ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blanket

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blanket*, -blanket-

blanket ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blanket (n.) ผ้าห่ม See also: ผ้าผวย, ผ้านวม
blanket (n.) สิ่งที่ปกคลุม
blanket (adj.) ครอบคลุม See also: กว้าง Syn. absolute, arrant Ops. partial
blanket (vt.) ปกคลุม See also: ห่ม, คลุม Syn. cover, overlay, overspread
blanket with (phrv.) ปกคลุมด้วย
blankety-blank (adj.) ซึ่งละไว้ในฐานที่เข้าใจ (สำหรับคำพูดหยาบคาย)
English-Thai: HOPE Dictionary
blanket(แบลง'คิท) n. ผ้าห่ม,ผ้าห่มขนสัตว์,ผ้าขนสัตว์,ผ้าไหมพรม,พรม,แผ่นชั้น vt. ห่ม,คลุม,ขัดขวาง,ยุ่ง,ดับไฟ,ติดลม adj. ซึ่งปกคลุม, Syn. coverlet,cover,robe
English-Thai: Nontri Dictionary
blanket(n) ผ้าห่ม,ผ้าคลุม,ผ้าขนสัตว์,พรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
blanket ballotบัตรเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ (ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง) [ดู bedsheet ballot] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blanketแบล็งเคต, ชั้นวัสดุเฟอร์ไทล์ เช่น ยูเรเนียม-238 หรือทอเรียม-232 ที่อยู่ล้อมรอบแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งเป็นวัสดุเกิดฟิชชันได้ [นิวเคลียร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผ้าผวย (n.) blanket See also: cover Syn. ผ้าห่ม
ผ้าห่ม (n.) blanket See also: cover
ผวย (n.) thick blanket See also: quilt Syn. ผ้าห่ม, ผ้าผวย
ผ้าห่ม (n.) thick blanket See also: quilt Syn. ผ้าผวย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He rolled himself in the blanket and slept on the papers... ... that covered the springs of the bed.เขาก็กลิ้งตัวเองอยู่ในผ้าห่ม และนอนบนหนังสือพิมพ์เก่า อื่น ๆ ที่ปกคลุมน้ำพุของเตียง
And I can weave an entire blanket in 17 months.ฉันทอผ้าห่มได้ทั้งผืนเลยนะ ตั้ง 17 เดือนแน่ะ
Why don't you get Tom a blanket from upstairs?ไปเอาผ้าห่มข้างบนลงมา
Yes. Say this blanket represents all the matter and energy in the universe, okay?สมมติว่าผ้าห่มผืนนี้คือวัตถุ และพลังงานในจักรวาลทั้งหลาย โอเค
How to see the blanket truth all the time. Right in the everyday stuff.มองในชีวิตประจำวัน เจ้าสิ่งนี้จะช่วยได้
Why what? Why do I need to learn how to see the blanket thing all the time in the everyday stuff?ทำไมต้องหัดมอง ผ้าห่มแห่งความจริงตลอดเวลา
She's spying... talking about the blanket. I don't want to do the blanket right now.- ตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ในผ้าห่ม
Don't start with that magic blanket bullshit, okay? It's not magic.มันไม่ได้วิเศษ แต่เป็นความจริงของทุกสิ่ง
He looks a little cold. I think we'll give him a little blanket there.ดูท่าเขาหนาวนะ เราน่าจะหาผ้าห่มให้เขา
There is a fresh blanket of snow.There is a fresh blanket of snow.
We've got a blanket on all the hospitals.เราได้ปิดล้อมทุกโรงพยาบาลแล้่ว
I can't share the same blanket with my grown up daughter.ฉันไม่สามารถนอนในผ้าห่มผืนเดียวกับลูกสาวที่โตแล้วของฉันได้

blanket ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
背包[bēi bāo, ㄅㄟ ㄅㄠ, 背包] knapsack; rucksack; infantry pack; field pack; blanket roll
毛毯[máo tǎn, ㄇㄠˊ ㄊㄢˇ, 毛毯] blanket
[tǎn, ㄊㄢˇ, 毯] blanket; rug
电热毯[diàn rè tǎn, ㄉㄧㄢˋ ㄖㄜˋ ㄊㄢˇ, 电热毯 / 電熱毯] electric blanket
[jiān, ㄐㄧㄢ, 鞯 / 韉] saddle blanket

