ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adit*, -adit-

adit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adit (n.) ทางลาดยาวเข้าไปในเหมือง
English-Thai: HOPE Dictionary
adit (แอด' ดิท) n. ทางตามแนวนอนเช้าสู่เหมือง, การเข้าหา, ทางเข้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aditอุโมงค์แนวนอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนบธรรมเนียม (n.) tradition See also: custom, convention, code of conduct, common practice Syn. ระเบียบแบบแผน, จารีต, ประเพณีนิยม, จารีตประเพณี
ขนบประเพณี (n.) tradition See also: custom, convention, practice, pattern, mores, wont Syn. ประเพณี, จารีต, จารีตประเพณี
ขนมธรรมเนียม (n.) tradition See also: custom Syn. วัฒนธรรม, จารีต, พิธีกรรม, ธรรมเนียมปฏิบัติ, ธรรมเนียม
คตินิยม (n.) tradition See also: ideology Syn. แบบอย่าง, ความเชื่อ
จังหวัดอุตรดิตถ์ (n.) Uttaradit
จารีต (n.) tradition See also: custom, convention, code of conduct, common practice Syn. ระเบียบแบบแผน, ขนบธรรมเนียม, ประเพณีนิยม, จารีตประเพณี
จารีต (n.) tradition See also: custom Syn. ขนมธรรมเนียม, วัฒนธรรม, พิธีกรรม, ธรรมเนียมปฏิบัติ, ธรรมเนียม
จารีต (n.) tradition See also: custom, convention, practice, pattern, mores, wont Syn. ประเพณี, จารีตประเพณี
ดั้งเดิม (adj.) traditional See also: customary, original, primary, former Syn. แต่เดิม, เก่าก่อน, เก่าแก่, เดิมที, เดิม, เริ่มแรก
ตามหลัก (adv.) traditionally See also: customarily, as the circumstances allow Syn. ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์ (adv.) traditionally See also: customarily, as the circumstances allow Syn. ตามหลัก
ตามเนื้อผ้า (adv.) traditionally See also: customarily, as the circumstances allow Syn. ตามเกณฑ์, ตามหลัก
ธรรมเนียมปฏิบัติ (n.) tradition See also: custom Syn. ขนมธรรมเนียม, วัฒนธรรม, จารีต, พิธีกรรม, ธรรมเนียม
นอกรีตนอกรอย (adv.) untraditionally See also: desertion of one ´s faith or principles, unconventionally Syn. นอกรีต, นอกครู, นอกบาลี, นอกทาง
ประเพณี (n.) tradition See also: custom, convention, code of conduct, common practice Syn. ระเบียบแบบแผน, ขนบธรรมเนียม, จารีต, ประเพณีนิยม, จารีตประเพณี
ประเพณีนิยม (n.) tradition See also: custom Syn. ขนมธรรมเนียม, วัฒนธรรม, จารีต, พิธีกรรม, ธรรมเนียมปฏิบัติ, ธรรมเนียม
ผ่าเหล่า (v.) resist the tradition See also: behave unconventionally, be a black sheep, become unorthodox Syn. แหวกแนว, ผ่าเหล่าผ่ากอ
ผ่าเหล่าผ่ากอ (v.) resist the tradition See also: behave unconventionally, be a black sheep, become unorthodox Syn. แหวกแนว, ผ่าเหล่า
ผิดจารีตประเพณี (v.) go against a tradition See also: violate custom Syn. ผิดธรรมเนียม
ผิดธรรมเนียม (v.) go against a tradition See also: violate custom
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Page 38, Ishaan! Adit Lamba, just help the boy.หน้า 38 อีชาน อาดีต ลามบา ช่วยเขาหน่อย
Adit Lamba, 20 out of 25.อาดีท แลมบา 20 เต็ม 25
And I for one won't stand for a dirty tradition.จะไม่ยืนเป็นประเพณีที่สกปรก ได้รับเรื่องไร้สาระออกจากพวก เขา
Local tradition held that there was a golden coffin buried at the site.ในกรณีนี้, วัฒนธรรมท้องถิ่น ยึดถือ ว่ามันมีโลงทองคำ ฝังอยู่ในสถานที่นั้น
His Supreme Highness, guardian of Pankot tradition, the Maharaja of Pankot,เขาศาลฎีกาเสด็จ, ผู้ปกครองของ Pankot ประเพณี มหาราชาแห่ง Pankot,
