ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

acrimonious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *acrimonious*, -acrimonious-

acrimonious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
acrimonious (adj.) เผ็ดร้อน (คำพูด, กิริยาวาจา) Syn. sharp, bitter, caustic
English-Thai: HOPE Dictionary
acrimonious(แอคริดโม' เนียส) adj. รุนแรง, เผ็ดร้อน, ดุเดือด. -acrimoniousness n., Syn. sharp, biting ###A. kind, soft, gentle)
English-Thai: Nontri Dictionary
acrimonious(adj) เผ็ดร้อน,แหลมคม(วาจา)

acrimonious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
辛辣;辛らつ[しんらつ, shinratsu] (adj-na,n) bitter; sharp; acrimonious

acrimonious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bitter {adv}acrimoniously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า acrimonious
Back to top