ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bead*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bead, -bead-

*bead* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bead (n.) ลูกปัด See also: ลูกประคำ, สิ่งใดที่กลมเหมือนลูกปัด
bead (n.) หยดเหงื่อ Syn. blob, droplet
bead (vt.) ประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกกลมๆ
beaded (adj.) ตกแต่งด้วยลูกปัด
beading (n.) ขอบหรือริมของวัตถุที่ประดับด้วยลูกทรงกลม Syn. astragal
beadle (n.) ผู้นำพิธีในโบสถ์ของยิว
beads (n.) สร้อยคอ See also: สายสร้อยคอ Syn. chain, ornament
beads (n.) สายลูกประคำ
beads (n.) สายสร้อย See also: สายประคำคอ, สายร้อย Syn. chain, necklace
beady (adj.) เหมือนลูกปัด
prayer beads (n.) สายลูกประคำ Syn. rosary
English-Thai: HOPE Dictionary
bead(บีด) n. ลูกปัด,ลูกประคำ,สิ่งที่เป็นลูกทรงกลมเล็ก ๆ ,ลายนูนกลม vt.,vi. ประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกทรงกลมเล็ก ๆ, See also: beaded adj., Syn. globule
beadle(บีด'เดิล) n. ผู้นำพิธีการ,ผู้ถือคทาพิธี,นักการ (เช่นในศาล) ,ผู้ช่วยพระทำพิธี
prayer beadsn. สายลูกประคำ, Syn. rosary
English-Thai: Nontri Dictionary
bead(n) ลูกปัด,ลูกประคำ
beading(n) ของประดับด้วยลูกปัด
beadle(n) ผู้ช่วยพระทำพิธี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
beadแนวเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stringer beadแนวเชื่อมเส้นเชือก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beadเป็นเม็ดๆ,ปม [การแพทย์]
Beadedเป็นปุ่มปม [การแพทย์]
Beadingขูดเป็นร่อง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปัด (v.) glass beads Syn. ลูกปัด
ปัด (v.) glass beads Syn. ลูกปัด
ลูกปัด (v.) glass beads
ลูกปัด (v.) glass beads
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His line was strong and made for heavy fish... ... and he held it until it was so taut that beads of water were jumping from it.สายของเขาเป็นคนเข้มแข็งและ ทำให้ปลาหนัก และเขาถือมันไว้จนกระทั่งมัน ตึงดังนั้น ว่าลูกปัดน้ำกระโดดจากมัน
I have these beads and baubles, mementos of old flames.ฉันมีเครื่องประดับจำพวกลูกปัด ลูกแก้ว อนุสรณ์ให้ระลึกถึงไฟเก่าๆในตัว
Listen, have you ever thought about putting a few African trading beads à la Bo Derek on that?ลองฟังนี่ดู ท่านเคยลองคิดดูบ้างมั้ย ว่าถ้าประดับลูกปัดแอฟริกัน "ลา โบ เดเร็ค" ลงบนหุ่นสักหน่อยล่ะ
I can't get a bead on him.ฉันไม่สามารถรับลูกปัดบนเขา
Lifeless, beady eyes, clawed feet, huge grotesque wings. Even fangs.ดวงตาไร้ชีวิต นกมีหู หนูมีปีก
What about the beaded skirt with that beige... croched halter you have hanging in the closet?What about the beaded skirt with that beige... ...crocheted halter you have in the closet?
Hold still, or you'II have these beads all over the floor. Yeah.นั่งให้มันนิ่ง ๆ ไม่งั้นลูกปัดจาไมก้า เป็นกระจายเกลื่อนพื้นแน่
Because the bead-eyed prince has returned.เจ้าชายตาสีหินอ่อนของเธอ กลับมาแล้วนี่ ใช่ไหม
Buddhist prayer beads are-ประคำสวดมนต์ของชาวพุทธเป็น
The beaded doll, and even a transgender.ตุ๊กตาลูกปัด หรือแม้แต่ การแปลงเพศ
Strapless, sweetheart neckline, crystal beading- so pretty.เกาะอก ร้อยคริสตัลกับลูกปัดที่ขอบชุด มันสวยดี
The Beadle calls on her, all polite...เจ้าหน้าที่มารับเธอไป อย่างสุภาพยิ่ง