Gordie, go get the provisions, you morphadite.กอร์ดี้ไปหาอาหารมาไอ้ตุ๊ด
It's a prestigious line of work with a long and glorious tradition.มันเป็นงานที่มีเกียรติ... และประเพณีที่รุ่งโรจน์และสืบทอดมายาวนาน
Today you become part of a tradition that began hundreds of years ago.วันนี้คุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเพณี ... ... ที่เริ่มต้นขึ้นหลายร้อยปีที่ผ่านมา
This country enjoys a fine athletic tradition.ประเทศนี้ชื่นชมนักกีฬาที่เก่ง
It was an old tradition.มันเป็นประเพณีเก่าแก่
Now this is really fascinating. This is a great Wachati tradition.โชว์นี้สิน่าประทับใจ เป็นธรรมเนียมดั้งเดิมของเผ่าวาชาติ
You are extradited to Newark on a warrant for smuggling cigarettes... up from North Carolina three years ago... or you go to work for us.ส่งตัวไปนิวอาร์คข้อหาค้าบุหรี่เถื่อน จากนอร์ธคาโรไลน่า 3 ปีที่แล้ว หรือว่าจะร่วมมือกับเรา

adit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
膀胱气化[páng guāng qì huà, ㄆㄤˊ ㄍㄨㄤ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, 膀胱气化 / 膀胱氣化] bladder qi4 transformation in traditional Chinese medicine
种姓[zhǒng xìng, ㄓㄨㄥˇ ㄒㄧㄥˋ, 种姓 / 種姓] caste (traditional Indian social division)
种姓制[zhǒng xìng zhì, ㄓㄨㄥˇ ㄒㄧㄥˋ ㄓˋ, 种姓制 / 種姓制] caste system (traditional Indian social division)
以毒攻毒[yǐ dú gōng dú, ㄧˇ ㄉㄨˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄨˊ, 以毒攻毒] to cure ills with poison (成语 saw, refers to technique of traditional Chinese medicine); to fight evil with evil; set a thief to catch a thief; to fight fire with fire
长衫[cháng shān, ㄔㄤˊ ㄕㄢ, 长衫 / 長衫] long gown; cheongsam; traditional Asian dress for men or (in Hong Kong) women's qipao
人精[rén jīng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, 人精] sophisticate; man with extensive experience; child prodigy; Wunderkind (i.e. brilliant child); spirit within a person (i.e. blood and essential breath 血氣|血气 of traditional Chinese medicine)
蝉衣[chán yī, ㄔㄢˊ ㄧ, 蝉衣 / 蟬衣] cicada slough used in traditional Chinese medicine
旬始[xún shǐ, ㄒㄩㄣˊ ㄕˇ, 旬始] comet from Saturn, traditionally described as yellow; evil omen
星宿[xīng xiù, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄡˋ, 星宿] constellation (arch., now 星座); one of the 28 constellations of traditional Chinese astronomy and astrology; motion of stars since one's birth (predetermining one's fate in astrology)
简繁转换[jiǎn fán zhuǎn huàn, ㄐㄧㄢˇ ㄈㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˋ, 简繁转换 / 簡繁轉換] conversion from simple to traditional Chinese characters
文化传统[wén huà chuán tǒng, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄔㄨㄢˊ ㄊㄨㄥˇ, 文化传统 / 文化傳統] cultural tradition
拔罐子[bá guàn zǐ, ㄅㄚˊ ㄍㄨㄢˋ ㄗˇ, 拔罐子] cupping technique used in traditional Chinese medicine
习俗[xí sú, ㄒㄧˊ ㄙㄨˊ, 习俗 / 習俗] custom; tradition; local tradition; convention
阿胶[ē jiāo, ㄜ ㄐㄧㄠ, 阿胶 / 阿膠] donkey hide glue (used in traditional Chinese medicine)
繁体[fán tǐ, ㄈㄢˊ ㄊㄧˇ, 繁体 / 繁體] elaborate form; traditional form (of Chinese)
历史悠久[lì shǐ yōu jiǔ, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄧㄡ ㄐㄧㄡˇ, 历史悠久 / 歷史悠久] established (tradition); time-honored
