ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

akin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *akin*, -akin-

akin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
akin (adj.) เกี่ยวดองกัน Syn. kindred, cognate
akin (adj.) เหมือนกัน Syn. similar, alike
English-Thai: HOPE Dictionary
akin(อะคิน') adj. เกี่ยวดองกัน, เป็นพี่น้องกัน, ตระกูลเดียวกัน, คล้ายกัน, มีคุณสมบัติบางอย่างเหมือนกัน, Syn. kin, related)
English-Thai: Nontri Dictionary
akin(adj) เกี่ยวเนื่องกัน,เกี่ยวดอง,เป็นพี่เป็นน้อง,คล้ายกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
akinesia; akinesisภาวะเสียการเคลื่อนไหว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Akinesiaหยุดเดินทันทีตามคำสั่งไม่ได้, ลดหรือหยุดการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระซิกๆ (adv.) weepingly (without making a loud noise)
กระดาษว่าว (n.) kite-making paper
กระยาสนาน (n.) king´s utensil for taking a bath See also: bath towel and bathtub Syn. เครื่องสรง
กะหน็องกะแหน็ง (adj.) speaking with foreign accent
การกระทำผิด (n.) making a mistake See also: infringement, making an error Syn. การทำชั่ว, การทำบาป
การกล่าว (n.) speaking See also: talking, saying, speech Syn. การพูด, การบอก
การกล่าวขวัญ (n.) speaking about See also: mentioning to, referring to, talking about Syn. การพูด
การคบค้าสมาคม (n.) making friends with
การจดบันทึก (n.) taking notes
การจักสาน (n.) basket making See also: basketry, basketwork
การฉวยโอกาส (n.) taking advantage of the occasion (a situation an opportunity) See also: seizing the chance, seizing the opportunity
การชงชา (n.) tea making
การตกลงใจ (n.) making a decision See also: determination, resolution, choosing, deciding Syn. การตัดสินใจ
การตัดสินใจ (n.) making a decision See also: determination, resolution, choosing, deciding
การถ่ายทำ (n.) making a film See also: movie producing, making a movie
การถ่ายรูป (n.) taking a photograph of See also: shoot, taking a picture Syn. การถ่ายแบบ, การถ่ายภาพ, การถ่ายหนัง, การถ่ายโฆษณา, การถ่ายแฟชั่น
การถ่ายหนัง (n.) taking a photograph of See also: shoot, taking a picture Syn. การถ่ายแบบ, การถ่ายภาพ, การถ่ายโฆษณา, การถ่ายแฟชั่น
การถ่ายแบบ (n.) taking a photograph of See also: shoot, taking a picture Syn. การถ่ายภาพ, การถ่ายหนัง, การถ่ายโฆษณา, การถ่ายแฟชั่น
การถ่ายแฟชั่น (n.) taking a photograph of See also: shoot, taking a picture Syn. การถ่ายแบบ, การถ่ายภาพ, การถ่ายหนัง, การถ่ายโฆษณา
การถ่ายโฆษณา (n.) taking a photograph of See also: shoot, taking a picture Syn. การถ่ายแบบ, การถ่ายภาพ, การถ่ายหนัง, การถ่ายแฟชั่น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I am not making excusesฉันไม่ได้จะแก้ตัว
But I think I'm good at making moneyแต่ฉันคิดว่าฉันเก่งในการหาเงิน
I wasn't interested in making a lot of moneyฉันไม่ได้สนใจในการหาเงินจำนวนมาก
He's breaking the law?เขากำลังฝ่าฝืนกฎหรือ?