*bead* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圆珠[yuán zhū, ㄩㄢˊ ㄓㄨ, 圆珠 / 圓珠] ball; bead; ballpoint
圆珠形离子交换剂[yuán zhū xíng lí zǐ jiāo huàn jì, ㄩㄢˊ ㄓㄨ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧˊ ㄗˇ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄐㄧˋ, 圆珠形离子交换剂 / 圓珠形離子交換劑] bead-type ion exchanger
汗珠[hàn zhū, ㄏㄢˋ ㄓㄨ, 汗珠] beads of sweat
汗珠子[hàn zhū zi, ㄏㄢˋ ㄓㄨ ㄗ˙, 汗珠子] beads of sweat
[zhū, ㄓㄨ, 珠] bead; pearl
满头大汗[mǎn tóu dà hàn, ㄇㄢˇ ㄊㄡˊ ㄉㄚˋ ㄏㄢˋ, 满头大汗 / 滿頭大汗] brow beaded with sweat; perspiring freely
筹算[chóu suàn, ㄔㄡˊ ㄙㄨㄢˋ, 筹算 / 籌算] to calculate (using bamboo tokens on a counting board); to count beads; fig. to budget; to plan (an investment)
珠子[zhū zi, ㄓㄨ ㄗ˙, 珠子] bead
珠流[zhū liú, ㄓㄨ ㄌㄧㄡˊ, 珠流] fluent with words; words flowing like pearl beads
念珠[niàn zhū, ㄋㄧㄢˋ ㄓㄨ, 念珠 / 唸珠] prayer beads

*bead* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガラス玉;硝子球;ガラス球;硝子玉[ガラスだま, garasu dama] (n) glass sphere; glass bead; glass marble
すかり;すがり[, sukari ; sugari] (n) (1) net for caught fish; (2) net-like tassel of Buddhist prayer beads; (3) (すがり only) (thb
テグス[, tegusu] (n) (See 天蚕糸) synthetic fiber thread (usually nylon) typically used for stringing beads
ビーズ[, bi-zu] (n) beads; (P)
数珠[じゅず(P);ずず;じゅじゅ, juzu (P); zuzu ; juju] (n) {Buddh} rosary; string of prayer beads; (P)
栴檀は双葉より芳しい[せんだんはふたばよりかんばしい, sendanhafutabayorikanbashii] (exp) genius shows from childhood; the Japanese bead tree is fragrant from when a sprout
毒蜥蜴[どくとかげ;ドクトカゲ, dokutokage ; dokutokage] (n) (uk) heloderm (any venomous lizard of genus Heloderma, inc. the gila monster and the beaded lizard)
照星[しょうせい, shousei] (n) bead or front sight of a firearm
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉,珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉,珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n,n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P)
玉の汗[たまのあせ, tamanoase] (exp,n) beads of sweat
玉の緒[たまのお, tamanoo] (n) bead string; thread of life
珠暖簾[たまのれん, tamanoren] (n) curtain made of strung beads
糸を通す[いとをとおす, itowotoosu] (exp,v5s) to thread (e.g. a needle, beads, etc.)
色玉[いろだま, irodama] (n) (1) colored bead (coloured); colored ball; (2) (obsc) (See 石榴) pomegranate
連珠毛[れんじゅもう, renjumou] (n) monilethrix (medical); moniliform hair; beaded hair

*bead* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดีดลูกคิด[v. exp.] (dīt lūkkhit) EN: calculate on an abacus ; flip the beads of an abacus FR:
เล็ง[v.] (leng) EN: aim ; take aim ; take a bead on ; stair ; point ; level ; target ; have one's eyes on FR: viser ; pointer
ลูกปัด[n.] (lūkpat) EN: bead FR: perle de verre [f]
ลูกประคำ[n.] (lūk prakham) EN: rosary ; necklace of sacred beads ; large beads FR: chapelet [m] ; rosaire [m] ; collier de perles sacrées [m]
ประคำ[X] (prakham) EN: string of beads ; rosary ; string of beads ; chaplet FR: grain de chapelet [m] ; chapelet [m]
ตาโต[n.] (tātō) EN: beady eyes ; wide eyes FR: grands yeux [mpl]

*bead* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Runderneuerung {f} (von Wulst zu Wulst)bead-to-bead remould; full retreading
Alternativkontur {f} der Schulternbead seat optional contour
Standlappen {m} (von Gefäß)beaded feet
Kernreiter {m} (Wulst)filler (bead)
Wulstfahne {f}filler strip (bead); flipper [Am.]; flipper strip [Am.]
Montagepaste {f}fitting lubricant; tyre bead lubricant
Wulstfelge {f}hooked bead rim
Melonenperle {f}melon bead
Gebetsperlen {pl}prayer beads
Sicke {f} [techn.]bead; beading; corrugation; creasing; rip
Sicken {n} [techn.]beading
Doppelkernwulst {f}twin bead
Montagehilfe {f} (Paste)tyre bead lubricant
Perlarbeit {f}bead work
Schweißtropfen {m}bead of sweat
Felgenschulter {f}bead seat (of rim)
Felgenschulterradius {m}bead seat radius
Hornfußradius {m}bead seat radius; heel radius
Kernbruch {m}bead wire break
Kerndurchmesser {m}bead wire diameter
Kerngummierung {f}bead wire rubber
Kernumwicklung {f}bead wire wrapping
Schrägschulterring {m}bead seat ring
Schulterbreite {f}bead seat width
Wulstreifen {m}beaded edge tyre
Sickenmaschine {f}beading machine
kriechende Glasur {f}beading (crawling) glaze
Wulstknacker {m}bead cutter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bead*
Back to top