五官[wǔ guān, ˇ ㄍㄨㄢ, 五官] five sense organs of traditional Chinese medicine (nose eyes lips tongue ears 鼻目口舌耳); facial features
民乐[mín yuè, ㄇㄧㄣˊ ㄩㄝˋ, 民乐 / 民樂] folk music, esp. for traditional instruments
交杯酒[jiāo bēi jiǔ, ㄐㄧㄠ ㄅㄟ ㄐㄧㄡˇ, 交杯酒] formal exchange of cups of wine between bride and groom as traditional wedding ceremony
顺应天时[shùn yìng tiān shí, ㄕㄨㄣˋ ˋ ㄊㄧㄢ ㄕˊ, 顺应天时 / 順應天時] going with nature and the seasons (traditional Chinese medicine concept)
金毛狗[jīn máo gǒu, ㄐㄧㄣ ㄇㄠˊ ㄍㄡˇ, 金毛狗] golden retriever (dog breed); Cibotium barometz, asian tropical tree fern with hairy fronds, used in traditional Chinese medicine
倒座儿[dào zuò er, ㄉㄠˋ ㄗㄨㄛˋ ㄦ˙, 倒座儿 / 倒座兒] in siheyuan (traditional Chinese rectangular courtyard), the north-facing room opposite the master's)
[gé, ㄍㄜˊ, 葛] hemp cloth; Pueraria lobata (lobed kudzu vine (a legume with starchy roots used in traditional Chinese medicine)
嗣徽[sì huī, ㄙˋ ㄏㄨㄟ, 嗣徽] heritage; the continuation (of a tradition)
吴越春秋[Wú Yuè chūn qiū, ˊ ㄩㄝˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 吴越春秋 / 吳越春秋] History of the Southern States Wu and Yue (traditional rivals), compiled by Han historian Zhao Ye 趙曄|赵晔, 10 extant scrolls
托马斯・阿奎纳[Tuō mǎ sī, ㄊㄨㄛ ㄇㄚˇ ㄙ· A1 kui2 na4, 托马斯・阿奎纳 / 托馬斯・阿奎納] Thomas Aquinas (1225-1274), Italian Catholic priest in the Dominican Order, philosopher and theologian in the scholastic tradition
辨证论治[biàn zhèng lùn zhì, ㄅㄧㄢˋ ㄓㄥˋ ㄌㄨㄣˋ ㄓˋ, 辨证论治 / 辨證論治] holistic diagnosis and treatment (in traditional Chinese medicine)
板蓝根[bǎn lán gēn, ㄅㄢˇ ㄌㄢˊ ㄍㄣ, 板蓝根 / 板藍根] indigo woad root; root of Isatis indigotica (used in traditional Chinese medicine)
传说[chuán shuō, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨㄛ, 传说 / 傳說] it is said; they say; legend; tradition
喜则气缓[xǐ zé qì huǎn, ㄒㄧˇ ㄗㄜˊ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄢˇ, 喜则气缓 / 喜則氣緩] joy depresses one's qi vital breath; an excess of joy may lead to sluggishness of vital energy (traditional Chinese medicine)
和服[hé fú, ㄏㄜˊ ㄈㄨˊ, 和服] kimono; Japanese: traditional national clothing, as opposed to Western clothing 洋服
结脉[jié mài, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄞˋ, 结脉 / 結脈] knotted or slow pulse in traditional Chinese medicine
交拜[jiāo bài, ㄐㄧㄠ ㄅㄞˋ, 交拜] to bow to one another; to kneel and kowtow to one another; formal kowtow as part of traditional wedding ceremony
舞狮[wǔ shī, ˇ ㄕ, 舞狮 / 舞獅] lion dance (traditional Chinese dance form)
寸口[cùn kǒu, ㄘㄨㄣˋ ㄎㄡˇ, 寸口] location on wrist over the radial artery where pulse is taken in traditional Chinese medicine
气口[qì kǒu, ㄑㄧˋ ㄎㄡˇ, 气口 / 氣口] location on wrist over the radial artery where pulse is taken in traditional Chinese medicine
脉口[mài kǒu, ㄇㄞˋ ㄎㄡˇ, 脉口 / 脈口] location on wrist over the radial artery where pulse is taken in traditional Chinese medicine
糖瓜[táng guā, ㄊㄤˊ ㄍㄨㄚ, 糖瓜] malt sugar candy, a traditional offering to the kitchen God Zaoshen 灶神
女生外向[nǚ shēng wài xiàng, ㄋㄩˇ ㄕㄥ ㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, 女生外向] woman's duty to get married (in former times); woman's orientation to her husband's family (traditional Confucian assumption)