I don't want him taking a taxi againฉันไม่อยากให้เขาต้องนั่งรถแท็กซี่อีก
It's not true! He's making it upมันไม่จริงนะ เขากุเรื่องขึ้นมา
Please listen to what I'm speakingได้โปรดฟังสิ่งที่ฉันกำลังพูด
He's scared of making mistakesเขากลัวการทำผิดพลาด
I love taking notes as I readฉันชอบจดบันทึกขณะอ่าน
We'd like to talk to you about taking over his contractเราอยากคุยกับคุณเกี่ยวกับการรับช่วงสัญญาของเขา
We're taking good care of himพวกเราจะดูแลเขาเป็นอย่างดี
He's not taking this seriouslyเขาจะไม่ทำสิ่งนี้อย่างจริงจัง
It's making me very uncomfortableมันทำให้ฉันอึดอัดมาก
Thank you for taking care of me all this timeขอบคุณที่ดูแลฉันมาตลอดช่วงนี้
I don't mind taking care of everythingฉันไม่ว่าอะไรที่จะต้องดูแลทุกสิ่งทุกอย่าง
They're not taking this seriouslyพวกเขาไม่ถือเอาเรื่องนี้จริงจังนัก
I have no idea why you are making your life harderฉันไม่รู้ว่าทำไมนายถึงทำให้ชีวิตมันยากลำบากนัก
Go back home! Stop making your family worriedกลับไปบ้านไปซะ เลิกทำให้ครอบครัวนายเป็นห่วงเสียที
I feel like she's making fun of meฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเธอกำลังหัวเราะเยาะฉันอยู่
Why are you making a scene outside my room?ทำไมพวกเธอมาเอะอะโวยวายอยู่นอกห้องฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What you mean is, it would be akin to abdicating the throne?หมายความว่าไง เหมือนกับการสละราชบัลลังค์รึเปล่า?
Pale flesh, a texture something akin to...เนื้อสีซีด ความหยาบของเนื้อ
Well, initially I felt something akin to grief and perhaps anger, but that's the natural reaction of the limbic system to being betrayed by a loathsome son of a bitch.ตอนแรก ฉันรู้สึกเศร้า และอาจโกรธแค้นบ้าง แต่นั่นเป็นปฏิกิริยาปกติของสมอง ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่ถูกเจ้าคนสารเลวน่าชิงชังทรยศ
With an end result akin to something much like... insanity.จนในที่สุดก็อาจจถึงขึ้น... เสียสติ
I'm afraid the outcry would be akin to revolt.ผมเกรงว่ามันอาจจะเกิดการประท้วง โดยเหล่าญาติของพวกเขา
And now she has a grand mal... obsessive disorder. Akin to a PTSD, only worse.แล้วตนนี้เธอ มีอาการผิดปรกติทางความคิด
At this point, in our ecosystem, you are akin to the plover, a small scavenging bird that eats extra food from between the teeth of crocodiles.ถึงจุดนี้ ในระบบนิเวศน์วิทยา เธอเป็นเหมือนนกโพลเวอร์ นกกินซากตัวเล็กๆ ที่เก็บกินเศษอาหาร ตามซอกฟันจระเข้
It's just talk akin to the Dragon King's palace, isn't it?มันก็คล้ายกับเรื่อง วังพญามังกรนั่นแหละ ใช่ไหม
"A slanderous betrayal akin to 9/11."ว่าเป็นคนทรยศที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ 9/11 ต่อมาหลังสงคราม
The Machine is akin to a nuclear reactor.เครื่องนั่นคล้ายกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
It was like taking a life to cut a daffodil.มันคือการใช้ชีวิต เพื่อตัดดอกไม้นั้น
I know. I've seen you making eyes.ฉันรู้ ฉันเคยมีความรู้สึกแบบนั้น

akin ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刻意求工[kè yì qiú gōng, ㄎㄜˋ ㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ㄍㄨㄥ, 刻意求工] assiduous and painstaking
刻苦努力[kè kǔ nǔ lì, ㄎㄜˋ ㄎㄨˇ ㄋㄨˇ ㄌㄧˋ, 刻苦努力] assiduous; taking great pains
