitz {m} | wie ein geölter Blitz [ugs.]lightning | like greased lightning; like a bat out of hell; like a blue streak [coll.]
Astraphobie {f}; Angst vor Blitzen und Gewitterastraphobia
Blitz {m} mit Donnerschlag | Blitze
Blitz {m}; Blitzen
Blitzkrieg {m}blitz; blitzkrieg
Blitzlampe {f} | Blitzlampen
Blitzlicht {n} | Blitzlichter
Geistesblitz {m} | Geistesblitze
Funkeln {n}; Blitzen
blitzschnell {adv}; wie der Blitzlike lightning
Blitzschlag {m} | Blitzschläge
Gedankenblitz {m} | Gedankenblitze

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blitz
Back to top