ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*blitz*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น blitz, -blitz-

*blitz* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blitz (n.) การโจมตีทางอากาศอย่างรวดเร็วและรุนแรง Syn. bombardment, attack
blitz (vt.) โจมตีทางอากาศอย่างรวดเร็วและรุนแรง See also: Syn. bombard
blitz (n.) ความพยายามอย่างมุ่งมั่นที่จะทำบางสิ่งให้สำเร็จ (ภาษาไม่เป็นทางการ)
blitz (vt.) พยายามที่จะครอบงำผู้อื่นเพื่อให้เห็นพ้อง
blitzkrieg (n.) การโจมตีทางทหารทันทีเพื่อเอาชนะอย่างรวดเร็ว
English-Thai: HOPE Dictionary
blitz(บลิทซ) {blitzed,blitzing,blitzs} n. การรบแบบสายฟ้าแลบ,การทิ้งลูกระเบิดอย่างดุเดือด,การโจมตีอย่างรวดเร็ว vt. โจมตีอย่างรวดเร็ว, Syn. attack
English-Thai: Nontri Dictionary
blitz(n) การโจมตีแบบสายฟ้าแลบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This should be an open-code blitz and you know it.นี้ควรจะเป็นแบบสายฟ้าแลบ เปิดรหัส
Irving Blitzer. He's an American who lives here.เออวิน บริทเซอร์ เขาเป็นอเมริกันอาศัยอยู่ที่นี่
Please, Mr. Blitzer, just give me a chance.ได้โปรดเถอะ คุณบริสเซอร์ ให้โอกาสผมเถอะ
Mr. Blitzer, but you can't walk away from this:คุณบริสเซอร์ แต่คุณไม่สามารถปฏิเสธสิ่งนี้ได้
Look at me, Mr. Blitzer. I'm your chance.ผมนี่ไง คุณบริสเซอร์ ผมคือโอกาสของคุณ
To Mr. Irving Blitzer... who's going to be our expert bobsled coach.ผู้ที่จะมาเป็น โค้ชบ๊อบสเลดของเรา
Hey, Blitzer. Why don't you put some training wheels on that sled?บริสเซอร์ ไม่ใส่ล้อซะหน่อยเหรอ?
Coach Blitzer's what's killin' ya.โค้ชบริสเซอร์ มันห่วย
Here comes the blitz, and no one's blocking!บลิทซ์แล้วครับ ไม่มีใครบล็อกเลย
Okay, baby. Jailbreak Blitz. Ready?โอเค เจลเบรกบลิทซ์ พร้อมนะ
Crewe dodges the blitz, but he loses his helmet.ครูว์หลบการบลิทซ์ได้ แต่หมวกเขาหลุด
Put him on. I'm gonna blitz the son of a bitch.เอามาเลย ผมจะเล่นงานไอ้พวกเวนให้หมด

*blitz* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闪电战[shǎn diàn zhàn, ㄕㄢˇ ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, 闪电战 / 閃電戰] Blitzkrieg; lightning war
闪击[shǎn jī, ㄕㄢˇ ㄐㄧ, 闪击 / 閃擊] lightning attack; Blitzkrieg
闪击战[shǎn jī zhàn, ㄕㄢˇ ㄐㄧ ㄓㄢˋ, 闪击战 / 閃擊戰] lightning war; Blitzkrieg

*blitz* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大空襲[だいくうしゅう, daikuushuu] (n,n-suf) major air raid; blitz
早指しチェス[はやざしチェス, hayazashi chiesu] (n) speed chess; blitz chess
速戦即決[そくせんそっけつ, sokusensokketsu] (n) quick battle for a quick victory; blitzkrieg
電撃[でんげき, dengeki] (n) (1) electric shock; (n,adj-f) (2) blitz; lightning attack; (P)
電撃作戦[でんげきさくせん, dengekisakusen] (n) blitzkrieg tactics

*blitz* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Astraphobie {f}; Angst vor Blitzen und Gewitterastraphobia
Blitz {m} | wie ein geölter Blitz [ugs.]lightning | like greased lightning; like a bat out of hell; like a blue streak [coll.]
Blitz {m} mit Donnerschlag | Blitze
Blitz {m}; Blitzen
Blitzkrieg {m}blitz; blitzkrieg
Blitzlampe {f} | Blitzlampen
Blitzlicht {n} | Blitzlichter
Geistesblitz {m} | Geistesblitze
Funkeln {n}; Blitzen
blitzschnell {adv}; wie der Blitzlike lightning
Blitzschlag {m} | Blitzschläge
Gedankenblitz {m} | Gedankenblitze

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *blitz*
Back to top