小苏打粉[xiǎo sū dá fěn, ㄒㄧㄠˇ ㄙㄨ ㄉㄚˊ ㄈㄣˇ, 小苏打粉 / 小蘇打粉] baking soda
烤盘[kǎo pán, ㄎㄠˇ ㄆㄢˊ, 烤盘 / 烤盤] baking tray
焙粉[bèi fěn, ㄅㄟˋ ㄈㄣˇ, 焙粉] baking soda (used to leaven bread)
发粉[fā fěn, ㄈㄚ ㄈㄣˇ, 发粉 / 發粉] baking soda (used to leaven bread)
苏打粉[sū dá fěn, ㄙㄨ ㄉㄚˊ ㄈㄣˇ, 苏打粉 / 蘇打粉] baking soda
起子[qǐ zi, ㄑㄧˇ ㄗ˙, 起子] baking soda (used to leaven bread)
饼铛[bǐng chēng, ㄅㄧㄥˇ ㄔㄥ, 饼铛 / 餅鐺] baking pan
本着[běn zhe, ㄅㄣˇ ㄓㄜ˙, 本着 / 本著] based on...; in conformance with..; taking as one's main principle
饭碗[fàn wǎn, ㄈㄢˋ ㄨㄢˇ, 饭碗 / 飯碗] rice bowl; job; livelihood; way of making a living
喀嚓[kā cā, ㄎㄚ ㄘㄚ, 喀嚓] breaking sound
走资派[zǒu zī pài, ㄗㄡˇ ㄗ ㄆㄞˋ, 走资派 / 走資派] capitalist-roader; person in power taking the capitalist road, a political label often pinned on cadres by the Red Guards during the Cultural Revolution
事业[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, 事业 / 事業] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation
公益事业[gōng yì shì yè, ㄍㄨㄥ ㄧˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, 公益事业 / 公益事業] service to the public; public welfare undertaking; charity; social facility
共襄善举[gòng xiāng shàn jǔ, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄕㄢˋ ㄐㄩˇ, 共襄善举 / 共襄善舉] joint charity project; communal philantrophic undertaking
淤血[yū xuè, ㄩ ㄒㄩㄝˋ, 淤血 / 瘀血] clotted blood; extravasated blood (leaking into surrounding tissue); thrombosis
笨嘴笨舌[bèn zuǐ bèn shé, ㄅㄣˋ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄣˋ ㄕㄜˊ, 笨嘴笨舌] clumsy in speaking; awkward; inarticulate
共襄[gòng xiāng, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤ, 共襄] communal undertaking; joint project
比较而言[bǐ jiào ér yán, ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠˋ ㄦˊ ㄧㄢˊ, 比较而言 / 比較而言] comparatively speaking
组分[zǔ fèn, ㄗㄨˇ ㄈㄣˋ, 组分 / 組分] components; individual parts making up a compound
[hú, ㄏㄨˊ, 餬] congee; making a living
转炉[zhuàn lú, ㄓㄨㄢˋ ㄌㄨˊ, 转炉 / 轉爐] converter (rotary furnace in steel making)
共襄盛举[gòng xiāng shèng jǔ, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄕㄥˋ ㄐㄩˇ, 共襄盛举 / 共襄盛舉] to cooperate on a great undertaking; joint project; communal undertaking
吴牛见月[Wú niú jiàn yuè, ˊ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ ㄩㄝˋ, 吴牛见月 / 吳牛見月] cow from Wu is terrified by the moon, mistaking it for the sun
惨淡[cǎn dàn, ㄘㄢˇ ㄉㄢˋ, 惨淡 / 慘淡] dark; gloomy; dismal; by painstaking effort
细致[xì zhì, ㄒㄧˋ ㄓˋ, 细致 / 細緻] delicate; fine; careful; meticulous; painstaking
勤谨[qín jǐn, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˇ, 勤谨 / 勤謹] diligent and painstaking
配音[pèi yīn, ㄆㄟˋ , 配音] dubbing (filmmaking)
承诺[chéng nuò, ㄔㄥˊ ㄋㄨㄛˋ, 承诺 / 承諾] effort; undertaking; promise to do sth
急刹车[jí shā chē, ㄐㄧˊ ㄕㄚ ㄔㄜ, 急刹车 / 急剎車] emergency braking
工程[gōng chéng, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 工程] engineering; an engineering project; project; undertaking
失陪[shī péi, ㄕ ㄆㄟˊ, 失陪] Excuse me, I really must go.; (modest set phrase on taking leave)
伟业[wěi yè, ㄨㄟˇ ㄧㄝˋ, 伟业 / 偉業] exploit; great undertaking
敲竹杠[qiāo zhú gàng, ㄑㄧㄠ ㄓㄨˊ ㄍㄤˋ, 敲竹杠 / 敲竹槓] extortion by taking advantage of sb's weakness
