ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bland

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bland*, -bland-

bland ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bland (adj.) ที่ไม่น่าสนใจ Syn. unexciting
bland (adj.) ขาดรสชาติ See also: ไม่มีรสชาติ Syn. tasteless Ops. flavorful, tasty
blandish (vt.) ปากหวาน See also: ยกยอ Syn. adulate, compliment
blandishment (n.) การประจบเอาใจ Syn. flattery
blandishments (n.) สิ่งที่ทำหรือพูดเอาใจเพื่อให้ทำบางสิ่ง
blandness (n.) การไม่มีอารมณ์ความรู้สึก
English-Thai: HOPE Dictionary
bland(แบลนดฺ) adj. นิ่มนวล,อ่อนโยน,บรรเทา,ไม่ระคายเคือง,ไม่กระตุ้น,ไร้อารมณ์,อุเบกขา,ขาดรสชาติ,ธรรมดา ๆ, See also: blandness n., Syn. mild
blandish(แบลน'ดิช) {blandished,blandishing,blandishes} vt. ประจบ,เอาใจ,ป้อยอ,ยกยอ,โอ้โลม, See also: blandisher n. ดูblandish blandishment n. ดูblandish, Syn. flatter
English-Thai: Nontri Dictionary
bland(adj) สุภาพ,นิ่มนวล,อ่อนโยน,ไม่ระคายเคือง
blandish(vt) ยกยอ,ประจบสอพลอ,ป้อยอ
blandishment(n) คำป้อยอ,คำยกยอ,คำประจบสอพลอ
blandness(n) ความสุภาพ,ความนิ่มนวล,ความอ่อนโยน,ความละมุนละไม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นุ่มนิ่ม (adj.) bland See also: graceful
นุ่มนิ่ม (v.) be bland See also: be graceful
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And Tanner, she is to eat bland food for about a week.คุณ แทนเนอร์, เธอต้องกิน อาหารอ่อนสัปดาห์นึง.
You almost let me feed Judith Jones bland boeuf bourguignon.คุณเกือบให้ฉันเสริฟสตูเนื้อจืดๆให้จูดิทส์ โจนส์
And a foggy memory of two bland orgasms.และก็ยังความทรงจำลางๆ เกี่ยวกับการถึงจุดสุดยอดอันจืดชืด 2 ครั้งด้วยกัน
The bland daily life of a woman working at a cafe.ชีวิตประจำวันแสนจืดชืด ของผู้หญิงทำงานร้านกาแฟคนหนึ่ง
It's so sterile, so bland, so wonderful.ปลอดเชื้อโรค ทั้ง... เรียบสนิทวิเศษสุดเลย
I know how much you've dreamt of having a bland, mundane, generic life, but being normal is highly overrated.ฉันรู้เธอฝันอยากมีชีวิตสงบ เรียบง่าย ไม่เป็นที่สนใจ แต่ การมีชีวิตปกติไม่ได้มีค่ามากขนาดนั้น
Ajuhma, it's too bland. You should add more salt.ป้า นี่มันจืดเกินนา เกลืออีกหน่อยดิ
No se de quien estas hablando.ผมไม่รู้ว่าคุณพูดเรื่องอะไร
Well, they overshot and wound up in "bland,"แหม กระตุ้นความสนใจของลูกค้านุ่มนิ่ม
Caught in their quotidian routines,these haunting figures, frozen in time, seem to mock the mundane blandness that screams silently beneath the sizzle of Sin Cityเมื่อดูเข้าไปในชีวิตประจำวันของพวกเขา รูปร่างพวกนี้ที่ยังอยู่ในความทรงจำ คือเย็นจนแข็งตัวทันที ดูเหมือนจะเลียนแบบความนิ่มนวลปกติ ที่ร้องตะโกนอย่างเงียบ ๆ ใต้เสียงร้อนฉ่าของซินซิตี้
America, the bland, beige and boring. I rather die than go back there.ที่นั่นมันน่าเบื่อจะตายฉันคงตายแน่ถ้ากลับไป
"Bland performance" "Disappointing"การแสดงโหลโท่ย น่าผิดหวัง

bland ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二地主[èr dì zhǔ, ㄦˋ ㄉㄧˋ ㄓㄨˇ, 二地主] sublandlord; tenant who sublets
二房东[èr fáng dōng, ㄦˋ ㄈㄤˊ ㄉㄨㄥ, 二房东 / 二房東] sublandlord; tenant who sublets

bland ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無味無臭[むみむしゅう, mumimushuu] (adj-no) tasteless and odorless; bland
ブランド[, burando] (n) (1) brand; (adj-no) (2) bland; (P)
巧言令色鮮し仁;巧言令色少なし仁;巧言令色すくなし仁[こうげんれいしょくすくなしじん, kougenreishokusukunashijin] (exp) (arch) (See 巧言令色) those who resort to blandishments and fawning smiles are apt to lack compassion; a honeyed tongue with a heart of gall
淡々(P);淡淡;澹々;澹澹[たんたん, tantan] (adj-t,adv-to) (1) uninterested; unconcerned; indifferent; (2) plain; light; simple; bland; (3) flowing gently; (P)
薄味[はくみ, hakumi] (adj-no) bland; mild-tasting; lightly seasoned; insipid

bland ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จืด[adj.] (jeūt) EN: tasteless ; insipid ; not spicy ; bland FR: insipide ; fade ; sans saveur ; sans goût
นุ่ม[adj.] (num) EN: soft ; yielding ; gentle ; bland ; supple ; tender ; pliable FR: mou ; tendre ; doux : moelleux ; souple
นุ่มนิ่ม[adj.] (numnim) EN: bland ; graceful ; soft ; pliant ; gentle in manner FR: doux au toucher
อ่อนวัย[adj.] (ønwai) EN: blown ; bland ; mild FR:
ฉอเลาะ[v.] (chølǿ) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with ; coo ; speak winningly FR: flatter ; enjôler
คำหวาน[n. exp.] (kham wān) EN: sweet talk ; blandishment FR:
ขาวภู[n. exp.] (khāo phū) EN: Elsholtzia blanda FR: Elsholtzia blanda
ปากหวาน[v.] (pākwān) EN: use soft words ; honey up ; blandish FR:
ประเล้าประโลม[v.] (pralaopralō) EN: blandish ; use sweet talk ; wheedle ; speak soothingly FR:
ตูมกา[n.] (tūmkā) EN: Strychnos nux-blanda ; Strychnos nux-vomica FR: Strychnos nux-blanda ; Strychnos nux-vomica

bland ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klima {n} | mildes Klimaclimate | bland climate
Lächeln {n} | freundliches Lächeln | sich ein Lächeln abquälensmile | bland smile | to force oneself to smile
Schonkost {f}bland diet
höflich; freundlich {adj} | höflicher; freundlicher | am höflichsten; am freundlichstenbland | blander | blandest
langweilig {adj} | langweiliger | am langweiligstenbland | blander | blandest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bland
Back to top