太极拳[tài jí quán, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ ㄑㄩㄢˊ, 太极拳 / 太極拳] shadowboxing or Taiji, T'aichi or T'aichichuan; traditional form of physical exercise or relaxation; a martial art

adit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーユルヴェーダ[, a-yuruve-da] (n) Ayurveda (traditional system of medicine practiced in India)
アオザイ[, aozai] (n) ao dai (traditional Vietnamese dress) (vie
いろは歌留多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌留多(ateji);以呂波歌留多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary
オイチョカブ[, oichokabu] (n) oicho-kabu (traditional Japanese gambling card game)
おけさ[, okesa] (n) type of traditional vocal music
お笑い芸人[おわらいげいにん, owaraigeinin] (n) comedian (esp. of traditional Japanese comedy)
カサレヴサ[, kasarevusa] (n) (See デモティキ) katharevousa (traditional literary form of modern Greek) (gre
かっぽれ[, kappore] (n) kappore (traditional Japanese comic dance)
カバラ[, kabara] (n) kabbalah (qabalah, cabala) (Jewish mystic tradition)
ガメラン(P);ガムラン[, gameran (P); gamuran] (n) gamelan (traditional Indonesian music ensemble) (ind
ガンブー[, ganbu-] (adj-na) (1) (derog) (sl) (from 顔面 and 不細工) ugly mug; (n) (2) gambuh (Balinese traditional dance)
すす払い;煤払い[すすはらい, susuharai] (n) (1) cleaning dust etc. from rooms; housecleaning; (2) (See 煤掃き) (the traditional Japanese end-of-the-year, 13th December) big house cleaning; spring cleaning (only not in spring)
セルビッチ[, serubicchi] (n) selvage (traditional method of denim weaving)
ソーラン節[ソーランぶし, so-ran bushi] (n) traditional work song of Hokkaido herring fishery workers, performed by school students in modern choreographed interpretations
ちゃんこ[, chanko] (n) traditional sumo stew
ちんどん屋[ちんどんや, chindonya] (n) traditional Japanese band of sandwich board advertisers
デアンドル[, deandoru] (n) dirndl (traditional women's clothing of Southern Germany and Austria)
ど演歌;ド演歌[どえんか(ど演歌);ドえんか(ド演歌), doenka ( do enka ); do enka ( do enka )] (n) (See 演歌) quintessential enka; enka with age-old lyrical themes set to a haunting traditional-style melody
ハギス[, hagisu] (n) haggis (traditional Scottish dish made from a sheep's offal cooked in the animal's stomach)
ばったり床几;ばったり床机[ばったりしょうぎ, battarishougi] (n) (See 町家・まちや・1) folding bench at the front of traditional townhouses
ばったん床几;ばったん床机[ばったんしょうぎ, battanshougi] (n) (obsc) (See ばったり床几,町家・まちや・1) folding bench at the front of traditional townhouses
ハディース[, hadei-su] (n) Hadith (ara
モーセの五書[モーセのごしょ, mo-se nogosho] (n) (obsc) (See モーセ五書) Pentateuch (first five books of the Bible, traditionally attributed to Moses)
わらび餅;蕨餅[わらびもち, warabimochi] (n) bracken-starch dumpling (type of dumpling traditionally made using bracken starch)
一白[いっぱく, ippaku] (n) (1) (See 九星) first of nine traditional astrological signs (corresponding to Mercury and north); (2) white patch on one foot of a horse; horse with such a patch; (3) surface (landscape) that is white all over; pure white
七赤[しちせき, shichiseki] (n) (See 九星) seventh of nine traditional astrological signs (corresponding to Venus and west)
三度笠[さんどがさ, sandogasa] (n) (See 笠) type of traditional Japanese conical hat
