ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aliment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aliment*, -aliment-

aliment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aliment (vt.) เลี้ยงดู See also: ให้อาหาร Syn. nourish
aliment (n.) อาหาร Syn. food
alimentary (adj.) เกี่ยวกับการบำรุงเลี้ยง See also: เกี่ยวกับการเลี้ยงดู Syn. nourishing
alimentary (adj.) เกี่ยวกับอาหาร
alimentary canal (n.) ทางเดินอาหาร See also: ช่องทางเดินของอาหารตั้งแต่ปาก, หลอดอาหาร, กระเพาะอาหาร, ลำไส้เล็ก, ลำไส้ใหญ่ จนถึงทวารหนัก
alimentation (n.) การโภชนาการ Syn. nourishment, nutrition
alimentation (n.) สนับสนุน
English-Thai: HOPE Dictionary
aliment(n. แอล' ละเมินทฺ -v. แอล' ละเมินทฺ') n. อาหาร, สิ่งบำรุงเลี้ยง, สิ่งค้ำจุน. -vt. สนับสนุนค้ำจุน. -alimental adj., Syn. food,nutrition, support)
alimentary(แอลละเมน' ทะรี) adj. เกี่ยวกับการบำรุงเลี้ยง, เกี่ยวกับโภชนาการ, ซึ่งบำรุง, ซึ่งค้ำชู, Syn. nutritional)
alimentary canalทางเดินอาหาร
English-Thai: Nontri Dictionary
aliment(n) อาหาร
alimentary(adj) เกี่ยวกับอาหาร,เกี่ยวกับโภชนาการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alimentary-อาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alimentary canal; tract, alimentary; tract, digestiveทางเดินอาหาร [มีความหมายเหมือนกับ enteron; gut ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alimentation๑. การให้อาหาร๒. การรับอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alimentaryภายหลังกินอาหาร [การแพทย์]
Alimentary Canalทางเดินอาหาร [การแพทย์]
Alimentationขบวนการได้รับอาหาร [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทางเดินอาหาร (n.) alimentary canal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We start in the alimentary canal and open the digestive tract.เราเริ่มที่ช่องทางเดินอาหาร... เเล้วก็ผ่าท่อระบบยอยอาหาร

aliment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中心静脈栄養[ちゅうしんじょうみゃくえいよう, chuushinjoumyakueiyou] (n) central venous hyperalimentation; intravenous hyperalimentation
消化管[しょうかかん, shoukakan] (n) alimentary canal
非経口栄養[ひけいこうえいよう, hikeikoueiyou] (n) parenteral nutrition; parenteral alimentation

