ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

demean

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *demean*, -demean-

demean ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
demean (vt.) ลดคุณค่า See also: ลดความนับถือ Syn. cheapen, debase, humiliate Ops. elevate, raise
demean oneself (phrv.) ทำให้ด้อยค่าลง (ทางสังคมหรือทางจิตใจ) Syn. descend to
demeanor (n.) พฤติกรรม See also: อากัปกิริยา, การวางตัว Syn. behavior, deportment manner
demeanour (n.) กรรม See also: ลักษณะภายนอก, ท่าทาง, บุคลิกลักษณะ, อากัปกิริยา Syn. behavior, deportment manner
English-Thai: HOPE Dictionary
demean(ดีมีน') vt. ทำให้ต่ำ,ทำให้เลวลง,กระทำตัว,ประพฤติ,ปฏิบัติตัว
demeanor(ดิมี'เนอะ) n. ความประพฤติ,ท่าทาง,การวางตัว,สีหน้า,หน้าตา
demeanour(ดิมี'เนอะ) n. ความประพฤติ,ท่าทาง,การวางตัว,สีหน้า,หน้าตา
English-Thai: Nontri Dictionary
demean(vt) ลดเกียรติ,ทำให้ตกต่ำ,ทำให้เลวลง,ทำให้ต่ำลง
demeanour(n) ความประพฤติ,การวางตัว,ท่าทาง,การกระทำ,การปฏิบัติตัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การกระทำ (n.) demeanor See also: bearing, manner, look, appearance Syn. ความประพฤติ, มรรยาท, กิริยาท่าทาง, กิริยามารยาท, การประพฤติตัว
การประพฤติตัว (n.) demeanor See also: bearing, manner, look, appearance Syn. ความประพฤติ, มรรยาท, การกระทำ, กิริยาท่าทาง, กิริยามารยาท
ท่าทาง (n.) demeanor See also: bearing, manner, look, appearance Syn. ความประพฤติ, มรรยาท, การกระทำ, กิริยาท่าทาง, กิริยามารยาท, การประพฤติตัว
มรรยาท (n.) demeanor See also: bearing, manner, look, appearance Syn. ความประพฤติ, การกระทำ, กิริยาท่าทาง, กิริยามารยาท, การประพฤติตัว
การประพฤติผิด (n.) misdemeanor Syn. การทำผิด
การประพฤติผิด (n.) misdemeanor Syn. การทำผิด
ปลงอาบัติ (v.) confess one´s misdemeanors See also: avow one´s sin
มิจฉาจาร (n.) misdemeanor Syn. การประพฤติผิด, การทำผิด
มิจฉาจาร (n.) misdemeanor Syn. การประพฤติผิด, การทำผิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now I have to demean myself with Ralph just to get closure with you.เลยต้องมีอะไรกับราล์ฟยังงี้ เพื่อตัดสัมพันธ์กับคุณ
A man or woman that enters into union with Almighty God in the sanctity of marriage, should not demean theyselves by bending to another's will.ผู้ชายหรือผู้หญิง\สิ่งนั้นเข้าไปเข้าไปในสหภาพกับพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้า ในความเคารพสักการะจากฝูงชนของการแต่งงาน ไม่ควร demean theyselves\โดยการงอเพื่อ อื่นๆจะ.
And Santana's trying to demean us to get inside of our heads so that we remain losers.และซานทาน่าพยายามจิกกัดเรา เพื่อฝังในหัวเราว่า พวกเรายังเป็นพวกขี้แพ้
Either they led secret lives or someone wanted to symbolically demean or embarrass them.พวกเขามีความลับในชีวิต หรือไม่ก็มีบางคนต้องการ ทำให้พวกเขาเสื่อมเสียหรือให้ได้อาย
It gets knocked back to a misdemeanor, they do six months and they're out. No fucking way.ติดคุกแค่ 6 เดือนก็หลุดแล้ว ไม่มีทาง
Think about it. Handy with a blade. Gruff demeanour.ลองคิดดูดิ มือมีดใจโหด
We're talking, like, misdemeanor kind of trouble or "squeal like a pig" trouble ?เรากำลังคุยถึงเรื่องเบาๆหรือหนักๆล่ะ?
True, but this one overcompensates by wearing slightly masculine clothing being more aggressive than her female colleagues which gives her a somewhat prickly demeanor and ironically enough, makes it less likely for her to be accepted and promoted by her mถูก แต่ผู้หญิงคนนี้ชดเชยโดยการ... ...แต่งตัวให้ดูทะมัดทะแมงแบบผู้ชาย ทำตัวแข็งกร้าวกว่า เพื่อนร่วมงานผู้หญิงด้วยกัน
Burro is a demeaning name. Technically, it's called a wild ass.ลาน้อย เป็นชื่อที่ไม่เหมาะนะ จริงๆ แล้ว น่าจะเรียก เจ้าก้นใหญ่ มากกว่า
It's demeaning. It's--It's.นั่นแปลว่า มัน มัน...
Can anybody tell me where the goddamn misdemeanor A-forms are kept?มีใครบอกได้บ้างว่าแบบฟอร์มบ้าๆ นั่นอยู่ไหน
I will test you in ways that you will often consider unfair, demeaning and illegal.และคุณจะคิดได้ว่ามันถูก มองไปทางซ้ายของคุณ