三碧[さんぺき, sanpeki] (n) (See 九星) third of nine traditional astrological signs (corresponding to Jupiter and east)
三線[さんしん;さんせん, sanshin ; sansen] (n) (1) (さんしん only) (See 三味線) Okinawan traditional three-stringed instrument; precursor to the shamisen; (2) (さんせん only) shamisen
下焦[かしょう, kashou] (n) lower jiao (in traditional Chinese medicine); lower burner
下町人情[したまちにんじょう, shitamachininjou] (n) the milk of human kindness of the people of the traditional commercial and working-class neighborhoods
下町情緒[したまちじょうちょ, shitamachijoucho] (n) the friendly atmosphere of the traditional commercial and working-class neighborhoods
中門[ちゅうもん, chuumon] (n) (1) (See 寝殿造り,対の屋,釣り殿) gate in the middle of the corridor connecting an annex to a pond-side building (in traditional palatial-style architecture); (2) central gate (between the main gate and main hall of a temple); (3) central gate (separating the inner and outer gardens of a teahouse)
中門廊[ちゅうもんろう, chuumonrou] (n) (See 中門・1,寝殿造り) corridor connecting an annex to a pond-side building (in traditional palatial-style architecture)
丸髷;丸曲[まるまげ;まるわげ, marumage ; maruwage] (n) (1) traditional married woman's hair style, with an oval chignon on top; (2) men's hairstyle (Edo period)
九星[きゅうせい, kyuusei] (n) (See 陰陽道,一白・いっぱく・1,二黒・じこく,三碧・さんぺき,四緑・しろく,五黄・ごおう,六白・ろっぱく,七赤・しちせき,八白・はっぱく,九紫・きゅうし) nine traditional astrological signs in Onmyoudou, each corresponding to the year of a person's birth and used to create a horoscope
九紫[きゅうし, kyuushi] (n) (See 九星) ninth of nine traditional astrological signs (corresponding to Mars and south)
二黒[じこく, jikoku] (n) (See 九星) second of nine traditional astrological signs (corresponding to Saturn and southwest)
五黄[ごおう, goou] (n) (See 九星) fifth of nine traditional astrological signs (corresponding to Saturn and central)
仲居[なかい, nakai] (n) waitress (in a ryokan or traditional restaurant)

adit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จากอดีตสู่ปัจจุบัน ; จากอดีตถึงปัจจุบัน[X] (jāk adīt sū) EN: FR: d'hier à aujourd'hui
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีต-[pref. (adj.)] (adīt-) EN: ex- FR: ex-
อดีตเอกอัครราชทูต[n. exp.] (adīt ēk-akk) EN: former ambassador FR: ex-ambassadeur [m]
อดีตข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (adīt khārāt) EN: FR: ancien fonctionnaire de police [m]
อดีตนายก[n. exp.] (adīt nāyok) EN: former prime minister FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ) EN: former prime minister FR: ancien Premier ministre [m] ; ex-Premier ministre [m]
อดีตเมีย[n. exp.] (adīt mīa) EN: ex-wife FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อดีตภรรยา[n. exp.] (adīt phanra) EN: ex-wife FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อดีตผู้นำ[n. exp.] (adīt phū na) EN: former leader FR:
อดีตประธานาธิบดี[n. exp.] (adīt prathā) EN: former President FR: ancien président [m]
อดีตรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt rattha) EN: former Minister FR: ancien ministre [m]
อดีตรองนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt røng-n) EN: former Deputy Prime Minister FR:
อดีตสามี[n. exp.] (adīt sāmī) EN: ex-husband FR: ex-mari [m]