aliment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f] ; popote [f] (fam.) ; bouffe [f] (fam.) ; boustifaille [f] (pop.)
อาหารบำรุง[n. exp.] (āhān bamrun) EN: nourishing food ; nourishment FR: aliment nourissant [m]
อาหารดัดแปลงพันธุกรรม[n. exp.] (āhān datpla) EN: FR: aliment génétiquement modifié [m]
อาหารแห้ง[n. exp.] (āhān haēng) EN: dried food FR: aliment séché [m] ; nourriture séchée [f]
อาหารหลัก[n. exp.] (āhān lak) EN: staple food ; staple ; main food FR: aliment de base [m]
อาหารปลา[n. exp.] (āhān plā) EN: FR: nourriture pour poisson [f] ; aliment pour poisson [m]
อาหารปลอดกลูเตน[n. exp.] (āhān pløt k) EN: gluten-free food ; gluten-free diet FR: aliment sans gluten [m] ; régime sans gluten [m]
อาหารทารก[n. exp.] (āhān thārok) EN: baby food FR: aliment pour bébé [m] ; alimentation pour bébé [f]
หัวอาหาร[n. exp.] (hūa āhān) EN: FR: aliment pour animaux [m]
หัวอาหารไก่[n. exp.] (hūa āhān ka) EN: FR: aliment pour poulets [m]
หัวอาหารปลาดุก[n. exp.] (hūa āhān pl) EN: FR: aliment pour silures [m]
แจ[n.] (jaē) EN: vegetarian food ; vegetarian diet FR: nourriture végétarienne [m] ; aliment végétarien [m] ; régime végétarien [m]
ของกิน[n.] (khøngkin) EN: food ; edible things ; edibles ; foodstuff ; victuals ; things to eat FR: aliment [m] ; nourriture [f] ; produit comestible [m] ; victuailles [fpl] ; provisions alimentaires [fpl] ; vivres [fpl]
เครื่องกระป๋อง[n. exp.] (khreūang kr) EN: canned food ; canned goods ; tinned goods ; tinned food FR: conserve [f] ; aliment en conserve [m]
พืชอาหารหลัก[n. exp.] (pheūt āhān ) EN: FR: aliment de base [m]
อาหารเจ[n. exp.] (āhān jē) EN: Chinese vegetarian food ; vegan food FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาหารกำหนด[v. exp.] (āhān kamnot) EN: diet FR: régime alimentaire [m] ; régime [m]
อาหารหมา[n. exp.] (āhān mā) EN: dog food FR: aliments pour chien [mpl]
อาหารแมว[n. exp.] (āhān maēo) EN: FR: aliments pour chat [mpl] ; nourriture pour chat [f]
อาหารมังสวิรัติ[n. exp.] (āhān mangsa) EN: vegetarian food FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาหารมนุษย์[n. exp.] (āhān manut) EN: FR: alimentation humaine [f]
อาหารเป็นพิษ[n. exp.] (āhān pen ph) EN: food poisoning FR: intoxication alimentaire [f]
อาหารสัตว์[n. exp.] (āhān sat) EN: animal food ; animal feed ; fodder FR: nourriture pour animaux [f] ; aliments pour animaux [mpl]
อาหารสด[n. exp.] (āhān sot) EN: fresh food FR: produits frais [mpl] ; aliments frais [mpl]
อาหารสุนัข[n. exp.] (āhān sunak) EN: dog food FR: aliments pour chien [mpl]
อาหารทอด[n. exp.] (āhān thøt) EN: fried food FR: aliments frits [mpl]
เบื่ออาหาร[v. exp.] (beūa āhān) EN: have a poor appetite FR: avoir peu d'appétit ; manquer d'appétit ; cesser de s'alimenter
บริโภค[v.] (børiphōk) EN: eat ; partake (of) ; consume FR: consommer ; manger ; s'alimenter ; prendre
ด้านอาหาร[adj.] (dān āhān) EN: food FR: alimentaire
ไฟเบอร์[n.] (faiboē) EN: fibre ; fiber (Am.) FR: fibres alimentaires [fpl]
ฟิล์มห่ออาหาร[n. exp.] (fīm hø āhān) EN: plastic wrap ; cling film ; cling wrap ; food wrap FR: film alimentaire [m]
ให้อาหาร[v. exp.] (hai āhān) EN: feed FR: nourrir ; donner à manger ; alimenter
ห่วงโซ่อาหาร[n. exp.] (hūang sō āh) EN: food chain FR: chaîne alimentaire [f]
กากใย[n. exp.] (kāk yai) EN: fibre ; fiber (Am.) FR: fibres alimentaires [fpl]
กากใยอาหาร[n. exp.] (kāk yai āhā) EN: fibre ; fiber (Am.) FR: fibres alimentaires [fpl]
การบริโภคอาหาร[n. exp.] (kān børiphō) EN: FR: consommation alimentaire [f]
การให้อาหาร[n. exp.] (kān hai āhā) EN: feeding FR: alimentation [f] ; nourrissage [m]
การขาดแคลนอาหาร[n. exp.] (kān khātkhl) EN: FR: pénurie de nourriture [f] ; pénurie alimentaire [f]
การแพ้อาหาร[n. exp.] (kān phaē āh) EN: food allergy FR: allergie alimentaire [f]
ค่าเลี้ยงชีพ[n. exp.] (khā līengch) EN: alimony ; maintenance ; living allowance FR: pension alimentaire [f]

aliment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
alimentär {adj} [med.]alimentary
Verdauungskanal {m} [anat.]alimentary canal
Verdauungstrakt {m} [anat.]digestive tract; alimentary tract

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aliment
Back to top