壮举[zhuàng jǔ, ㄓㄨㄤˋ ㄐㄩˇ, 壮举] magnificent feat; impressive feat; heroic undertaking; heroic attempt
心直口快[xīn zhí kǒu kuài, ㄒㄧㄣ ㄓˊ ㄎㄡˇ ㄎㄨㄞˋ, 心直口快] frank and outspoken; straight speaking; to say what one thinks
心直嘴快[xīn zhí zuǐ kuài, ㄒㄧㄣ ㄓˊ ㄗㄨㄟˇ ㄎㄨㄞˋ, 心直嘴快] frank and outspoken; straight speaking; to say what one thinks
丧事[sāng shì, ㄙㄤ ㄕˋ, 丧事 / 喪事] funeral arrangements; undertaking
呋喃[fū nán, ㄈㄨ ㄋㄢˊ, 呋喃] furan (furfuran, used in making nylon)

akin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップトーク[, apputo-ku] (n) style of speaking in which the speaker gives the end of each sentence or phrase a higher intonation (wasei
アテンド[, atendo] (n,vs) (See 世話をする,接待) attendance; attending to someone; taking care of someone
アングロアメリカ[, anguroamerika] (n) (1) Anglo-America; (2) English-speaking part of America
アントラキノン[, antorakinon] (n) anthraquinone
アントラキノン染料[アントラキノンせんりょう, antorakinon senryou] (n) anthraquinone dye
ウエストボール;ウェストボール[, uesutobo-ru ; uesutobo-ru] (n) waste ball (baseball); taking a pitch
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
エポックメーキング;エポックメイキング[, epokkume-kingu ; epokkumeikingu] (adj-na) epoch-making
えんこ[, enko] (n,vs) (1) squatting; sitting; (2) breaking down; stopping (e.g. of car engine)
オンライン検査機能[オンラインけんさきのう, onrain kensakinou] (n) {comp} online test facility
お世話さま;御世話様[おせわさま, osewasama] (exp) thanks for taking care of me; thanks for taking care of my loved one
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you)
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain)
お守り;お守;御守り;御守[おもり, omori] (n,vs) (1) (See 子守り) babysitting; babysitter; (2) taking care of; assisting; assistant; helper
お引き受け[おひきうけ, ohikiuke] (n) (See 引き受け) undertaking; underwriting; acceptance
お手つき;お手付き;御手付き[おてつき, otetsuki] (n) (1) touching a wrong card; (2) making a mistress of a servant; mistress (who is one's servant)
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan
お言葉;御言葉[おことば;みことば(御言葉), okotoba ; mikotoba ( okotoba )] (exp) (1) availing myself of your kind offer; taking you at your word; (n) (2) (みことば only) God's word; word of God
お開きにする[おひらきにする, ohirakinisuru] (vs-i) to break up (e.g. a meeting); to call it a night
カキノキ科[カキノキか, kakinoki ka] (n) Ebenaceae (plant family); ebony
かき菜[かきな;カキナ, kakina ; kakina] (n) (uk) kakina (green leafy vegetable of the genus Brassica)
ガタがくる;がたがくる[, gata gakuru ; gatagakuru] (exp,vk) (See がたがた) to show one's age (e.g. to start creaking at the joints); to wear out (e.g. machinery)
からなる[, karanaru] (exp) (for the pattern Y からなる Z) Y adding up to Z; Y making up Z; Y constituting Z; Z consisting of Y; Z composed of Y; Z containing Y
ぎいとん[, giiton] (adv,adv-to) (on-mim) squeaking or creaking (followed by a thump)
ぎこぎこ[, gikogiko] (adv,adv-to) (on-mim) squeak squeak; squeaking
ぎしぎし;ギシギシ[, gishigishi ; gishigishi] (n) creak; squeak; creaking sound
きめ細か;木目細か;肌理細か[きめこまか, kimekomaka] (adj-na) (1) smooth; (2) meticulous; painstaking; detailed
キャッシング[, kyasshingu] (n) (1) caching; (2) cashing; (3) taking out small loans; (P)
ぎゅうぎゅう[, gyuugyuu] (adj-na,adv) (on-mim) packing in tightly; creaking leather, door, etc.; (P)
