ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bead

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bead*, -bead-

bead ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bead (n.) ลูกปัด See also: ลูกประคำ, สิ่งใดที่กลมเหมือนลูกปัด
bead (n.) หยดเหงื่อ Syn. blob, droplet
bead (vt.) ประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกกลมๆ
beaded (adj.) ตกแต่งด้วยลูกปัด
beading (n.) ขอบหรือริมของวัตถุที่ประดับด้วยลูกทรงกลม Syn. astragal
beadle (n.) ผู้นำพิธีในโบสถ์ของยิว
beads (n.) สร้อยคอ See also: สายสร้อยคอ Syn. chain, ornament
beads (n.) สายลูกประคำ
beads (n.) สายสร้อย See also: สายประคำคอ, สายร้อย Syn. chain, necklace
beady (adj.) เหมือนลูกปัด
English-Thai: HOPE Dictionary
bead(บีด) n. ลูกปัด,ลูกประคำ,สิ่งที่เป็นลูกทรงกลมเล็ก ๆ ,ลายนูนกลม vt.,vi. ประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกทรงกลมเล็ก ๆ, See also: beaded adj., Syn. globule
beadle(บีด'เดิล) n. ผู้นำพิธีการ,ผู้ถือคทาพิธี,นักการ (เช่นในศาล) ,ผู้ช่วยพระทำพิธี
English-Thai: Nontri Dictionary
bead(n) ลูกปัด,ลูกประคำ
beading(n) ของประดับด้วยลูกปัด
beadle(n) ผู้ช่วยพระทำพิธี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
beadแนวเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beadเป็นเม็ดๆ,ปม [การแพทย์]
Beadedเป็นปุ่มปม [การแพทย์]
Beadingขูดเป็นร่อง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปัด (v.) glass beads Syn. ลูกปัด
ปัด (v.) glass beads Syn. ลูกปัด
ลูกปัด (v.) glass beads
ลูกปัด (v.) glass beads
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't get a bead on him.ฉันไม่สามารถรับลูกปัดบนเขา
I need to report in. I got a bead on who our Mr. Hero is.มีแร๊พโย่วรู้ข้อมูลว่าไอ้ยอดขุนพลนั่นมันเป็นใคร
Do we have a bead on Scylla yet?พวกเราได้ทุ่มเทให้กับซิลล่ากันหรือยัง ?
And I just want toet a bead on what they're working on.และฉันต้องการรู้ ในสิ่งที่พวกเขาทำ
I got a bead on Charlie Fields for C.F.O.ฉันปาดเหงื่อกับชาร์ลี ฟิลด์สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงินเลยทีเดียว
They're very rare. I'm a bead weaver, how I make money.กว่าที่พวกเขาจะมาได้เเสนบำบาก ฉันเป็นช่างทอผ้าลูกปัด ฉันจะทำมาหากินยังไง
I'm a big fan of your bead work.ฉันเป็นแฟนตัวยงของลูกปัดเธอ
They say you were wearing a wire necklace with an Amber bead surrounded by two red ones.พวกเขาพูดว่าเห็นคุณ สวมสร้อยลวดโลหะ มีหนวดเครา แวดล้อมด้วยสร้อยสีแดง
Until the last moment, if you keep the bead to the end and die for her, the bead will absorb the rest of your chi.จนกว่าจะถึงตอนนั้น ถ้านายเก็บลูกปัดไว้จนวันสุดท้าย ลูกปัดจะดูดชีวิตนายจนหมด
Taking out the bead and giving it to Mi Ho...มาเอาลูกปัดนี่ไปให้มิโฮซะ
She used up all nine lives, and gave her bead to a human.เธอเสียพลังไปทั้ง 9 หาง แถมให้ลูกปัดกับมนุษย์นั่น
It's a cell phone chain, shaped like a bead that holds her soul.มันคือที่ห้อยโทรศัทพ์มือถือที่เหมือน ลูกปัดวิญญาณของเธอ

bead ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圆珠[yuán zhū, ㄩㄢˊ ㄓㄨ, 圆珠 / 圓珠] ball; bead; ballpoint
圆珠形离子交换剂[yuán zhū xíng lí zǐ jiāo huàn jì, ㄩㄢˊ ㄓㄨ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧˊ ㄗˇ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄐㄧˋ, 圆珠形离子交换剂 / 圓珠形離子交換劑] bead-type ion exchanger
汗珠[hàn zhū, ㄏㄢˋ ㄓㄨ, 汗珠] beads of sweat
汗珠子[hàn zhū zi, ㄏㄢˋ ㄓㄨ ㄗ˙, 汗珠子] beads of sweat
[zhū, ㄓㄨ, 珠] bead; pearl
珠子[zhū zi, ㄓㄨ ㄗ˙, 珠子] bead
满头大汗[mǎn tóu dà hàn, ㄇㄢˇ ㄊㄡˊ ㄉㄚˋ ㄏㄢˋ, 满头大汗 / 滿頭大汗] brow beaded with sweat; perspiring freely
珠流[zhū liú, ㄓㄨ ㄌㄧㄡˊ, 珠流] fluent with words; words flowing like pearl beads
念珠[niàn zhū, ㄋㄧㄢˋ ㄓㄨ, 念珠 / 唸珠] prayer beads
筹算[chóu suàn, ㄔㄡˊ ㄙㄨㄢˋ, 筹算 / 籌算] to calculate (using bamboo tokens on a counting board); to count beads; fig. to budget; to plan (an investment)

