ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-acrimonious-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น acrimonious, *acrimonious*,

-acrimonious- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
辛辣;辛らつ[しんらつ, shinratsu] (adj-na,n) bitter; sharp; acrimonious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -acrimonious-
Back to top