きゅっと[, kyutto] (adv) (on-mim) tightly; squeaking
ぎりぎりまで;ギリギリまで[, girigirimade ; girigiri made] (exp) until something reaches the very limit; until the very last minute; up to the breaking point
きりり[, kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar
きんきらきん[, kinkirakin] (adj-no) gaudy; flashy; showy
クイックブレッド[, kuikkubureddo] (n) quick bread; bread made with baking powder instead of yeast
ぐい飲み;ぐい呑[ぐいのみ, guinomi] (n) (1) large sake cup; (n,vs) (2) gulping down a drink; taking a swig at something
ぐじゃぐじゃ[, gujaguja] (adj-no,adj-na,adv,adv-to) (1) soggy; soaking; drenched; (adv,adv-to) (2) incessantly (complaining)
ぐしょぐしょ;ぐちょぐちょ[, gushogusho ; guchogucho] (n,adj-no) (See ぐしょ濡れ) sopping; soaking
ぐっしょり[, gusshori] (adv) soaking (wet); wringing
ぐらっと[, guratto] (adv) (on-mim) shaking violently
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ディレクトリ利用者機能体[ディレクトリりようしゃきのうたい, deirekutori riyoushakinoutai] Directory User Agent, DUA
ハンドシェーキング[はんどしえーきんぐ, handoshie-kingu] handshaking
三者通話機能[さんしゃすうわきのう, sanshasuuwakinou] three way calling
保管[ほかん, hokan] safekeeping (vs), taking custody (charge) of, keeping
効率化[こうりつか, kouritsuka] optimization, making efficient
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] sifting (vs), making a wise choice
多機能[たきのう, takinou] multifunction, multipurpose
意思決定[いしけってい, ishikettei] decision making
手書き認識[てかきにんしき, tekakininshiki] handwriting recognition
最悪の場合[さいあきのばいあい, saiakinobaiai] worst case
最新[さいしん, saishin] late-breaking (a-no), newest, latest
相補型金属酸化膜半導体[そうほがたきんぞくさんかまくはんどうたい, souhogatakinzokusankamakuhandoutai] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS
製品化[せいひんか, seihinka] making into a product (vs)
詳細課金データ[しょうさいかきんデータ, shousaikakin de-ta] detailed billing data
課金[かきん, kakin] billing
課金データ[かきんデータ, kakin de-ta] billing data
課金レコード[かきんんレコード, kakinn reko-do] billing record
課金制[かきんせい, kakinsei] rate structure
課金制御データ[かきんせいぎょデータ, kakinseigyo de-ta] billing control data
課金動作有効期間[かきんどうさゆうこうきかん, kakindousayuukoukikan] accounting regime
課金機能[かきんきのう, kakinkinou] billing function
追加機能[ついかきのう, tsuikakinou] additional function
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
企業[きぎょう, kigyou] Thai: กิจการ English: undertaking
引責[いんせき, inseki] Thai: รับผิดชอบ English: taking responsibility (vs)
書き直す[かきなおす, kakinaosu] Thai: เขียนใหม่ English: to write out
書き直す[かきなおす, kakinaosu] Thai: เขียนแก้ไขใหม่ English: to make a fair copy
焼肉[やきにく, yakiniku] Thai: เนื้อย่าง English: yakiniku (Japanese dish of fried meat)
頭金[あたまきん, atamakin] Thai: เงินดาวน์มัดจำ English: down payment

akin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอด = แอ๊ด[n.] (aēt) EN: creaking sound ; creak FR:
อำนาจในการตัดสินใจ[n. exp.] (amnāt nai k) EN: decision-making power ; power to take decisions FR: décisionnaire [m]
แบ่งกระจาย[n. exp.] (baeng krajā) EN: bulk breaking FR:
ใบฎีกา[n.] (baidīkā) EN: invitation to participate in merit-making FR:
บากบั่น[adj.] (bākban) EN: hard-working ; painstaking ; assiduous FR: volontaire ; assidu ; travailleur
