ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

revolver

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *revolver*, -revolver-

revolver ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
revolver (n.) ปืนพกลูกโม่ Syn. pistol
English-Thai: HOPE Dictionary
revolver(รีวอล'เวอะ) n. ปืนพกลูกโม่,เครื่องหมุนรอบ,สิ่งที่หมุนรอบ,หม้อหลอมชนิดหมุนรอบผู้หมุนรอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
revolver(n) ปืนพก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was plastered, waving this. 38 revolver around, threatening to kill himself.เขาเมามาก โบกปืนลูกพกจุด 38 ไปมา ขู่ว่าจะตัวตาย
The victim did have a service revolver with U. S. Government numbers on it.ผู้ตายมีปืนรีวอลเวอร์ ที่มีเลขทะเบียนของรัฐบาลอยู่
There seems to be a.38 revolver missing.ดูเหมือนจะมีปืน จุด38 หายไป
The 38-caliber revolver that killed Stan was used in an unsolved double homicide in 1947.เป็นรีวอลเวอร์ .38 นั่นใช้ฆ่าสแตน เคยถูกใช้ในคดีที่ยังคลี่คลายไม่ได้
Both victims were shot with a .38 revolver and the car was set on fire.เหยื่อทั้งสองถูกยิง ด้วย .38 รีวอลเวอร์ รถถูกเผา
And a functioning revolver from the movie Flyboys.แล้วก็ปืนรีโวลเวอร์ จากหนังฟลายบอย
Do you recall what kind of revolver it was?คุณจำได้ไหม ว่าเป็นลูกโม่ชนิดไหน
I did, in the hall, with the revolver.ผมเอง ในห้องโถง ด้วยปืน
Which reminds me, are you still using that revolver?นี่คุณยังใช้ปืนลูกโม่นั่นอยู่ใช่มั้ย?
Who invented the revolver?ใครเป็นผู้คิดค้นปืนลูกโม่
We'll put rock salt in the shells, stick them in the revolver.เราใส่เกลือเม็ดในกระสุน แล้วยัดลงในรังเพลิง
I get him to put down the revolver, you promise we walk out of here alive?ฉันจะให้เขาวางปืนลง นายต้องให้สัญญาว่าพวกเรา เดินออกไปจากที่นี่อย่างมีชีวิตอยู่ต่อได้ไหม

revolver ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
左轮手枪[zuǒ lún shǒu qiāng, ㄗㄨㄛˇ ㄌㄨㄣˊ ㄕㄡˇ ㄑㄧㄤ, 左轮手枪 / 左輪手槍] revolver

revolver ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
リボルバー[, riboruba-] (n) revolver
レボルバー[, reboruba-] (n) revolver
回転式拳銃[かいてんしきけんじゅう, kaitenshikikenjuu] (n) (See 回転弾倉式拳銃) revolver
回転弾倉[かいてんだんそう, kaitendansou] (n) cylinder; magazine of a revolver
回転弾倉式拳銃[かいてんだんそうしきけんじゅう, kaitendansoushikikenjuu] (n) (See 回転式拳銃) revolver
拳銃[けんじゅう, kenjuu] (n) pistol; handgun; revolver
短筒[たんづつ, tandutsu] (n) pistol; revolver
排莢桿筒[はいきょうかんとう, haikyoukantou] (n) (See 蹴子覆) ejector tube; ejector housing (revolver)
短銃[たんじゅう, tanjuu] (n) pistol; revolver; (P)

revolver ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปืน[n.] (peūn) EN: gun ; firearm ; rifle FR: arme [f] ; revolver [m] ; fusil [m] ; pistolet [m] ; arme à feu [f]
ปืนพก[n.] (peūnphok) EN: pistol ; revolver FR: pistolet [m] ; revolver [m]
ปืนสั้น[n.] (peūnsan) EN: pistol ; revolver ; handgun FR: pistolet [m] ; revolver [m]
ปืนสัญญาณ[n. exp.] (peūn sanyān) EN: flare pistol ; signal pistol FR: pistolet d'alarme [m] ; revolver d'alarme [m]

revolver ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Revolver {m} | Revolver

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า revolver
Back to top