demean ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乙に澄ます[おつにすます, otsunisumasu] (exp,v5s) to affect a serene mood; affect a serious demeanor; to act prudishly; to assume an air of superiority
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor
微罪[びざい, bizai] (n) minor offense; minor offence; misdemeanor; misdemeanour
態度物腰[たいどものごし, taidomonogoshi] (n) attitude and demeanor
挙措進退[きょそしんたい, kyososhintai] (n) behavior; bearing; demeanor
措止[そし, soshi] (n) behavior; behaviour; demeanor; demeanour
物腰[ものごし, monogoshi] (n) manner; demeanour; demeanor; bearing; (P)
立ち居振る舞い;立ち居振舞い;立居振舞;立居振舞い;立居振る舞い;立ち居振舞;立ち居振る舞;起ち居振る舞い;起ち居振舞い;起居振舞[たちいふるまい, tachiifurumai] (n) movements; behavior; behaviour; bearing; deportment; manners; demeanor
起居動作[ききょどうさ, kikyodousa] (n) behavior; bearing; demeanor; one's daily life
起居挙動[ききょきょどう, kikyokyodou] (n) behavior; bearing; deportment; manners; demeanor
身熟し;身ごなし[みごなし, migonashi] (n) one's carriage; one's demeanor; agility; body movements
軽犯罪[けいはんざい, keihanzai] (n) minor offence; minor offense; misdemeanor; misdemeanour
軽罪[けいざい, keizai] (n) minor offense; minor offence; misdemeanor; misdemeanour
風姿[ふうし, fuushi] (n) appearance; demeanor; demeanour

demean ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; offense (Am.) ; transgression ; infringement ; misdemeanor FR: transgression [f] ; infraction [f]
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อิริยา[n.] (iriyā) EN: manner ; demeanor FR: comportement [m]
การประพฤติตัว[n. exp.] (kān praphre) EN: demeanor ; presence FR: comportement [m]
ความผิดลหุโทษ[n.] (khwāmphitla) EN: petty offence ; petty offense (Am.) ; minor offence ; minor offense (Am.) ; misdemeanor FR: délit mineur [m]
ลหุโทษ[n.] (lahuthōt) EN: light punishment ; light penalty ; misdemeanor FR:
มาด[n.] (māt) EN: manner ; style ; demeanor ; pose FR: attitude [f]
มิจฉาจาร[n.] (mitchājān) EN: misdemeanor FR: délit [m] ; faute [f] ; écart de conduite [m] ; mauvaise conduite [f] ; déchaînement [m]
พฤติกรรม[n.] (phreuttikam) EN: behaviour ; behavior (Am.) ; conduct ; action ; demeanour ; demeanor (Am.) FR: comportement [m] ; conduite [f] ; façon de se comporter [f] ; manière d'agir [f] ; tenue [f] ; moeurs [fpl]
ปลงอาบัติ[v.] (plong-ābat) EN: confess and atone for an infraction of the discipline ; confess one' s misdemeanors FR:
เสียเกียรติ[adj.] (sīa kīet) EN: undignified ; demeaning FR:
เสียภูมิ[adj.] (sīaphūm) EN: degrading ; discreditable ; demeaning FR:
ท่าทาง[n.] (thāthāng) EN: appearance ; manner ; bearing ; look ; mien ; gesture ; expression ; airs ; style ; demeanor ; posture FR: allure [f] ; aspect [m] ; apparence [f] ; tenue [f] ; look [m] ; attitude [f] ; manière [f] ; air [m] ; genre [m] ; comportement [m] ; geste [m] ; port [m] ; pose [f] ; posture [f]

demean ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erniedrigend {adj}demeaning
Vergehen {n}misdemeanor [Am.]; disdemeanour [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า demean
Back to top