บัญชาการ[v.] (banchākān) EN: order ; command ; direct an undertaking ; instruct FR: commander ; ordonner
บอกบุญ[v.] (bøkbun) EN: solicit a contribution ; solicit for charity ; invite participation in a merit-making FR:
บุญกิริยาวัตถุ[n.] (bunyakiriyā) EN: the ten ways of making merit FR:
ชำรุดทรุดโทรม[adj.] (chamrut sut) EN: worn out ; creaking FR:
ชินปาก[v. exp.] (chin pāk) EN: be familiar with a certain way of speaking ; be accustomed to speaking (in a certain situation) FR:
ชิว ชิว = ชิล ชิล[adj.] (chiu-chiu) EN: easy-going ; taking things easy FR: complaisant
โชก[adj.] (chōk ; chōk) EN: soaking wet ; soaked ; drenched ; wet FR: trempé ; ruisselant
ได้อย่างเสียอย่าง[xp] (dai yāng sī) EN: You can't make an omelette without breaking eggs. ; You need to sacrifice in order to achieve something. ; No pain no gain. FR: On n'a rien sans rien.
โดยคำนึงถึง[X] (dōi khamneu) EN: having regard to ; having in mind that ; considering that ; taking into account FR:
ดูดาย[adj.] (dūdāi) EN: indifferent ; unconcerned ; not taking any interest ; disinterested FR:
หากิน[v. exp.] (hākin) EN: make a living ; earn one's living ; work for a living ; seek a livelihood ; look for food ; find food ; go hunting FR: gagner sa vie
ห่ากิน[v.] (hākin) EN: die from some contagious diseases FR:
หากินเต็มแกน[v. exp.] (hākin temka) EN: FR: vivre d'amour et d'eau fraîche
ห้ามแซง[v. exp.] (hām saēng) EN: no overtaking ; no passing permitted FR: interdiction de doubler ; interdiction de dépasser
ห้ามแซงรถ[v. exp.] (hām saēng r) EN: no overtaking ; no passing permitted FR: interdiction de doubler ; interdiction de dépasser
เอี๊ยด[n.] (īet) EN: squeak ; [sound of squeaking] FR: Hiii !
เอี๊ยด[X] (īet) EN: squeaking ; screeching FR:
จัก ๆ[adv.] (jak-jak) EN: tremblingly ; shiveringly ; quiveringly ; shakingly ; tremulously ; shudderingly FR:
จุดแตกหัก[n. exp.] (jut taēkhak) EN: breaking point FR: point de rupture [m]
กากี่นั้ง[n.] (kākīnang) EN: one of us ; intimate friends FR:
กาลกิณี[n.] (kālakinī = ) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate FR: heures sombres [fpl]
ก้ำเกิน[X] (kamkoēn) EN: taking liberties with FR:
กามกรีฑา[n.] (kāmmakrīthā) EN: sexual dalliance ; love games ; love making ; sex games ; voluptuous delights FR:
กัมป-[pref.] (kampa-) EN: shaking FR:
กัมปน-[pref.] (kampana-) EN: shaking FR:
การบันทึกภาพ[n. exp.] (kān bantheu) EN: taking pictures FR: prise de vues [f]
การบวงสรวง[n.] (kān būangsū) EN: making offering to the spirits FR: sacrifice
การใช้มาตรการ[n. exp.] (kān chai mā) EN: taking measures FR:
การใช้มาตรการทางกฎหมาย[n. exp.] (kān chai mā) EN: taking legal measures FR:
การเช็คสต๊อก[n. exp.] (kān chek sa) EN: stocktaking FR:
การให้[n.] (kān hai) EN: giving ; making of a gift FR: don [m] ; octroi [m] ; attribution [f]
การจดบันทึก[n. exp.] (kān jot ban) EN: taking notes FR: prise de notes [f]
การเก็บตัวอย่าง[n. exp.] (kān kep tūa) EN: taking a sample FR: prélèvement d'un échantillon [m]
การกล่าวขวัญ[n.] (kān klāokhw) EN: speaking about FR:
การกระทำผิด[n. exp.] (kān kratham) EN: making a mistake FR:

akin ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entscheidungshilfe {f}aid to decision-making; decision support
Akinese {f}; Akinesie
atemberaubend {adj}breath-taking; breathtaking
Backaroma {n} [cook.]extracts (for baking)
Backform {f}baking dish
Backpapier {n}baking pan liner paper; baking parchment; baking paper
Backwarenindustrie {f}baking industry
bestellen; reservieren lassen | bestellend | bestellt | er/sie bestellt | ich/er/sie bestellte | er/sie hat/hatte bestelltto bespeak {bespoke; bespoken} [old] | bespeaking | bespoken | he/she bespeaks | I/he/she bespoke | he/she has/had bespoken
verraten; erkennen lassen | verratend; erkennen lassend | verraten; erkennen lassento bespeak {bespoke; bespoken} | bespeaking | bespoken
Karosseriebau {m}body making
Bremskraft {m}brake force; braking force; braking power
Bruchlast {f} [techn.]break load; breaking load; collapse load
brechen; zerbrechen; zerreißen; aufbrechen | brechend; zerbrechend; zerreißend; aufbrechend | gebrochen; zerbrochen; zerrissen; aufgebrochen | er/sie/es bricht | ich/er/sie/es brach | er/sie hat/hatte gebrochen; es ist/war gebrochen | ich/er/sie/es bräche{broke; broken} | breaking | broken | he/she/it breaks | I/he/she/it broke | he/she has/had gebrochen; it is/was broken | I/he/she/it would break | break! | to break one's leg
brechen; zerbrechen; zerreißen; aufbrechen | brechend; zerbrechend; zerreißend; aufbrechend | gebrochen; zerbrochen; zerrissen; aufgebrochen | er/sie/es bricht | ich/er/sie/es brach | er/sie hat/hatte gebrochen; es ist/war gebrochen | ich/er/sie/es bräche{broke; broken} | breaking | broken | he/she/it breaks | I/he/she/it broke | he/she has/had gebrochen; it is/was broken | I/he/she/it would break | break! | to break one's leg
Vortäuschung {f}faking; fakery
Feinschneiden {n} [techn.]finish blnaking
Flintschlagplatz {m}flaking station
Flockigkeit {f}flakiness
Herstellung {f}making; make
Inventur {f} | Inventur machen; Inventur aufnehmeninventory; stocktaking | to take inventory; to take stock
Bestandsaufnahme {f}inventory control; taking of an inventory
Schmuckherstellung {f}jewelry making
Gewinnerzielung {f}making of profits; realization of profits
maximale Verzögerung {f}absolute braking
Eidesleistung {f}oath taking
quietschend {adj} | quietschender | am quietschendstensqueaky; squeaking | squeakier | squeakiest
Quittierungsbetrieb {m}hand-shaking
Sensationsmacherei {f}muckraking
Schuhmacherei {f}shoe making; boot making
Slowake {m}; Slowakin
Sprachrohr {n}speaking tube
Sprechchor {m}speaking choir
Sprechrolle {f}speaking part
streng {adv} | streng genommenstrictly | strictly speaking
Aufnahme {f} (phot.) | eine Aufnahme machen; fotografieren | Aufnahmen machentaking | to take a picture | to take pictures
Blutentnahme {f}taking of a blood sample
Doping {n} [sport]taking drugs
Einnahme {f} | Einnahme einstellen; absetzentaking | to stop taking
Geiselnahme {f}taking of hostage
Rücknahme {f}taking back

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า akin
Back to top