ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nourishing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nourishing*, -nourishing-

nourishing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nourishing (adj.) ซึ่งเลี้ยงดู See also: ซึ่งบำรุงเลี้ยง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเลี้ยงดูสัตว์ (n.) animal nourishing
สัตวบาล (n.) animal nourishing Syn. การเลี้ยงดูสัตว์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I would only agree that a symbolic clock is as nourishing to the intellect as a photograph of oxygen to a drowning man.ผมเห็นด้วยแค่ตรงที่ สัญลักษณ์ความเป็นนาฬิกา... ...กระตุ้นสติได้ดี... ...เหมือนที่ภาพถังอ๊อกซิเจน กระตุ้นคนจมน้ำ
Unlikely to ever reach the nourishing teats of Indiana Jones.เอื้อมไม่ถึงเต้านม ของอินเดียนน่าโจนส์
The ones who were good at spotting prey and predator, telling poisonous plants from the nourishing ones, they had a better chance to live and reproduce.คนที่มีความจำดีที่เหยื่อและล่า บอกพืชที่เป็นพิษจากคนบำรุง พวกเขามีโอกาสที่ดีกว่า การอยู่อาศัยและการทำซ้ำ
I wanted to buy you some candy but a yolk is more nourishing, healthier.ฉันอยากจะซื้อขนมให้คุณ แต่... ... ไข่แดงมีคุณค่ามากขึ้นมีสุขภาพดี
Earth gravity is weaker, yet, its atmosphere is more nourishing, you have grown stronger here than I ever could imagine.แรงดึงดูดโลกน้อยกว่า แต่ชั้นบรรยากาศนุ่มนวลกว่า ลูกเติบโตได้แข็งแรงกว่าที่พ่อคิดไว้เสียอีก

nourishing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
滋补[zī bǔ, ㄗ ㄅㄨˇ, 滋补 / 滋補] nourishing; nutritious

nourishing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
栄養満点[えいようまんてん, eiyoumanten] (n,adj-no) highly nourishing (nutritious); earning top marks nutrition-wise

nourishing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารบำรุง[n. exp.] (āhān bamrun) EN: nourishing food ; nourishment FR: aliment nourissant [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nourishing
Back to top