อดีต-[pref.] (adītta-) EN: former ; past ; gone by FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตชาติ ; อดีตภพ[n.] (adīttachāt ) EN: past existence ; previous existence ; previous birth FR: vie antérieure [f]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times ; bygone times FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
อดีตภพ ; อดีตชาติ [n.] (adīttaphop ) EN: past existence ; past life; previous life FR: vie antérieure [f]
อดีตสมัย[n.] (adīttasamai) EN: past ; former times ; ancient times ; bygone times FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อาหารยอดนิยม[n. exp.] (āhān yøt ni) EN: FR: plat traditionnel [m]
แบบดั้งเดิม[adj.] (baēp dangdo) EN: conventional ; traditional FR:
แบบแผน[n.] (baēpphaēn) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice FR: coutume [f] ; règle [f] ; usage [m]
บ้านทรงไทย[n. exp.] (bān song Th) EN: Thai house FR: maison thaïe traditionnelle [f]
เบญจรงค์[n.] (benjarong) EN: traditional five-coloured Thai ceramics ; Thai porcelain with designs in five colours FR:
โบราณ[adj.] (bōrān) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; antiquated ; primeval ; old ; traditional FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé ; dépassé
โบราณ-[pref.] (bōrānna-) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé ; dépassé
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: Thai theatrical performance (in southern Thailand) FR: chatri [m] (danse traditionnelle du sud)
ฉิ่ง[n.] (ching) EN: [traditional Thai song] FR:
ฉิ่งตรัง[n.] (chingtrang) EN: [Thai traditional song] FR:
ชุดพื้นเมือง[n. exp.] (chut pheūnm) EN: FR: costume traditionnel [m]
ชุดพระราชทาน[n. exp.] (chut phrarā) EN: traditional costume FR: costume traditionnel [m]
ชุดประจำชาติ[n. exp.] (chut prajam) EN: traditional clothing ; traditional dress FR: costume traditionnel [m] ; habit traditionnel [m]
ชุดประจำชาติเขมร[n. exp.] (chut prajam) EN: Khmer traditional dress FR: costume traditionnel khmer [m]
ชุดประจำชาติไทย[n. exp.] (chut prajam) EN: FR: costume traditionnel thaï [m] ; costume traditionnel thaïlandais [m]
ชุดไทย[n. exp.] (chut Thai ) EN: Thai traditional dress FR: robe traditionnelle thaïe [f]
ดั้งเดิม[adj.] (dangdoēm) EN: traditional ; customary ; original ; primary ; former ; first ; prototype FR: original ; primitif ; initial ; originel
ด้านประเพณี[adj.] (dān praphēn) EN: FR: traditionnel
ดนตรีไทย[n. exp.] (dontrī Thai) EN: traditional Thai music FR:

adit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslieferung {f} [jur.]extradition
Schmalschwingendoradito {m} [ornith.]Subtropical Doradito
Trachtenanzug {m}suit in the style of a traditional costume
Tracht {f}traditional costume; dress
Tracht {f}traditional costume; national costume
Tradition {f} | Traditionen
Traditionalismus {m}traditionalism
traditionell {adj} | traditioneller | am traditionellstentraditional | more traditional | most traditional
traditionell {adv}traditionally
traditionsbewusst {adj}tradition-conscious; conscious in tradition
traditionsbewusst {adv}in a tradition-conscious way
traditionsreich {adj}rich in tradition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adit
Back to top