bead ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
栴檀は双葉より芳しい[せんだんはふたばよりかんばしい, sendanhafutabayorikanbashii] (exp) genius shows from childhood; the Japanese bead tree is fragrant from when a sprout
照星[しょうせい, shousei] (n) bead or front sight of a firearm
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉,珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉,珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n,n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P)
玉の緒[たまのお, tamanoo] (n) bead string; thread of life
色玉[いろだま, irodama] (n) (1) colored bead (coloured); colored ball; (2) (obsc) (See 石榴) pomegranate
ガラス玉;硝子球;ガラス球;硝子玉[ガラスだま, garasu dama] (n) glass sphere; glass bead; glass marble
すかり;すがり[, sukari ; sugari] (n) (1) net for caught fish; (2) net-like tassel of Buddhist prayer beads; (3) (すがり only) (thb
テグス[, tegusu] (n) (See 天蚕糸) synthetic fiber thread (usually nylon) typically used for stringing beads
ビーズ[, bi-zu] (n) beads; (P)
数珠[じゅず(P);ずず;じゅじゅ, juzu (P); zuzu ; juju] (n) {Buddh} rosary; string of prayer beads; (P)
毒蜥蜴[どくとかげ;ドクトカゲ, dokutokage ; dokutokage] (n) (uk) heloderm (any venomous lizard of genus Heloderma, inc. the gila monster and the beaded lizard)
玉の汗[たまのあせ, tamanoase] (exp,n) beads of sweat
珠暖簾[たまのれん, tamanoren] (n) curtain made of strung beads
糸を通す[いとをとおす, itowotoosu] (exp,v5s) to thread (e.g. a needle, beads, etc.)
連珠毛[れんじゅもう, renjumou] (n) monilethrix (medical); moniliform hair; beaded hair

bead ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เล็ง[v.] (leng) EN: aim ; take aim ; take a bead on ; stair ; point ; level ; target ; have one's eyes on FR: viser ; pointer
ลูกปัด[n.] (lūkpat) EN: bead FR: perle de verre [f]
ดีดลูกคิด[v. exp.] (dīt lūkkhit) EN: calculate on an abacus ; flip the beads of an abacus FR:
ลูกประคำ[n.] (lūk prakham) EN: rosary ; necklace of sacred beads ; large beads FR: chapelet [m] ; rosaire [m] ; collier de perles sacrées [m]
ประคำ[X] (prakham) EN: string of beads ; rosary ; string of beads ; chaplet FR: grain de chapelet [m] ; chapelet [m]
ตาโต[n.] (tātō) EN: beady eyes ; wide eyes FR: grands yeux [mpl]

bead ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Montagepaste {f}fitting lubricant; tyre bead lubricant
Wulstfelge {f}hooked bead rim
Melonenperle {f}melon bead
Doppelkernwulst {f}twin bead
Montagehilfe {f} (Paste)tyre bead lubricant
Runderneuerung {f} (von Wulst zu Wulst)bead-to-bead remould; full retreading
Perlarbeit {f}bead work
Schweißtropfen {m}bead of sweat
Alternativkontur {f} der Schulternbead seat optional contour
Felgenschulter {f}bead seat (of rim)
Felgenschulterradius {m}bead seat radius
Hornfußradius {m}bead seat radius; heel radius
Kernbruch {m}bead wire break
Kerndurchmesser {m}bead wire diameter
Kerngummierung {f}bead wire rubber
Kernumwicklung {f}bead wire wrapping
Schrägschulterring {m}bead seat ring
Schulterbreite {f}bead seat width
Standlappen {m} (von Gefäß)beaded feet
Wulstreifen {m}beaded edge tyre
Sickenmaschine {f}beading machine
kriechende Glasur {f}beading (crawling) glaze
Kernreiter {m} (Wulst)filler (bead)
Wulstfahne {f}filler strip (bead); flipper [Am.]; flipper strip [Am.]
Wulstknacker {m}bead cutter
Gebetsperlen {pl}prayer beads
Sicke {f} [techn.]bead; beading; corrugation; creasing; rip
Sicken {n} [techn.]beading

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bead
Back to top