blanket ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブランケット[, buranketto] (n) blanket
ブランケットエリア[, burankettoeria] (n) blanket area
ブランケットステッチ[, burankettosutecchi] (n) blanket stitch
一括発注[いっかつはっちゅう, ikkatsuhacchuu] (n) {comp} blanket order
救急シート[きゅうきゅうシート, kyuukyuu shi-to] (n) emergency blanket
緊急シート[きんきゅうシート, kinkyuu shi-to] (n) emergency blanket
興味索然[きょうみさくぜん, kyoumisakuzen] (adj-t,adv-to) uninteresting; tending to spoil the fun (pleasure) (of); throwing a wet blanket (on)
電気毛布[でんきもうふ, denkimoufu] (n) electric blanket
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related)
興を冷ます[きょうをさます, kyouwosamasu] (exp,v5s) to be a wet-blanket; to spoil a person's pleasure
興醒し[きょうざまし, kyouzamashi] (adj-na,n) kill-joy; wet-blanket
興醒まし[きょうざまし, kyouzamashi] (adj-na,n) spoiling the fun; a wet-blanket
興醒め;興ざめ;興冷め(iK);興覚め(iK)[きょうざめ, kyouzame] (adj-na,n) kill-joy; wet-blanket; skeleton at the feast
赤毛布[あかげっと, akagetto] (n) red blanket; country bumpkin
Japanese-English: COMDICT Dictionary
一括発注[いっかつはっちゅう, ikkatsuhacchuu] blanket order

blanket ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห่ม[v.] (hom) EN: cover ; enclose ; wrap ; clothe ; blanket FR: couvrir ; envelopper
เจียม[n.] (jīem) EN: rug made of deerskin ; felt blanket ; felt rug FR: tapis en feutre [m]
คลุมบรรทม[n.] (khlumbantho) EN: blanket FR: couverture [f]
คลุมพระบรรทม[n.] (khlumphraba) EN: blanket FR: couverture [f]
คลุมโปง[v.] (khlumpōng) EN: cover oneself from head to foot ; cover oneself completely ; get under a blanket ; cover the body completely FR: se couvrir des pieds à la tête
ครอบคลุม[adj.] (khrøpkhlum) EN: all-inclusive ; exhaustive ; comprehensive ; blanket FR: exhaustif
กรมธรรม์คุ้มครองรวม[n. exp.] (krommathan ) EN: blanket policy ; blanket insurance FR:
กว้าง[adj.] (kwāng) EN: large ; wide ; broad ; vast ; extensive ; spatious ; roomy ; capacious ; blanket FR: large ; spacieux ; vaste
ปารุปนะ[n.] (pārupana) EN: blanket ; quilt FR:
ปาวาร[n.] (pawān) EN: large blanket FR:
ผ้าห่ม[n. exp.] (phā hom) EN: blanket FR: couverture [f] ; plaid [m]
ผ้าห่มไฟฟ้า[n. exp.] (phā hom fai) EN: electric blanket FR:
ผ้าห่มขนสัตว์[n. exp.] (phā hom kho) EN: blanket FR: couverture [f]
ผ้าห่มนอน[n. exp.] (phā hom nøn) EN: blanket FR: couverture [f]
ผวย[n.] (phūay) EN: thick blanket ; quilt FR: couverture [f] ; plaid [m]
โปง[n.] (pōng) EN: fold of a blanket FR: couverture (qui couvre complètement qqch) [f]
คลุม[adj.] (khlum) EN: covered ; hidden ; enveloped ; blanketed FR:
ผืน[n.] (pheūn) EN: [classif.: cloth items (towels, bed sheets, blankets, carpets, rugs, sarongs ...)] FR: [classif. : pièces textiles (serviettes, draps, couvertures, carpettes, tapis ...)]

blanket ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Keramikfasermatte {f}fibre blanket
Generalklausel {f}blanket clause
Rahmenauftrag {m}blanket order

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blanket
Back to top